Huwebes, Abril 30, 2020

Espiritu Medica

Espiritu Medica

ANG AKLAT NA ITO AY PAWANG NAGLALAMAN NG MGA KARUNONGANG LIHIM NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOTAN. DITO MATUTUNGHAYAN ANG MGA BANAL NA SALITA NA EPEKTIBONG NAKAKAPAGPAGALING NG IBA’T IBANG KARAMDAMANG PISIKAL AT ESPIRITUWAL. NARITO RIN ANG MGA PAMAMARAAN NG PAGPAPALAYAS NG MGA DEMONYO AT DIABLO NA SUMASAPI SA KATAWAN NG ISANG TAO. ANG TAONG MAGTATANGAN NITO AY KINAKAILANGANG LUMAYO SA MGA GAWAING MASASAMA SA HARAPAN NG DEUS AT MAMUHAY NA NAAAYON SA KANYANG KALOOBAN. MAHALIN ANG DEUS UNA SA LAHAT AT MAHALIN MO RIN ANG IYONG KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL MO SA IYONG SARILI. ANG MAGTANIM NG MABUTI SA KAPWA AY AANI NG MABUTI AT ANG MAGTANIM NG KASAMAAN AY AANI NG MASAMA. HUWAG MANININGIL NG ANUMANG HALAGA NG SALAPI MULA SA MGA TAONG IYONG GAGAMITIN BAGKUS TUMULONG KA NG WALANG HINIHINGING KAPALIT AT ANG AMA SA LANGIT AY PAGPAPALAIN KA NG LIHIM. HUWAG IPAGDAMOT ANG IYONG KARUNONGAN BAGKUS ITURO MO ITO SA MGA TAONG NAIS MATUTO AT SA TINGIN MO’Y LUBOS SIYANG MAPAGKATIWALAAN AT MAY BUSILAK NA PUSO.


Or message me here:

Mobile Phone: 09107374233

Send Message

Testamento Sagrado Del Virgenes Maria

Testamento Sagrado Del Virgenes Maria

Sa aklat na ito mailalahad ang lahat na lihim na karunongan na nauukol sa Inang Birheng Maria na hindi kailanman inihayag at ipinagkaloob doon sa mga taong walang pananampalatay sa Deus. Dito sa aklat na ito malalaman ang lahat na pamamaraan ng paggamit ng talandro, medalyon at panyo na nauukol sa Inang Maria na nakabukas ang palad. Mga lihim at mahiwagang mga salita na nagbibigay proteksyon, depensa, kaligtasan at gabay mula sa mga kapanganiban, karahasan, trahedya, tukso, aksidente, salot at sa mga kalamidad. Napakaraming bagay ang maaaring matutunan at tataglayin ng mga taong magdedebsoyon sa karunongang ito kasama na dito ay ang proteksiyon mula sa masasamang loob, masasamang elemento, masasamang nilalang at mga masasamang espiritu. Proteksiyon laban sa kulam, barang, tigalpo, palipad-hangin at sa lahat na uri ng masasamang mahika. Mainam din na depensa laban sa bala at patalim na hanggat maaari ay mainam na taglayin ng mga sundalo, pulis at iba pang nasa panunungkolan ng ating pamahalaan.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Libro Sagrado De 28 Familiaris

Libro Sagrado De 28 Familiaris

Ang mahiwagang aklat na ito ay naglalaman ng mga karunongang lihim na nauukol sa pagkamit ng mga kayamanang panglupa, gaya na lamang sa pagpapalago ng mga negosyo, pagmimina ng mga ginto at iba pang mga mamahaling bato, at sa lahat pagtatagumpay ng lahat na uri sa mararangal na hanapbuhay. Matutunghayan din dito ang mga mahiwagang mga salita na maaaring magamit bilang depensa, proteksyon at pangontra sa mga masasamang loob, masasamang espiritu at lahat na nagbabalak ng masasama sa iyong buhay. Sundin lamang ng wasto ang mga pamilin ng aklat na ito upang hindi kayo maligaw ng landas habang kayo ay nag-aaral.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Testamento Ng Mahimalang Medalya Ni San Benito

