Mga Post

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

Larawan
1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas ng mga masasamang espiritu at mga demonyo?  3. Nais mo bang manggamot gamit ang mga lihim na karunongan?  4. Nais mo bang malabanan ang mga itim na mahika na ginagamit ng mga mangkukulam, mambabarang at masasamang mga espiritu? 5. O di kaya'y Maligtas sa kapahamakan, kapanganiban, masasamang loob at masasamang elemento? 6. Nais mo bang maging ganap na isang exorcist o manggagamot espirituwal? 7. Nais mo bang malaman ang mga sekreto upang lumago ang iyong negosyo at maging mapalad sa paghahanap-buhay? 8. Nais mo bang ibigin ka ng mga tao sa iyong paligid o sa kahit saang lugar? Ito na ang inyong pagkakataong makapag-aral ng mga aklat ng kababalaghan na maghahatid sa inyo tungo sa mundo ng kamalayan ukol sa pag eespirituwal. Sa pamamagitan ng pag aaral ng mga aklat na ito, maaari ninyong gawin ang mga kababalaghan a

Ang Karunungang Lihim Ukol Sa Suwerte, Grasiya At Mga Pagpapala

Larawan
  Ang Karunungang Lihim Ukol Sa Suwerte, Grasiya At Mga Pagpapala By   Talamebs Religious Items Shop Ang lihim na karunungan na ito ay isinulat upang pagkalooban ng tulong ang mga nag-eespiritual hinggil sa mga pangangailangang material. Ipinauunawa sa mga magtatangan ng testamento na ito na ang bisa nito ay depende sa Diyos, kung ipagkakaloob sa iyo ang mga ito, at depende sa iyong katayoang espirituwal, kung nararapat ka ngang pagkalooban ng yamang pangmateryal. Nakatala sa testamento na ito ang tungkol sa mga karunungan na nauukol sa pagtatamo ng mga kayamanang material, upang magamit sa marangal na pamumuhay at para sa pagtulong sa kapwa. Kung masama ang inyong pagnanasa, ay isangtabi ang testamento na ito, sapagkat hindi aandar ang mga banal na salita sa loob nito kung ang puso at diwa ng gagamit nito ay masama. Kung ang iyong diwa ay totoo, at likas sa iyo ang pagiging matulungin sa kapwa, sa pamilya, kung mataimtim kang manalangin ay hindi ka pagkakaitan ng tulong ng Diyos. Ang

Ang Mga Susi Ng Kapangyarihan Ng Deus

Larawan
  Ang Mga Susi Ng Kapangyarihan Ng Deus By   Talamebs Religious Items Shop Ang mga susi na ito ay hango sa mga karunungang lihim na nagmula pa sa mga kanunu-nunoan. Ang mga ito ay nasubok sa napakatagal ng panahon at magpasahanggang ngayon ay ginagamit ng mga taong mahihilig sa karunungang lihim ng Deus. Ingatan, alagaan at pakamahalin ng buong puso, isip at diwa upang ito’y kumasi at magkakaroon ng bisa sa iyong kataohan. Ang testamento na ito ay banal. Kaya naman hinihikayat ko ang lahat na magtatangan ng karunungang ito ay mamuhay na naaayon sa kalooban ng Infinito Deus na siyang may-ari ng lahat ng kapangyarihan sa buong sansinukob. Ang sinumang magtatangan nito ay gampanan ay sampung kautosan na nakatala sa testament na ito. Sampung Utos 1. Mahalin ang Deus una sa lahat. 2. Mahalin ang kapwa-tao. 3. Ibigin ang kalikasan may buhay man o wala. 4. Lumayo sa mga dios-diosan. 5. Lumayo sa mga bisyo alak, sugal, droga, sigarilyo at pakikiapid. 6. Maging malimosin sa mga pulubi. 7. Panat

SATOR KORONADOS

Larawan
  ANG KARUNONGANG ITO AY BANAL AT KINAKAILANGANG ANG MAGTATAGLAY NITO AY MAMUHAY NA BANAL AT KAAYA-AYA SA MATA NG AMANG MAYLIKHA YHWH. MAHALIN ANG DEUS HIGIT SA LAHAT. MAHALIN MO ANG IYONG KAPWA NA GAYA NG PAGMAMAHAL MO SA IYONG SARILI. GAWIN ANG PAGTULONG SA KAPWA LALO NA SA MGA TAONG MASA NANGANGAILANGAN NG TULONG NA WALANG HINIHINTAY NA KAPALIT. IWASAN ANG MGA GAWANG MASASAMA, IWASAN ANG PAGMAMALUPIT O PAGMAMALABIS SA KAPWA. SIKAPING ANG BAWAT GAWIN AY NAKABATAY SA KALOOBAN NG DEUS. HUWAG TAMARIN SA PANANALANGIN SAPAGKAT ITO ANG NATATANGING PARAAN NG PAKIKIPAG-UGNAYAN NATIN SA ATING AMANG MAYLIKHA. HUWAG PAHAHAKBANGAN ANG TESTAMENTO NA ITO SAPAGKAT ITO AY SAGRADO. MAGBASA NG BIBLIA KAAKIBAT NG PAG AARAL NG TESTAMENTO NA ITO UPANG HINDI MALIGAW NG LANDAS SA PAGGAMIT NG KARUNONGANG ITO. MAGING MALILIMOSIN SA MGA TAONG PULUBI. PAKAININ ANG NAGUGUTOM AT PAINOMIN ANG NAUUHAW. BIGYAN MO NG DAMIT ANG TAONG NILALAMIG AT TSINELAS ANG TAONG WALANG SAPIN SA KANYANG MGA PAA. INGATAN ANG IYONG S

