Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa 2017

SAGRADONG AKLAT NG OBRA SARATA : CADENA DE AMOR

Imahe
SAGRADONG AKLAT NG OBRA SARATA : CADENA DE AMOR Ang karunongan na ito ay tinatawag na OBRA SARATA – CADENA DE AMOR sapagkat ito ay naglalaman lamang ng mga oraciones o mga dasal na panghalina sa negosyo, sa pakikipag-usap, sa pagpapalubag ng loob sa mga taong may matitigas na kalooban, pampawi ng galit at panggayuma sa mga taong nais natin mapapaibig sa atin. Kung kayo ay mag-iingat nito, Gamitin lamang sa kabutihan at iwasang gamitin ito sa kasamaan at pag yurak sa kahinaan ng mga kababaihan o pang aabuso man ng mga kababaihan sa kabaitan na mga kalalakihan. Ugaliing maging matapat sa inyong sarili, sa inyong mga sinisinta, sa kapwa at lalo na sa Dios. Nais makakuha ng kompletong kopya ng aklat na ito? Magmensahe na lamang sa mga numerong makikita sa ibaba; 09100487695 09356500653

SAGRADO CORAZON MEDALLION

Imahe
SAGRADO CORAZON DE DEUS FILIUS - Sacred Heart of the Son of God. Kagalingan sa lahat ng mabubuting bagay ang tataglayin ng taong magtatangan at mag-iingat sa medalyang ito. Sa hanap-buhay, sa mga kahilingan, proteksyon at depensa laban sa mga karamdaman pisikal man at espiritual, buwal ang epekto ng mga masasamang mahika at sa sumpa ikay mapaparaya. Lahat na ito ay gagana sa matinding pagnanais at pananalig sa sa Kataas-taasang Dios na may likha sa atin. # sagradocorazon #1.5diameterwide Nais kumuha ng medalyon na ito? Magmensahe na lamang sa mga numerong nakatala sa ibaba; 09100487695 09356500653

BOTE DE GUERRA

Imahe
BOTE DE GUERRA Ang bote de guerra ay isang uri ng medium na naglalaman ng samot-saring sangkap sa mga parte ng kahoy at halaman na nilalagay sa isang bote at hinaloan ng mga oracion/dasal at langis ng niyog o di kaya'y olive oil. Pagkatapos itong mahalo at mailagay sa isang bote ay coconsagrahan ito, bubuhayin at babasbasan, hingiin sa Dios na ang medium na ito ay magkakaroon ng pwersa laban sa masasamang nilalang, masasamang loob, masasamang espiritu at gamot sa lahat na karamdaman. Kapag nagawa na ang prosesong ito ay maaari na itong gamitin bilang proteksyon, depensa, at gamot/lunas sa mga karamdaman. Magagamit ito bilang proteksyon sa kulam, barang, tigalpo, bati, usog, palipad-hangin at iba pang epekto ng masasamang mahika. Ito ay gamot din sa kagat ng mga makamandag na hayop, rabbies at titanus. Kumukulo din ang langis na ito kapag ika'y malapit sa kapahamakan at kapanganiban. Ituring ito na banal sapagkat ito'y naialay sa Kataas-taasang maylikha sa atin. 

The Testament of Saint Benedict Medallion

Imahe
The Testament of Saint Benedict Medallion Ang medalyon ni san Benito ay sinasabing isa sa mgapinakamabisang medalyon. Proteksyon ito sa mga masasamang tao, espirito at elemento. Para rin ito pampalayo sa mga demonyo at sa lason. Madali lang rin itong paganahin at madali ring makuha ng birtud nito. Ang Medalyon ay dasal exorsismo laban kay Satanas,panalangin para sa tibay sa oras ng tukso, panalangin para sa kapayapaan para sa ating sarili at sa mga bansa sa mundo, ang panalangin na ang krus ni Jesus ay maging ating ilaw at gabay, isang panalangin ng matibay na pagtanggi ng lahat na ay masama. Nais mo bang magkaroon ng Medalyon at aklat na ito? Magmensahe na lamang sa mga numerong nasa ibaba; 09100487695 09356500653