Testamento Ng Mahimalang Medalya Ni San Benito

Sa aklat na ito matutunghayan ang mga secreto ukol sa medalya ng banal na San Benito o Saint Benedict Medal. Kilala ang medalya ni San Benito na mainam na pangontra sa mga masasamang espiritu. Ginagamit din ito sa pagpapalayas ng mga demonyo kapag may taong sinasapian nito. Dito inilalahad ang sekretong mga panalangin at oracion papaano ang mga pamamaraan sa paggamit ng medalyon upang makapagpalayas ng mga demonyo, upang magagamit sa panggagamot pisikal man o espirituwal na karamdaman. Matutunghayan din dito papaano ang medalya na ito bubuhayin at babasbasan sa pangalan ng Amang Maylikha upang magkaroon ito ng bisa at kung papaano ito aalagaan upang manatili ang bagsik at bisa nito.Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Fardazcion

Fardazcion

Babala, ang aklat na ito ay sadyang napakadelikado. Magagamit ito sa kabutihan at sa kasamaan. Ganunpaman, ang bawat tao ay binigyan ng Diyos ng sariling kalooban upang gawin ang kanyang ninanais. Ngunit mahigpit na ipinaalala sa mga taong nais magtangan ng aklat na ito na kung ano man ang iyong gagawin ay siya mo ring aanihin. Ang magtanim ng kabutihan sa kapwa ay aani ng mabuti at ang magtanim ng kasamaan sa kapwa ay aani ng masama. Ang karunongang lihim na nakatala dito ay pawang pamamarusa, paninigalpo, depensa at panggagamotan. Panatilihing masunod ng tama ang mga pamilin ng aklat na ito upang hindi maligaw ng landas.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Aklat Ng Medium

Aklat Ng Medium

ATAS NG MALAKING KAKULANGAN NATIN NG KAALAMAN SA PAGPAPAUNLAD NG MGA KALOOB (FACULTAD MEDIANIMIKA) AT UPANG MAKATULONG SA MGA KAPATID NA MGA KASANGKAPAN AT LALO PA SA MGA KASALUKUYANG NAGSASANAY NGAYON SA PAGPAPAUNLAD SA ANOMANG URI NG KALOOB, ANG MALIIT NA HALAW NA ITO BUHAT SA AKLAT NG MGA MEDIUM, AY INAASAHAN NAMING PAKIKINABANGAN NG MARAMING NAGSISIPAGSALIKSIK UKOL SA ESPIRITISMO.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Ang Aklat Ng Buhay

Ang Aklat Ng Buhay

Ang mga taong sumasaDios ay hindi pagkakaitan ng Dios ng mahabang buhay. Sa aklat na ito nakasaad ang mga panalangin at mga pamamaraan ukol sa pagpapahaba ng buhay ng isang tao. Kahanga-hanga ang mga nakasaad sa aklat na ito sapagkat ito'y hindi pangkaraniwang karunongan. Mapalad ang bumabasa at tumatalima sa lahat na nakasaad sa aklat na ito sapagkat magtamo siya ng karagdagang buhay dito sa mundo.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Aklat Ng Consagracion At Pagbabasbas

Aklat Ng Consagracion At Pagbabasbas

Dito sa aklat na ito mailalahad ang mga secretong pamamaraan kung paano ang isang gamit espirituwal, agimat o anting-anting ay mapapaandar, magkaroon ng bisa at kapangyarihan. Narito ang mga pamamaraan kung paano gawin ang mga rituwal ng pagbabasbas, pagbuhay at pagkonsagra. At kung papaano ang paraan ng pag aalaga ng mga gamit espirituwal upang hindi mawalan ng bisa.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Libro Sagrado Nino Jesus