Testamento Sagrado Ng AMLECC

Larawan
Ang testamento na ito ay magaling na depensa sa lahat na uri ng mga masasamang loob. Depensa sa bala at patalim. Mainam na aralin ng mga tagapagpatupad ng batas gaya ng mga pulis, militar, NBI, BJMP, BUCOR, CAFGU, Security Guard at iba pang mga kahalintulad nito. Ito ay subok mula pa noong unang kapanahonan. At kung kakapit sayo ang bisa ng mga salitang nakapaloob dito ay hinding-hindi ka malilipotan o matitira ng kalaban sa likoran. Kusang bumabalik ang bala o malalaglag sa harapan ng taong bumabaril sayo.  Pangontra din ito sa mga masasamang espiritu, kulam, barang, tigalpo at iba pang epekto ng itim na mahika kahit sa lason at punglo. Huwag ka lamang gagawa ng masama sa kapwa, huwag mambabae maliban na lamang kung kabiyak o asawa mo. Panatilihin ang pagiging madasalin sa Deus at ang pagpapakumbaba sa kapwa-tao.  You will get a DOCX  (405KB)  file Click Here To Get Your Copy 👉  https://payhip.com/b/ni5q Hard Copy Available on shopee 👉  https://shopee.ph/kumandersator  

Alpha et Omega Protection & Lucky Charm Medallion

Larawan
Alpha et Omega Protection & Lucky Charm Medallion Alpha et Omega, isa sa pinakabantog na titulo ng Deus sa sangkalangitan at sangkalupaan na ang ibig sabihin ay siya ang ang Simula at Siya din ang wakas. Mapalad ang magtataglay ng kanyang titulo at isinasabuhay sa araw-araw ang Kanyang kalooban sapagkat sila'y maligtas sa amunamg uri ng kapahamakan at kapanganiban. Katuparan ng mga mabubuting kahilingan at kagalingan sa mga karamdaman. Mapalad sa paghahanap-buhay anumang uri ito basta nasa marangal na pamamaraan. Natatarok ng Deus ang puso at isipan ng bawat tao at nalalaman niya ang mga gawang lihim at hayag. Hayaang ang Deus Alpha et Omega na siyang maging sentro sa iyong buhay ang Kanyang kalooban ang siyang mangunguna bago ang sa atin. Upang makakuha ng medalyang ito, maaaring bisitahin ang ating Official website https://talamebs.myecomshop.com or https://payhip.com/talamebs Maari ring kunin ito via COD / COP, Kompletohin lamang ang mga sumusunod; PANGALAN KOMPLETONG ADDRE

Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

Larawan
  Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion The tetragrammaton (from Greek Τετραγράμματον, meaning "[consisting of] four letters",) is the Hebrew theonym יהוה, commonly transliterated into Latin letters as YHWH. It is one of the names of God used in the Hebrew Bible.The name may be derived from a verb that means "to be", "to exist", "to cause to become", or "to come to pass". The books of the Torah and the rest of the Hebrew Bible (with the exception of Esther and Song of Songs) contain the Hebrew word יהוה. Religiously observant Jews and those who follow conservative Jewish traditions do not pronounce יהוה, either aloud or to themselves in silence, nor do they read aloud transliterated forms such as Yahweh or Yahuveh; instead the word is substituted with a different term, whether used to address or to refer to the God of Israel. Common substitutions for Hebrew forms are hakadosh baruch hu ("The Holy One, Blessed Be He&

San Jose Lucky Charm & Good Guidance Medallion

Larawan
  Ito ang isa sa sekreto ng mga matagumpay na mga taong nasa larangan ng pagnenegosyo. Ang medalyangbito ay gamit ng mga sinaunang taong mangangalakal na kung saan pinaniniwalaan nilang ito ay nakakapagbigay ng suwerte, at tagumpay sa buhay lalong lalo na sa larangan ng pangangalakal. Ito rin ay mainam na gabay sa paglalakbay. Ginagamit din ito sa lottery. Sapagkat ang limang sekretong salita na nakapaloob sa medalyang ito ay gamit sa lottery o legal na sugal na nakapaloob sa testamentong "The Black Pullet". Bagaman mayrong kalakip na lottery ang medalyang ito, ipinapayo ko pa rin na mas mainam ang kumita sa legal at marangal na pamamaraan na hindi natin iniaasa sa sugal ang ating pagtatagumpay. Ang medalyang ito ay may kalakip na panalangin na siyang gagawin ng mga nagtataglay nito upang magkamit ng katuparan ng kanilang mga kahilingan at mapagtagumpayan ang mga ninanais at layunin sa buhay. Panatihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu.