72 NAMES OF GOD MEDALLION

Imahe
Ang magtatangan at nakakaalam ng 72 names of God ay pagpapalain hanggang sa kanyang mga salinlahi, ligtas at protektado sa lahat na kapahamakan at kapanganiban, ligtas sa anumang uri na epektu ng masasamang mahika gaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, masasamang nilanag at lahat na masasamang espiritu. Sa mga nais magkaroon nito, magmensahe na lamang sa mga mobile number na nakatala sa ibaba; 09100487695 09356500653

“AKLAT NG SIETE ARCANGELES”

Imahe
“AKLAT NG SIETE ARCANGELES” 1. PANALANGIN 2. KASAYSAYAN NG 7 ARKANGHELES 3. ORACION NI SAN MIGUEL ARKANGHEL SA KABAL 4. ORACION NI SAN MIGUEL TAGULIWAS 5. ORACION NI SAN MIGUEL SA COMBATE 6. ORACION NI SAN MIGUEL SA PANGGAGAMOT 7. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGTATAGO 8. ORACION NI SAN GABRIEL TAGABULAG 9. ORACION NI SAN GABRIEL PAGLUSOT SA MALIIT NA BUTAS 10. ORACION NI SAN GABRIEL PARA SA PITO NA ARAW 11. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN SA DIYOS 12. ORACION NI SAN GABRIEL PAGPADAGDAG NG BUHAY SA TAONG MAMAMATAY 13. ORACION NI SAN GABRIEL PANTAGO HENERAL 14. ORACION NI SAN GABRIEL UPANG MAKAPAGTAGO SA ORAS NG KAGULUHAN 15. ORACION NI SAN MIGUEL ANG ABUTIN NG TINIG AY MANGINGINIG ILAN LANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AT MARAMI PANG IBA.

"SAGRADONG AKLAT NG 7 LLAVES7 VERTUDES"

Imahe
"SAGRADONG AKLAT NG 7 LLAVES7 VERTUDES" ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD: 1. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN 2. 7 SELLOS PITONG TATAK - PANAWAGAN AT PAG-UUTOS 3. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT 4. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS 5. 7 CABESAS 6. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN 7. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL 8. 7 CUERPOS 9. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN 10. 7 ILAWAN 11. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL 12. LIWANAG 13. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT 14. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA 15. PANAWAG SA WALONG ARKANGHELES NG INFINITO DEUS 16. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM 17. ANG ITINANGLAW NG VIRGEN SA MGA ARKANGHELES 18. 7 ESPIRITUS 19. 7 PANGALAN NG DIYOS 20. PANGGAMOT SA NAAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU 21. PANGALAN NG DIYOS NA MANDIRIGMA 22. 7 HUNOS NG 7 OJOS 23. PANLABAN AT DEPENSA SA LAHAT NG MASAMA 24. PAMPALIWANAG NG ISIPAN 25. SA DEPENSA 26. MANTRA SA BAWAT CHAKRA 27. 7 x

SAGRADONG AKLAT NG S.T.M

Imahe
AKLAT NG S.T.M "TESTAMENTO NG S.T.M" SA MGA TAONG NAGNANAIS MAGKAMIT NG HIGIT NA KAPANGYARIHAN AT BISA NG STM, ITO ANG MGA S.T.M. NA LALONG MAGPAPASIDHI NG KAPANGYARIHAN NG S.T.M. NA IYONG TINATAGLAY.   PAKAINGATAN LAMANG, SAPAGKAT HABANG LUMALAKAS ANG IYONG KAPANGYARIHAN, AY KINAKAILANGAN NA LALO KANG MAGIGING MAHINAHON, MAPAGPASENSYA AT MAPAGPAUMANHIN.   SAPAGKAT ANG LABIS NA PAGGAMIT NG S.T.M. NG WALANG KAHINAHUNAN AY NAKAKAWALA NG SARILI, AT MAAARING MANGANIB KANG MAKASIHAN NG DIYABLO O DEMONYO KUNG HINDI KA MAGPAPAKABUTI HABANG GINAGAMIT MO ANG S.T.M. PARA SA MGA TAONG NAGPAPAKABUTI, AT NAGSISIKAP NA SUMUNOD SA DIYOS AT SA KANYANG NINANAIS, AY IKAW AY MAGIGING MAESTRO NG S.T.M. AT HINDI ALIPIN NITO. SAPAGKAT ANG KABUTIHAN AY HINDI MAAARING MADAIG NG MASAMA, GAYUNDIN ANG KAPANGYARIHAN NG S.T.M.. ITO AY RUMERESPETO SA DIWANG MAKA-DIYOS AT SA MGA TAONG MAY TAKOT SA DIYOS. ITO ANG TESTAMENTO NG STM NA NAGKAKALOOB NG IBA’T-IBANG MGA KAPANGYARIHAN AT MGA

Powerful and Miraculous medallions!