Libro Sagrado Nino Jesus

ANG AKLAT NA ITO AY BANAL SAPAGKAT ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAHIWAGA AT MAKAPANGYARIHANG MGA SALITA NA GINAMIT NG ATING PANGINOONG HESUS NOONG SIYA AY NAMUMUHAY DITO SA MUNDO NG MGA TAO. KAYA NAMAN SA LAHAT NA MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO, AY TIYAKING MAMUHAY NA BANAL AT SUNDIN ANG KALOOBAN NG ATING DIOS GAYA NG PAGSUNOD NG ATING PANGINOONG HESUCRISTO SA KALOOBAN NG KANYANG AMA AT IWASAN NINYONG MAGING PALALO SA KAPWA, MAPAKIAPID, PAGSISINUNGALING AT PAGGAWA NG ANOMANG KARUMAL DUMAL NA GAWAIN SA HARAPAN NG ATING DIOS NA MAYLIKHA SA ATIN. DITO SA AKLAT NA ITO MATUTUNGHAYAN ANG MGA ORACION UKOL SA MGA PAGHIHIMALA, DEPENSA AT PANGGAGAMOT NG PANGINOONG JESUCRISTO.MGA PAMAMARAAN NG PAGPAPALAYAS NG MGA DEMONYO, PAGTABOY SA LAHAT NA MASASAMANG ESPIRITU, MASASAMANG LOOB AT MGA DEMONYO.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

El Navi David

El Navi David

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga karunongang lihim na pawang nauukol sa panggagayuma, pagpapalubag ng kalooban, panghalina sa negosyo, pangkonsensya at panawagan. Mahalaga na ang mga gintong karunongan sa aklat na ito ay gamitin lamang sa kabutihan upang hindi tayo lalabag sa kautosan ng nasa Itaas. Mag-aral at matuto.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Testamento Ng Trespicos Triple A - Roma

Testamento Ng Trespicos Triple A - Roma

Ito ang testamento na marapat makamtan ng mga taong may hawak na medalyang trespicos AAA-ROMA. Dito matutunghayan ang mga pamamaraan ng paggamit ng naturang medalyon. Naglalaman ng mga oracion pangkaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, depensa sa bala at patalim at lahat na uri ng armas, pangontra sa kulam, barang, tigalpo at kahit sa panggagamot. Kaya kung kayo ay may hawak na medalyang trespicos, dapat ay magkaroon kayo nito upang lubos ninyong mapakinabangan ang inyong taglay.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Santisima Trinidad Micam

Santisima Trinidad Micam

SA AKLAT NG ITO INILALAHAD ANG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KARUNONGANG LIHIM NG SANTISIMA TRINIDAD MICAM O KILALA SA TAWAG NA S.T.M. ANG AKLAT NA ITO AY PAREHONG MAGAGAMIT SA KABUTIHAN AT KASAMAAN KUNG KAYA'T MAHIGPIT NA IPINAGBIBILIN SA MGA TAONG MAGTATANGAN NITO NA GAWIN LAMANG ANG IKALULUGOD SA MGA MATA NG AMANG MAYLIKHA. ANG PAGGAWA NG KABUTIHAN AY GINAGANTIMPALAAN NG KABUTIHAN NGUNIT ANG MAGTANIM NG MASAMA AY AANI NG MASAMA. ANG S AY KUMAKATAWAN SA TAINGA NG TAO, ANG T AY KUMAKATAWAN SA KILAY, KASAMA ANG ILONG, ANG M AY KUMAKATAWAN SA BUTAS NG ILONG NA PA-M ANG KORTE. SAMAKATUWID, ANG STM AY KAILANGAN NG MATERYAL NA KATAWAN UPANG MABUHAY, MAKARINIG, AT MAKAKITA. ANG MAGTATANGAN NG STM AT PAGKAKALOOBAN NG BISA NITO, AY PAGKAKALOOBAN NG BUKAS NA MATA, TAINGA, AT MAKAKABUHAY NG MGA ANTING-ANTING AT MGA AKLAT NG HIWAGA. KUMOKONTROL ANG STM SA TAINGA, MATA AT ILONG KUNG KAYA’T ANG ANUMANG KAPANGYARIHANG KONEKTADO SA MGA ITO AY KAPANGYARIHAN NG STM.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Ang Ikatlong Mata

