Miyerkules, Oktubre 14, 2020

Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

 Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

The tetragrammaton (from Greek Τετραγράμματον, meaning "[consisting of] four letters",) is the Hebrew theonym יהוה, commonly transliterated into Latin letters as YHWH. It is one of the names of God used in the Hebrew Bible.The name may be derived from a verb that means "to be", "to exist", "to cause to become", or "to come to pass".

The books of the Torah and the rest of the Hebrew Bible (with the exception of Esther and Song of Songs) contain the Hebrew word יהוה. Religiously observant Jews and those who follow conservative Jewish traditions do not pronounce יהוה, either aloud or to themselves in silence, nor do they read aloud transliterated forms such as Yahweh or Yahuveh; instead the word is substituted with a different term, whether used to address or to refer to the God of Israel. Common substitutions for Hebrew forms are hakadosh baruch hu ("The Holy One, Blessed Be He"), Adonai ("The Lord"), or HaShem ("The Name").

YHWH / IHVH (יהוה) Ang Pangalan ng Deus ni Abraham, Deus ni Isaac at Deus ni Jacob ay tinatawag na TETRAGRAMMATON na kung saan ito'y buong buhay nilang sinasamba, pinaglilingkoran na may lubos na katapatan. 

Ang Tetragrammaton ay iginagalang ng lahat ng mga hukbo sa kalangitan, sa kalupaan at maging sa kaharian ng kailaliman. Kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, sa aksidente trahediya, kalamidad, tukso, at sa lahat na salot. Proteksiyon laban sa lahat na gawa ng masasamang elemento, espiritu at diablo.

Ang sinomang magtataglay ng talisman na ito ay iginagalang, nirerespito at walang makakapigil sa kanyang layunin. Katanyagan, Pagtatagumpay, Kasaganaan at hindi matatawarang galing mula sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na siyang gumagabay sa kanya.

Panatilihin lamang ang pakikipag ugnayan sa Deus, paggawa ng kabutihan sa kapwa at pagganap ng Kanyang kalooban na may buong pagpapakumbaba .


San Jose Lucky Charm & Good Guidance Medallion

 
Ito ang isa sa sekreto ng mga matagumpay na mga taong nasa larangan ng pagnenegosyo. Ang medalyangbito ay gamit ng mga sinaunang taong mangangalakal na kung saan pinaniniwalaan nilang ito ay nakakapagbigay ng suwerte, at tagumpay sa buhay lalong lalo na sa larangan ng pangangalakal.
Ito rin ay mainam na gabay sa paglalakbay.

Ginagamit din ito sa lottery. Sapagkat ang limang sekretong salita na nakapaloob sa medalyang ito ay gamit sa lottery o legal na sugal na nakapaloob sa testamentong "The Black Pullet". Bagaman mayrong kalakip na lottery ang medalyang ito, ipinapayo ko pa rin na mas mainam ang kumita sa legal at marangal na pamamaraan na hindi natin iniaasa sa sugal ang ating pagtatagumpay.

Ang medalyang ito ay may kalakip na panalangin na siyang gagawin ng mga nagtataglay nito upang magkamit ng katuparan ng kanilang mga kahilingan at mapagtagumpayan ang mga ninanais at layunin sa buhay.

Panatihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu. Gawin ang kalooban ng Deus at humiwalay sa mga gawang masasama.


Eden Paradise Protection Medal (Proteksiyon sa Salot)

 
Ang medalyang ito ay denesinyo upang malabanan ang lahat na uri ng salot gaya ng mga virus, bakteria, peste at iba pa. Malaki ang maitutulong ng medalyang ito sa taong magsusuot nito lalo na ngayong panahon ng pandemiya. Meron itong automatikong kasa sa diretsahang panggagamotan laban sa salot na hindi na hindi nararamdaman at nalalalaman ng may taglay nito.

Magkaroon ng kompiyansa sa sarili na walang anumang salot na tatalab at lalapit sa iyo. Bumibihis ng espirituwal na balote sa katawan ang taong magsusuot nito upang hindi malapitan, at tablan ng anumang uri ng salot na gawa ng kalikasan o ng masasamang loob man.

Panatilihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu sapagkat ang nga salitang nakapaloob ng medalyang ito ay hindi biro bagkus lahat na ito ay pawang dibino o sagrado.Miyerkules, Setyembre 16, 2020

Degnum Crusis

 

Degnum Crusis


Ang degnum crusis ay siyang uri ng kahoy kung saan ipinako ang Panginoong Jesucristo ayon sa Karunongang Lihim. Ito rin umano ang kahoy na itinanim ni Set sa ulohan ng libing ng kanyang Ama na si Adan ayon sa utos ng anghel na si San Gabriel. Ang kahoy na ito lubhang mahiwaga at punong-puno nng kababalaghan. Ginagamit ang kahoy na ito bilang pananggalang sa lahat na gawa ng masasama, itim na mahika at mga demonyo. Sinasabing ang magtataglay ng kahoy na ito ay marapat na malaman kung ano ang mga lihim na salita na nauukol para dito upang mapagana ang bisa at bertud nito. 

Dito sa aklat na ito malalaman ang kasaysayan ng degnum crusis kung papaano ito makuha, at kung ano ang mga marapat gawin ng mga taong mag-iingat nito. Mapalad ang mga taong nakakasumpong ng kahoy na ito hindi lang sa lupa kundi pati na rin sa langit. 

Kung kayo ay nagtataglay ng kahoy na ito, mainam na taglayin ang aklat na ito ng sa gayoy inyong maalaman ano ang kahalagahan nito sa inyo.


Miyerkules, Agosto 26, 2020

Esoteric Books & Amulets via Cash On Pick-up / Cash On Delivery via LBC

When ordering esoteric books and medals amulets, please complete the followings;

For Cash On Delivery (COD)

1. Complete name

2. Complete address with landmarks

3. Active Celphone Number


For Cash On Pick-up (COP)

1. Complete name

2. Nearest LBC Branch on your place where to pick-up

3. Active Celphone Number


And send it to 09107374233 / Email to talamebs@gmail.com


Or you can shop immediately here Talamebs Religious Items Shop


MAHIGPIT NA PAALALA:

KAPAG NAKAPAG ORDER KAYO VIA COD/COP, HINDING-HINDI NA ITO PWEDING IKANSELA PA!


Lunes, Agosto 24, 2020

Ebooks PDF Files : Ang Mga Mahiwagang Testamento Ng Karunongan Ng Deus

 


Ang mga aklat o testamento na matutunghayan dito ay lubhang mahiwaga at kamangha-mangha. Mga testamento na naglalaman ng mga mahiwagang salita na lubos na magagamit sa oras ng pangangailangan ng sangkataohan. Mga salitang hindi inihahayag ng mga samot-saring relihiyon at sekta. Ito ang karunongang lihim ng Deus na tinatawag na Esoteriko. Ito ay kabaliktaran sa karunongang ng Deus na hayag na kung tawagin naman ay Ecclesiastical sa pamamagitan ng Biblia. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang Deus ay may dalawang Karunongan at ito nga ay ang Karunongang Hayag (Ecclesiastical) at ang Lihim Na Karunongan (Esoteric). 

Ang karunongang esoteriko ay hindi napag unawaan ng lahat ng sangkataohan bagkus tinawag nila itong galing umano sa demonyo. Ating tandaan mga kapatid na lahat na kapangyarihan sa buong uniberso ay iisa lamang ang pinanggalingan. Ito ay galing lamang sa nag-iisang Deus ng mga deus, Panginoon ng mga panginoon, Hari ng mga hari at ang Deus na may lalang ng mga langit at  lupa, may lalang ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita, may lalang ng mga bagay na may buhay at wala. Na kahit ang kapangyarihan ni Lucifer the devil ay galing din sa Deus na makapangyarihan sa lahat. Na darating ang araw na babawiin ng Deus ang lahat na kapanyarihang kanyang ipinagkaloob sa lahat na mga rebeldeng anghel at sa sangkataohan sa sangkalupaan upang ang Kanyang Pagka Deus ay lalo sa lahat at susuko sa Kanya ang lahat na makapangyarihang hukbo sa sangkalanitan, sangkalupaan at sa ilalim ng lupa.