Powerful and Miraculous medallions This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earth quake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. Nais magkaroon? Kontakin lamang ang mga numerong ito...

AKLAT NG AUM

Imahe
AKLAT NG AUM MATAPOS MONG MAISAGAWA ANG MGA PAMAMARAANG ITO, KARAMIHAN NG MGA ORACION, MGA GAMIT, MGA ANTING-ANTING, MGA MEDALYA, AT IBA PA AY AANDAR NG KUSA SA IYO, GAMIT LAMANG ANG IYONG KAMAY, IHIP, AT PAGNANAIS NA GUMANA ITO. MAAARI NA DIN NA MAGAMIT MO ANG NATAMONG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT. KUNG LOLOOBIN NG DIYOS AY SA PAMAMAGITAN NG IYONG PAGPATONG NG KAMAY SA PARTENG MAY KARAMDAMAN AY MAKAKAMIT NG  TAO ANG LUNAS SA NARARAMDAMANG SAKIT. SA PUNTONG ITO, AY KAKAILANGANIN MO NA LAMANG NA BANGGITIN ANG 7 TOMO NG AUM NG 36 NA BESES KADA ARAW BAGO MAGSAGAWA NG PAGBUHAY NG MGA TAGLAY, PANGGAGAMOT, O MGA GAWAING ESPIRITUAL. MAS TITINDI ANG IYONG KAKAYAHAN KUNG GAGAMITIN ITO SA KABUTIHAN, AT SA PAGTULONG SA KAPWA. SA PAMAMAGITAN NG MGA NAISAKATUPARAN NA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO, MAIPAGKAKALOOB SA IYO ANG KAPANGYARIHAN NA MAGAGAMIT SA MGA MABUBUTING BAGAY. SUBALIT KUNG ITO AY IYONG GAGAMITIN SA KASAMAAN, ANG IYONG IPINUNDAR NA PAGHIHIRAP AT PANAHON UKOL SA

AKLAT NG CONSAGRATUM EST

Imahe
AKLAT NG CONSAGARTUM EST Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan ng pagbuhay ng mga gamit espiritual gaya ng mga samot-saring agimat, mga mutya, mga medalyon, chalico, panyo, talandro, habak at marami pang iba. mahalaga ang aklat na ito sa mga taong nais tahakin ang landas ng pag espiritual, pag-aanting anting at panggagamot.  NAIS MAGKAROON NG KOPYA? Magmensahe na lamang sa mga numerong ito: 09100487695 / 09356500653 o bisitahin ang FB page na ito: https://www.facebook.com/kumandersator

TESTAMENTO NG MAHIWAGANG MEDALYA NI SAN BENETO

Imahe
TESTAMENTO NG MAHIWAGANG MEDALYA NI SAN BENETO (ST. BENEDICT) Kung nais mag aral ukol sa exorcismo, pagpapalayas ng mga demonyo, pakikipaglaban sa mga mangkukulam at lahat na mahikang itim, kinakailangan ninyo ang aklat na ito upang malubos ang inyong pag aaral, at upang makompleto ang sandata sa labanang espirituwal ay kinakailangan din ninyong magtangan ng medalyon ni San Beneto bilang pangontra at kalasag laban sa mga tirada ng kampon ng kadiliman. GET YOUR COPIES OF THE BOOK AND MEDAL Please contact : 09100487695/09356500653 or visit https://www.facebook.com/kumandersator