Ang Ikatlong Mata

Sa larangan ng pag eespirituwal, kinakailangan na bukas ang ating ikatlong mata. Ngunit ano ba ang ikatlong mata o tinatawag na third eye? Sa aklat na ito, tatalakayin natin ang mga paksang ito kasama na ang mga uri ng third eye, mga kakayahan ng isang tao na may bukas na third eye at paano magsisimula upang lubosan na mabuksan ang third eye ng isang tao.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Secretong Aklat Ng Mandirigma

Secretong Aklat Ng Mandirigma
Ang testamento na ito ay naglalaman lamang ng mga karunongang lihim na nauukol sa depensa at proteksiyon mula sa mga masasamang loob na nais pinsalain ang ating pisikal na katawan. Depensa sa baril, itak, kutsilyo, pana, pintik at iba pang matatalas at nakakamatay na mga gamit pandigma at anumang uri ng labanang pisikal. Kung kaya't ang testamento na ito ay mainam na makamtan at pag-aaralan ng mga taong nasa larangan ng pagpapatupad ng batas gaya na lamang ng mga pulis, sundalo, NBI, BJMP at iba pang kahalintulad nito.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Cinco Vocales

Cinco Vocales
ANG PAGKAKAROON NG AKLAT NG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN AY ISANG MALAKING RESPONSIBILIDAD SAPAGKAT PINAGBIBILINAN ANG NAGTATANGAN NA HUWAG GAGAMITIN ANG KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, HUWAG IPAGPAPARANGYA O IPAGYAYABANG—SAPAGKAT KAPAHAMAKAN AT PAGDURUSA ANG NAKAKAMIT NG LALABAG SA PATAKARANG ITO. ANG MGA ORACION SA MGA AKLAT NA ITO AYON SA KASAYSAYAN, AY NAPATUNAYAN NA MABISA, KUNG KAYA’T IBAYONG PAG-IINGAT ANG KINAKAILANGAN SA PAGTATANGAN NITO. IPINAGBIBILIN DIN NG AKLAT NA ITO NA HUWAG IBUBUKA ANG BIBIG KUNG BIBIGKASIN. SAPAT NA ITO AY BIGKASIN LAMANG SA ISIP. IPINAGBIBILIN DIN NA HUWAG PAHAHAKBANGAN, HUWAG PAGLALARUAN, HUWAG TATAPAKAN ANG NASABING AKLAT NA ITO.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Libro Dela Suerte

Libro Dela Suerte

Dito sa aklat na ito mailalahad ang lihim na karunongan ukol sa mga pamamaraan ng pagpapalago sa mga negosyo, karera sa trabaho at anumang uri ng marangal na pamumuhay. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mantra, oracion, talisman at mga ritualis na isasagawa kung nais mong mapalago at maiangat ang antas ng iyong mga pamumuhay. Ito ay subok ng ating mga ninuno at kahit sa kasalukoyang panahon ay marami ang nakikinabang sa karunongang taglay ng aklat na ito at sila'y nagtagumpay sa buhay.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Aklat Ng Aum

Aklat Ng Aum

Ang aklat na ito ay naglalalaman ng karunongang lihim na kakaiba sapagkat ang salitang AUM ay siyang tunog ng kalikasan at buong uniberso. Ito rin ang tunog na minamantra ng mga budhismo, tibetan, at mga indeano na kung saan pinapaniwalaan ng kapag ginamit ito sa meditasyon ay magbubukas ito sa iyong mga chakras sa katawan. Sa karunongang lihim dito sa Pilipinas, ang AUM ay nahahanay sa isang mataas na antas sa gawaing espirituwal. Sapagkat ito ang mga Inisyal ng Amang Maylikha na may basag na A.U.M (Ako ang Unang Maylikha). At sa aklat na ito matutunghayan ang mga basag ng AUM na maaaring mapalakas ang uganayan mo sa Ama sa langit. Kung masunod mo ang mga alituntunin sa aklat na ito, magawa mo ang mga bagay na kamangha-mangha sa mata ng nakararami halimbawa na lamang sa pagpapagaling ng mga karamdaman at paggawa ng mga himala sa pamamagitan lamang ng pagpatong mo sa iyong kamay na may pananalig at matinding pagnanais na ito'y mangyari.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Mga Lihim Na Karunongan Ni Maestro Acaraca