Mapalad ang mga nakakaalam ng karunongang esoteriko sapagkat malalaman nila ang mga kasaysayan sa kalangitan na gaya ng pinagmulan ng Deus, mga deus, mga arkangeles at iba pang mga nilalang na naninirahan sa kalangitan at kalawakan. Dito sa karunongan na ito malalamn ng tao ang kasaysayan ng digmaan sa sangkalangitan, kung papano si Lucifer at ang mga rebeldeng anghel itinataboy ng Deus mula sa kaharian sa kalangitan at itinapon sa kailaliman ng sansinukob. 

Mapalad ang mga nag aaral ng karunongang esoteriko sapagkat matuto silang makikipagdigmaan sa digmaan espirituwal laban sa pwersa ng mga demonyo, mga masasamang elemento, masasamang nilalang, at mga mahikang itim.

Matutunan din nila ang mga bagay na kamangha-mangha at kapaki-pakinabang sa kapwa gaya ng panggagamot, pagkakaroon ng magandang kapalaran, panghuhula, depensa sa lahat na masasama, kaligtasan sa kapanganiban at kapahamakan, kaligtasan sa aksidente, trahedya at kalamidad at sa lahat na uri ng sakuna. 

May mga nagkakaroon din ng kakayahang depensahan ang sarili laban sa mapaminsalang mga armas de fuego at mga matatalas na bagay gaya ng espada at itak upang hindi sila tatablan o tamaan ng mga ito. Ito ang tinatawag na kakayahan ng CABAL at KUNAT sa katawan. Kung minsan pay kasama rito ang pagkakaroon ng kakayahang hindi sila makikita ng kanilang mga kalaban o sa pamamagitan ng mga mahiwagang salita na nasa loob ng mga mahiwagang testamento, ito naman ang tinatawag na kakayahan ng TAGABULAG o tinatawag sa salitang ingles na INVISIBLE.

Natuto din ang mga mag-aaral ng karunongang ito ng mga kakayahang gaya ng pagpapalubag-loob, panghalina sa negosyo, pang-akit ng tao at gayuma. Ngunit ang kakayahan na ito ay marapat na gawin na may ibayong pag-iingat na hindi malabag ang kalooban ng Deus. Gamitin lamang kung kinakailangan ngunit mahigpit itong ipinagbabawal na magamit sa masasama gaya ng pang aabuso sa mga kahinaan ng kapwa-tao. Mainam lamang itong gamitin sa pagnenegosyo at pakikipag usap sa taong may katigasan ang kalooban at hindi mahinahon sa kanyang sarili.


NARITO ANG IILAN SA MGA MAHIWAGANG TESTAMENTO NA MAARI NATING PAG-ARALAN UPANG MAGKAMIT NG MGA KAKAYAHANG HINDI PANGKARANIWAN KUNG IPAGKALOOB NG DEUS ANG BISA SA ATIN.

(Upang makakuha nito, just copy the link and paste it to your browser and enjoy download your e-books)