PANALANGIN SA ARAW ARAW GAMIT ANG MEDALYA NG SATOR

Imahe
PANALANGIN SA ARAW ARAW GAMIT ANG MEDALYA NG SATOR In Nomine Patri et Filii et Spirito Sancti Amang Banal, Kataas-taasang Dios ng mga dios, Panginoon ng mga panginoong at Hari ng mga hari, EL, ELOAH, ELOHIM, EL EL-YON ADONAI JAH AHA HAH, YAHOWAH RAPHA, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Iyong kabutihan, pagpapala, pagmamahal at pag-iingat sa amin sa araw araw ng aming buhay. Maraming salamat sa patuloy na pag aaruga at paggabay sa amin tungo s a tamang landas ng buhay. Salamat din po sa iyong Bugtong na Anak Panginoong Hesukristo na binigyan niya kami ng bagong pag-asa at kaligtasan ng aming mga kaluluwa, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ay nahugasan ang aming mga kasalanan.  Nawa poy sa araw na ito, patuloy niyo po kaming gabayan, alagaan at ingatan, balotin mo nawa kami ng balabal ng Iyong proteksyon ARSUKTOM at iligtas niyo po kami sa madlang kapahamakan, kapanganiban, masasamang loob at masasamang espiritu ARATUM, huwag po ninyong tulotang makita kami ng mga

ANG SIMBAHANG KATOLIKO NGAYON

Imahe
ANG SIMBAHANG KATOLIKO NGAYON Kung totoo man ito, nakakalungkot po ang ganitong mga bagay. Ang mga Apostol ni Cristo noong unang panahon ay walang hinihinging bayad ng kanilang pamisa, at pamamahagi, pagmimilagro at paggamot sa mga maysakit, o kung meronman ay siyang taos puso at hindi labag sa kalooban, hindi mabigat sa taong nagbibigay...kawawa naman yong mga walang wala lalo na sa mga taong balot na balot sa kahirapan at wa lang kakayahang magbayad ng ganyan.  Tandaan, ganito ang sulat ni Apostol Pablo sa atin na nasusulat sa Biblia II Corinto 2:17 Sapagka't hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Dios: kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Dios, sa harapan ng Dios ay nagsasalita kami para kay Cristo. Isaias 56:11 Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailan man ay walang kabusugan; at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa: sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawa't isa'y s

SINO ANG PANGINOONG HESUKRISTO?

Imahe
SINO SI KRISTO Colosas 1:15-20 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga

OBRA SARATA : CADENA DE AMOR

Imahe
OBRA SARATA : CADENA DE AMOR Ang karunongan na ito ay tinatawag na OBRA SARATA – CADENA DE AMOR. Ang aklat na ito ay naglalaman lamang ng mga oraciones o mga dasal na panghalina sa negosyo, sa pakikipag-usap, sa pagpapalubag ng loob sa mga taong may matitigas na kalooban, pampawi ng galit at panggayuma sa mga taong nais natin mapapaibig sa atin. Kung kayo ay mag-iingat nito, Gamitin lamang sa kabutihan at iwasang gamitin ito sa kasamaan at pag yurak sa kahinaan ng mga kababaihan o pang aabuso man ng mga kababaihan sa kabaitan na mga kalalakihan. Ugaliing maging matapat sa inyong sarili, sa inyong mga sinisinta, sa kapwa at lalo na sa Dios. Get your copy : call or text 09100487695/09356500653 or visit https://www.facebook.com/kumandersator

SATOR

Imahe
AKLAT NG SATOR MAIKLING DEBOSYON SA SATOR NA DADASALIN SA ARAW ARAW HANGGANG IKA-49 NA ARAW AT PAGKATAPOS NITO AY DASALIN NA LAMANG ITO TUWING MARTES AT BIYERNES. 1 – AMA NAMIN ISUNOD ITO… AKING DIOS SA LANGIT NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, MAY LIKHA NG LANGIT AT LUPA, DIOS NG MGA DIOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON AT HARI NG MGA HARI, ISUNUSUMAMO KO PO SA INYO NA AKO PO’Y PATAWARIN NINYO SA LAHAT NG AKING PAGKAKASALA, LUBOS KONG PINAGSISISIHAN ANG MGA YAON AT IKINALULUNGKOT PO ITO NG AKING KALULUWA. KASIHAN NAWA AKO NG IYONG BANAL NA ESPIRITU SANTO UPANG MAKAMIT KO ANG BISA NG AKLAT NA ITO AT MAGAMIT KO LABAN SA KASAMAAN AT SA PAGTULONG SA KAPWA.   SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS SAUGNAT ADONADAM TADHACSAC OGNAT REHOP REX CHRISTUM DEUM MEUM................. Get your copy : call or text 09100487695/09356500653 or visit https://www.facebook.com/kumandersator