Eden Paradise Protection Medal (Proteksiyon sa Salot)

Larawan
  Ang medalyang ito ay denesinyo upang malabanan ang lahat na uri ng salot gaya ng mga virus, bakteria, peste at iba pa. Malaki ang maitutulong ng medalyang ito sa taong magsusuot nito lalo na ngayong panahon ng pandemiya. Meron itong automatikong kasa sa diretsahang panggagamotan laban sa salot na hindi na hindi nararamdaman at nalalalaman ng may taglay nito. Magkaroon ng kompiyansa sa sarili na walang anumang salot na tatalab at lalapit sa iyo. Bumibihis ng espirituwal na balote sa katawan ang taong magsusuot nito upang hindi malapitan, at tablan ng anumang uri ng salot na gawa ng kalikasan o ng masasamang loob man. Panatilihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu sapagkat ang nga salitang nakapaloob ng medalyang ito ay hindi biro bagkus lahat na ito ay pawang dibino o sagrado. Get Your Medal Here For Cash On Delivery / Cash On Pick-up

Degnum Crusis

Larawan
  Degnum Crusis Ang degnum crusis ay siyang uri ng kahoy kung saan ipinako ang Panginoong Jesucristo ayon sa Karunongang Lihim. Ito rin umano ang kahoy na itinanim ni Set sa ulohan ng libing ng kanyang Ama na si Adan ayon sa utos ng anghel na si San Gabriel. Ang kahoy na ito lubhang mahiwaga at punong-puno nng kababalaghan. Ginagamit ang kahoy na ito bilang pananggalang sa lahat na gawa ng masasama, itim na mahika at mga demonyo. Sinasabing ang magtataglay ng kahoy na ito ay marapat na malaman kung ano ang mga lihim na salita na nauukol para dito upang mapagana ang bisa at bertud nito.  Dito sa aklat na ito malalaman ang kasaysayan ng degnum crusis kung papaano ito makuha, at kung ano ang mga marapat gawin ng mga taong mag-iingat nito. Mapalad ang mga taong nakakasumpong ng kahoy na ito hindi lang sa lupa kundi pati na rin sa langit.  Kung kayo ay nagtataglay ng kahoy na ito, mainam na taglayin ang aklat na ito ng sa gayoy inyong maalaman ano ang kahalagahan nito sa inyo. Click Here To

Esoteric Books & Amulets via Cash On Pick-up / Cash On Delivery via LBC

When ordering esoteric books and medals amulets, please complete the followings; For Cash On Delivery (COD) 1. Complete name 2. Complete address with landmarks 3. Active Celphone Number For Cash On Pick-up (COP) 1. Complete name 2. Nearest LBC Branch on your place where to pick-up 3. Active Celphone Number And send it to 09107374233 / Email to talamebs@gmail.com Or you can shop immediately here :  Talamebs Religious Items Shop MAHIGPIT NA PAALALA: KAPAG NAKAPAG ORDER KAYO VIA COD/COP, HINDING-HINDI NA ITO PWEDING IKANSELA PA!

Ebooks PDF Files : Ang Mga Mahiwagang Testamento Ng Karunongan Ng Deus

Larawan
  Ang mga aklat o testamento na matutunghayan dito ay lubhang mahiwaga at kamangha-mangha. Mga testamento na naglalaman ng mga mahiwagang salita na lubos na magagamit sa oras ng pangangailangan ng sangkataohan. Mga salitang hindi inihahayag ng mga samot-saring relihiyon at sekta. Ito ang karunongang lihim ng Deus na tinatawag na Esoteriko. Ito ay kabaliktaran sa karunongang ng Deus na hayag na kung tawagin naman ay Ecclesiastical sa pamamagitan ng Biblia. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang Deus ay may dalawang Karunongan at ito nga ay ang Karunongang Hayag (Ecclesiastical) at ang Lihim Na Karunongan (Esoteric).  Ang karunongang esoteriko ay hindi napag unawaan ng lahat ng sangkataohan bagkus tinawag nila itong galing umano sa demonyo. Ating tandaan mga kapatid na lahat na kapangyarihan sa buong uniberso ay iisa lamang ang pinanggalingan. Ito ay galing lamang sa nag-iisang Deus ng mga deus, Panginoon ng mga panginoon, Hari ng mga hari at ang Deus na may lalang ng mga langit at  lupa, may