Mga Lihim Na Karunongan Ni Maestro Acaraca
SI ACARACA AY MAESTRO ESPIRITUAL NG KABALA AT LIHIM NA KARUNUNGAN. SIYA AY ISA SA NAGHAHAWAK NG MISTERIOS AT KAPANGYARIHAN NG 9 NA AKLAT NG SALITA. ANG PANGALANG ACARACA AY TITULO NA IBINIGAY NG DIBINONG ESPIRITU SA PAGKAMAESTRO SA LIHIM NA SALITA. HUWAG TATAWAGIN SIYA SA HINDI MAHALAGANG BAGAY. IPINAGKALOOB NIYA ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA IKABUBUTI.


Or message me here:

Email: kumandersator@gmail.com
Mobile Phone: 09107374233

Libro Secreto Ng Siete Arcangeles

Libro Secreto Ng Siete Arcangeles

Matutunghayan sa aklat na ito ang mga karunongang lihim na ipinagkaloob ng Amang Maylikha sa 7 Arcangeles na inatasan niya upang pangunahan ang pakikipagdigmaan laban kay Lucifer at mga rebeldeng anghel sa kalangitan. Sa aklat na ito matutunghayan kung paano tinalo, hinuli at itinaboy ng mga anghel ng Diyos ang mga rebeldeng anghel mula sa kalangitan hanggang sa lugar kung saan sila inihulog. Mapalad ang makakaalam ng mga karunongang ito sapagkat makamtan nila ang karunongang gaya ng mga anghel ng Diyos. Magagawa nila ang mga bagay na kamangha-mangha kagaya na lamang sa pagpapalayas ng mga demonyo mula sa mga taong sinasapian nila, pagpaparusa ng mga demonyo. Magagawa din nila ang mga paghihimala gaya ng panggagamot pisikal man na karamdaman o espirituwal. Ang mga taong tumatawag at humihingi ng tulong ng mga anghel ay hindi nila pagkakaitan.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Crisol Del Mundo


Nakasaad sa aklat na ito ang mga talaan ng panahon ng paglalang ng Deus sa buong uniberso at mga nilalang na may buhay. Naglalaman din ng mga karunongang lihim ukol sa kaligtasan at proteksiyon sa kapahamakan at kapanganiban. Mga karunongang lihim sa panggagayuma, paninigalpo, panuheto at marami pang iba.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Obra Sarata Cadena De Amor

Obra Sarata Cadena De Amor

ANG KARUNONGAN NA ITO AY TINATAWAG NA OBRA SARATA – CADENA DE AMOR SAPAGKAT ITO AY ISANG SEKRETONG AKLAT NG PANGGAGAYUMA. ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA ORACIONES O MGA DASAL NA PANGHALINA SA NEGOSYO, SA PAKIKIPAG-USAP, SA PAGPAPALUBAG NG LOOB SA MGA TAONG MAY MATITIGAS NA KALOOBAN, PAMPAWI NG GALIT AT PANGGAYUMA SA MGA TAONG NAIS NATIN MAPAPAIBIG SA ATIN. KUNG KAYO AY MAG-IINGAT NITO, GAMITIN LAMANG SA KABUTIHAN AT IWASANG GAMITIN ITO SA KASAMAAN AT PAG YURAK SA KAHINAAN NG MGA KABABAIHAN O PANG AABUSO MAN NG MGA KABABAIHAN SA KABAITAN NA MGA KALALAKIHAN. UGALIING MAGING MATAPAT SA INYONG SARILI, SA INYONG MGA SINISINTA, SA KAPWA AT LALO NA SA DIOS.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Sagradong Testamento Ng 24 Ancianos