1. ANG IKATLONG MATA: https://payhip.com/b/U9Zb

2. ANG BUKAL NG BUHAY: https://payhip.com/b/xcbg

3. LIBRO SAGRADO NINO JESUS: https://payhip.com/b/DE4N

4. KABALA - MGA LIHIM NA KARUNONGAN NI MAESTRO AZAHAZA: https://payhip.com/b/ulT3

5. KABALA - MGA LIHIM NA KARUNONGAN NI MAESTRO AHAYAHA: https://payhip.com/b/KsGi

6. AKLAT NG Y-ZETA: https://payhip.com/b/oceE

7. KARUNONGAN NG DEUS: https://payhip.com/b/rUDW

8. LIBRO SAGRADO INFINITUS DE DEUS: https://payhip.com/b/Ud9H

9. KAPANGYARIHAN NG HALAMAN: https://payhip.com/b/ga68

10. ANG LIHIM NA KARUNONGAN NG ABRACADABRA: https://payhip.com/b/hJW4

11. MISTERIO DE DEUS Y MUERTE MAGICA: https://payhip.com/b/4y9h

12. POTENTE CONTRA MALUM: https://payhip.com/b/CHzm

13. ANG KARUNONGANG LIHIM NG SATOR: https://payhip.com/b/o1wO

14. ANG AKLAT NG KALIKASAN: https://payhip.com/b/vC0t

15. SPIRITUM WACSIM: https://payhip.com/b/kwFQ

16. LIBRO SECRETO NG MANGGAGAMOT: https://payhip.com/b/7eSo

17. LEMEGETON: CLAVICULA SALOMONIS REX (TAGALOG BERSIYON): https://payhip.com/b/TRMy

18. AKLAT NG SANCTO CRISTO: https://payhip.com/b/uHDU

19. ANG AKLAT NG SIETE LLAVES ET SIETE VERTUDES: https://payhip.com/b/e5tI

20. ULTIMA VOTA POTENTE: https://payhip.com/b/Yrv0

21. ANG AKLAT NG ACTUM DEI: https://payhip.com/b/3o5v

22. ANG MAHIWAGANG AKLAT NG JUGARUM: https://payhip.com/b/c5o1

23. MISTERIO DE DEUS LLAVES DE TRENTA Y UNO: https://payhip.com/b/zrkR

24. ANG KARUNONGANG LIHIM NI ARKANGHEL METATRON: https://payhip.com/b/FIAo

25. ANG AKLAT NG SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMORTALIS: https://payhip.com/b/21we

26. TESTAMENTO SAGRADO NG 24 ANCIANOS: https://payhip.com/b/MQTj

27. OBRA SARATA CADENA DE AMOR: https://payhip.com/b/G26M

28. CRISOL DEL MUNDO: https://payhip.com/b/2SAB

29. KABALA – MGA LIHIM NA KARUNONGAN NI MAESTRO ACARACA: https://payhip.com/b/njBk

30. ANG AKLAT NG AUM: https://payhip.com/b/2Rs8

31. LIBRO DELA SUERTE: https://payhip.com/b/dDMF

32. CINCO VOCALES: https://payhip.com/b/x174

33. ANG SECRETONG AKLAT NG MANDIRIGMA: https://payhip.com/b/8zvC

34. SANCTISIMA TRINIDAD MICAM: https://payhip.com/b/7yFH

35. TESTAMENTO NG TRESPICOS AAA-ROMA: https://payhip.com/b/3IsT

36. EL NAVI DAVID: https://payhip.com/b/DbRw

37. AKLAT NG CONSAGRACION: https://payhip.com/b/apP2

38. AKLAT NG MEDIUM: https://payhip.com/b/pHw9


40. TESTAMENTO NG MAHIMALANG MEDALYA NI SAN BENITO: https://payhip.com/b/hmD9

41. LIBRO SAGRADO DE 28 FAMILIARIS: https://payhip.com/b/39bi

42. TESTAMENTO SAGRADO DEL VIRGENES MARIA: https://payhip.com/b/NBTf

43. ESPIRITU MEDICA: https://payhip.com/b/D6Ly

44. LIBRO SECRETO NG SIETE ARCANGELES: https://payhip.com/b/Gr2Q

45. TESTAMENTO NG AMLECC: https://payhip.com/b/ni5q

AVAILABLE ALSO VIA EMAIL, JUST SEND YOUR PAYMENT VIA GCASH / PAYPAL AND BOOKS WILL BE SENT IMMEDIATELY UNTO YOUR EMAIL ADDRESS OF FB MESSENGER OR ANY SOCIAL MEDIA PLATFORM.

GCASH : 09100487695

Paypal : talamebs@gmail.com


AFTER SENDING YOUR PAYMENT, PROVIDE US YOUR EMAIL ADDRESS UPANG MAIPADALA NAMIN ANG INYONG ESOTERIC EBOOKS


FOR HARD COPY OF THE BOOKS, YOU CAN VISIT OUR OFFICIAL WEBSITES

👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇SMS US HERE: 09107374233

Esoteric Books & Amulets via Cash On Pick-up / Cash On Delivery via LBC

 

When ordering esoteric books and medals amulets, please complete the followings;

For Cash On Delivery (COD)

1. Complete name

2. Complete address with landmarks

3. Active Celphone Number


For Cash On Pick-up (COP)

1. Complete name

2. Nearest LBC Branch on your place where to pick-up

3. Active Celphone Number


And send it to 09107374233 / Email to talamebs@gmail.com


Or you can shop immediately here Talamebs Religious Items Shop


MAHIGPIT NA PAALALA:

KAPAG NAKAPAG ORDER KAYO VIA COD/COP, HINDING-HINDI NA ITO PWEDING IKANSELA PA!
Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...