Sagradong Testamento Ng 24 Ancianos

Ang testamento na ito ay naglalahad ng mga kababalaghan at kamangha-manghang mga bagay na maaari mong makamtan sa pamamagitan ng tulong ng 24 ancianos ng Diyos. Ang 24 ancianos o 24 na kanunu-nunoan na nakapalibot sa trono ng Diyos sa langit ay mababasa natin sa hayag na kasulatan ang Biblia. Ito ay mababasa sa aklat ng Mga Pahayag Kapitulo 4 Bersikulo 4. Bagaman ay hindi naihayag ang kanilang mga pangalan sa bibliam ngunit dito sa karunongang lihim natin malalaman ang kabuoang pangalan nila ng mga ito at ang kanilang mga katungkolan. Mapalad ang mga taong magtatangan ng aklat na ito sapagkat malalaman nila papaano tumawag sa 24 ancianos ng Dios upang maging gabay, patnubay, at tagasaklolo sa oras nng pangangailangan at kagipitan.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Aklat Ng Sanctus Deus Fortis Imortalis

Aklat Ng Sanctus Deus Fortis Imortalis

ANG MGA MAHIWAGANG SALITA SA AKLAT NA ITO AY BANAL AT KUMAKASI ITO SA MGA TAONG MAY MALINIS NA BUDHI AT MATUWID SA HARAPAN NG DEUS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT. ITOY NAGDADALA NG SUMPA DOON SA MGA TAONG MASASAMA. ANG PAGGAMIT NITO SA KASAMAAN AY AANI NG MASAMA MULA SA KANYANG GINAWA. MAHIGPIT KUNG IPINAALALA NA ANG LAHAT NA MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO AY TIYAKING MAY TAKOT SA DEUS, MAGING MABUTING TAO SA KAPWA AT MAALAGA SA KALIKASAN. ANG PAGGAMIT NITO SA KABUTIHAN, TULONG SA SARILI AT PAGTULONG SA KAPWA AY MAGDADALA SA INYO SA KASAGANAAN SA BUHAY, KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN, KAPANGANIBAN, TRAHEDYA, AKSIDENTE, KALAMIDAD AT ANUMANG SAKUNA.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Arkanghel Metatron


SA MGA NAIS MAGTAGLAY NG KARUNONGANG ITO, PANATILIHIN ANG MABUTING PAKIKIPAG-UGNAYAN SA DEUS, SA MGA ANGHEL AT KAY KING METATRON. UMIWAS SA MGA GAWANG MASASAMA, IWASAN ANG MGA BISYO AT KALAYAWAN. UMIWAS SA PAKIKIAPID, PAGSISINUNGALING AT MAMUHAY SA LANDAS NG KABANALAN. HUWAG GAMITIN ANG MGA SALITA MULA SA TESTAMENTO NA ITO SA WALANG KABULOHAN. GAMITIN LAMANG KUNG KINAKAILANGAN AT NASA MATINDING KAGIPITAN. HUWAG GUMAWA NG KASAMAAN SA KAPWA, ALALAHANIN LAGI NA WALANG MAGTATANIM NG MABUTI NA AANI NG MASAMA NI ANG MAGTATANIM NG MASAMA NA AANI NG MABUTI. ANG MGA KAKAYAHAN NI KING METATRON GAYA NG MGA SUMUSUNOD; PAGTAWAG NG KIDLAT, PANG-UTOS NG KIDLAT, PAMPAHINTO NG KIDLAT, UPANG MAKAKUHA NG MUTYA GAYA NG NGIPIN, PANGIL AT DILA NG KIDLAT, PANIGALPO NI KING METATRON, PAMPAAMPAT NG SUGAT, GAMOT SA TINAMAAN NG KIDLAT, PAMARUSA, TIGALPO UPANG MANGINIG ANG KALABAN, PAMUKSA SA KAPANGYARIHAN NG DEMONYO O MASAMANG ELEMENTO, PAMUGOT NG ULO NG MASASAMANG ELEMENTO AT MARAMI PANG IBA.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Misterio De Deus Llaves De Trenta Y Uno

Misterio De Deus Llaves De Trenta Y Uno

ANG MGA TAONG SUMASA-DIYOS AT MAY BUSILAK NA KALOOBAN AY HINDI PAGKAKAITAN NG ILAN SA MGA TAGLAY NA KAPANGYARIHAN NG MGA NASABING SUSI NA ITO. ANG PAGGAMIT NG MGA BANAL AT MAKAPANGYARIHANG SALITA MULA SA AKLAT NA ITO AY HINDI BIRO. SIGURADOHING BAGO ITO GAMITIN AY LAGING PAKAISIPIN NA MALINIS ANG INYONG HANGARIN. GAMITIN LAMANG SA ORAS NA KINAKAILANGAN, SA ORAS NG KAGIPITAN, KAPAHAMAKAN AT KAPANGANIBAN. HINDI AARING WALANG SALA SA HARAPAN NG DEUS ANG SINOMANG GAGAMIT NG MGA SALITANG ITO UPANG GAWING LIBANGAN, ALIWAN AT SA KALOKOHAN. HUWAG ABUSOHIN ANG MGA SALITANG ITO SAPAGKAT MAY BALIK ITO SA MGA TAONG UMAABUSO AT MAY HANGARING MASAMA SA KAPWA GAMIT ANG KARUNONGANG MULA SA AKLAT NA ITO. BUKOD SA PAGSUNOD SA BATAS ESPIRITUAL, AT SA MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO, AY ITO ANG PROSESO NG PAGPAPABISA NG ILAN SA MGA 31 SUSI NA ITO.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Jugarum

Jugarum

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mahiwagang salita o lihim na karunongan na nauukol sa panggagamot, proteksiyon, depensa, kaligtasan sa lahat na kapanganiban, kapahamakan, trahedya, kalamidad, salot at sa lahat na uri ng sakuna. Ang mga makapangyarihang susi ng kapangyarihan na nakatala sa aklat na ito ay gamitin lamang sa kabutihan upang mas mapabilis ang pagkamit ng katagumpayan sa lahat na gagawin at sa lahat na iyong nanaising nais mangyari.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Aklat Ng Actum Dei

Aklat Ng Actum Dei

Ang aklat na ito ay naglalahad ng mga karunongang lihim upang malabanan ang paglaganap ng kasamaan sa mundong ating ginagalawan. Dito matutunghayan ang mga karunongan ukol sa proteksiyon, depensa at pangontra sa lahat na uri ng kasamaan na kagaya na lamang sa masamang mahika, kulam, barang, tigalpo, gayuma, hypnotismo at iba pa. Matutunghayan din dito ang mga karunongang makakapigil sa mga binabalak ng mga taong masasama, laban sa bala ng baril at patalim. Marami pang iba ang maaaring matuklasan at mapag-aralan sa aklat na ito. Sundin lamang ang mga pamilin at paunawa sa aklat na ito upang hindi kayo maligaw ng landas sa pag-aaral nito. Gawin ang nararapat na siyang ikakaluwalhati ng Ama na nasa langit na siyang may-ari ng lahat ng kapangyarihan maliit man o malaki.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Ultima Vota Potente

Ultima Vota Potente

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA PANALANGIN NA KINAKAILANGANG GAWIN NG MGA TAONG NANANALIG AT SUMAMPALATAYA SA DEUS NA SIYANG MAYLALANG NG LANGIT AT LUPA. BAGO GAMITIN ANG MGA DASAL NG AKLAT NA ITO AY MAINAM NA LINISIN MUNA ANG INYONG MGA SARILI MULA SA MASASAMANG HANGARIN, SA ISIP, SA SALITA AT SA GAWA. MANGYARING MAGSISI SA MGA KASALANAN AT BAGOHIN ANG LANDAS MULA SA MAKASANGLIBUTAN TUNGO SA LANDAS NG KABANALAN. PINAGPAPALA NG DEUS ANG SINOMANG TAONG SUMUNOD SA MGA PAMILIN NA ITO AT ANG MGA DASAL SA AKLAT NA ITO AY MAGKAKABISA SA KANYANG KATAOHAN AT HINDI SIYA BIBIGOIN NG DEUS SA KANYANG MGA KAHILINGAN KUNG ITOY MABUTI SA KANYANG HARAPAN.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Aklat Ng 7 Llaves Et 7 Vertudes

Aklat Ng 7 Llaves Et 7 Vertudes

Ang aklat na ito ay naglalahad ng mga karunongang lihim na magagamit at mapapakinabangan sa larangan ng pagpapatibay ng relasyon natin sa Diyos, sa kapwa, at sa kalikasan. Narito din ang mga karunongan sa pagdedepensa sa sarili mula sa masasamang tao, masasamang espiritu, masasamang elemento at iba pa. Matutong manggamot sa paraan ng espirituwal na gamotan gamit ang aklat na ito. Buksan ang ikatlong mata at imulat sa mundo ng kahiwagaan at kababalaghan. Matutong gawin ang mga himala na hindi nagagawa ng karaniwang mga tao. Marami pang mga kababalaghan at mahimalang bagay na iyong matutunghayan sa aklat na ito na maaari mong mapag-aralan at maging kapaki-pakinabang sa iyong sarili at sa kapwa.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Aklat Ng Sancto Cristo

Aklat Ng Sancto Cristo

Ito ang aklat na naglalaman ng mga lihim na karunongan na ginamit ng Panginoong Jesucristo sa paggawa ng mga himala, sa pagpapagaling ng mga sakit at iba't-ibang karamdaman, sa paglaban sa mga masasama at pagpapaalis ng mga demonyo.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Lemegeton : Clavicula Salomonis Rex

Lemegeton : Clavicula Salomonis Rex

Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pangalan, mga pagkakasunod, at mga tanggapan ng mga Espiritu nakung saan ay nakikipag-usap si Haring Solomon, kasama ang mga Selyo at mga katangian na pag-aari ng bawat Espiritu, at ang paraan ng pagtawag sa kanila upang magpakita sa pamamagitan ng isang anyo ng tao. Dito sa aklat na ito nakapaloob ang mahiwagang Sining ni Haring Solomon. At bagaman maraming iba pang mga Libro nasinasabing sa kanya, ngunit walang kahalintulad nito, sapagkat naglalaman ito ng lahat. Kahit na may mga pamagat na may maraming iba pang mga Pangalan ng Aklat, gaya ng THE BOOK OF HELISOL, nakapareho nito. Huling Aklat ng Lemegeton natinawag na ARSNOVA o ARSNOTARIA, atbp. Ang mga Aklat na ito ay unang natagpuan sa Chaldee at Hebrew Tongue sa Jerusalem ng isang Hudyong Rabi; at sa pamamagitan niya naisalin ito sa wikang Griego at Latin.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Libro Secreto Ng Manggagamot

Libro Secreto Ng Manggagamot

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. GAMITIN LAMANG ANG AKLAT NA ITO AYON SA KALOOBAN NG DIOS. ANG AKLAT NA ITO AY BANAL AT LAHAT NA MGA SALITANG MATUTUNGHAYAN NATIN DITO AY PAWANG MGA KAPANGYARIHAN AT PUNONG PUNO NG KABABALAGHAN. KINAKAILANGAN ANG IBAYONG PAG-IINGAT NG AKLAT NA ITO. SUNDIN ANG MGA PAMILIN NG AKLAT NA ITO UPANG MAGKAMIT NG TAGUMPAY.


Or message me here:

Email : kumandersator@gmail.com
Mobile Phone : 09107374233

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...