ANG MEDIUM : ANG MGA MEDALYON ( THE MEDALLIONS)

Imahe
Medium Ang medium ay isang uri ng pag eespirituwal na gumagamit ng mga kasangkapan upang magtagumpay sa buhay, maproteksyonan laban sa masasamang loob at masasa mang mga espiritung mapaminsala, upang maligtas sa samot saring trahedya, kalamidad at mga signus planetas. Kaya natin matatawag na medium sapagkat ang kapangyarihan ng Dios ay idinadaan sa mga kasangkapan o gamit na kung saan doon dumadaloy ang pwersa at kapangyarihan upang magagamit sa kabutihan. Ang mga medalyon, garapa de guera, chaleco, panyo at iba pang mga talisman kung tawagin ay iilan lamang sa mga matatawag na medium. Ang mga gamit na ito ay dinadaloyan ng pwersa sa tulong at awa ng Dios na makapangyarihan sa lahat at tagapaglikha upang makatulong sa mgabtaong may taglay nito. Iilan sa mga propeta at mga hari na gumagamit ng medium ay sina MOESIS AARON DAVID SOLOMON GEDION ENOCH ABRAHAM .....at marami pang iba. Sa mga nais magkaroon ng mga medalyang ito, magtext sa numerong ito...09100487695. Ang mga

ALPHA OMEGA MEDALLION

Imahe
ALPHA OMEGA MEDALLION Revelation 1:8,11 KJV [8] I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to com e, the Almighty. [11] Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. ANG ALPHA OMEGA MEDALLION AY MAGALING SA LAHAT NA BAGAY SAPAGKAT ITO ANG TINAGURIANG MEDALYA NG DIOS AMA. To get 1 for you? Contact us here : +639100487695

WHO IS LUCIFER

Mga Mahiwaga at Milagrosong Mga Medalyon

Mga Mahiwaga at Milagrosong Mga Medalyon Kaligtasan Proteksiyon Depensa Pangontra Swerte Panghalina Panggagamot Panuheto .......at ibp. Sa mga nagnanais kumuha ng medalyon, bisitahin lamang ang mga sumusunod : https://www.facebook.com/kumandersator/ https://twitter.com/kumander_sator +639100487695 / +639291474160

SATOR

Imahe
Siya ang may kasang pangkalahatan!  Depensa laban sa lahat na uri ng kasamaan sa mundong ibabaw, Ang SATOR ay Code Name ng OUR FATHER prayer! Para sa karagdagang mga detalye at nais kumuha ng medalya at aklat ng sator, bisitahin lamang ang mga sumusunod: FB Page : https://www.facebook.com/kumandersator Mobile No. : +639100487695                                     

Ang Pagbuhay ng mga Mahiwagang Medalyon

Imahe
Mga medalyang kakatapos lang maconsagrahan, mabuhay at mabasbasan. Thank You Lord. Naway maging magaling sila sa lahat ng bagay sa paggawa ng kabutihan sa kapwa, depensa, pangontra laban sa masasamang espiritu, masasamang nilalang, kulam barang, tigalpo, palipad hangin at iba pang kasamaan sa mundong ibabaw. Binabasbasan ko din na kayoy maging magaling sa bala at patalim ay hindi kayo tatalonin kabal at kunat ay siyang inyong ihahandog sa taong mag taglay sa inyo. Sa mga nais magkaroon, maaring makipag ugnayan sa numero na ito. +639100487695

AKLAT NG MANGGAGAMOT

Imahe
ESPIRITUAL NA PANGGAGAMOT UNA SA LAHAT, BILANG MGA KRISTIYANO, ANG PANGINOONG JESU CRISTO ANG PINANGGAGALINGAN NG ATING KAGALINGAN.  GAYUNDIN NAMAN, ANG ILAN SA MGA KAANIB NG IGLESIA NG DIYOS AY PAGKAKALOOBAN NG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT.  ITO AY NAAAYON SA KALOOBAN NG ESPIRITU SANTO KUNG TAYO AY PAGKAKALOOBAN NG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT. SIKAPIN NA TUPARIN ANG NASUSULAT SA BANAL NA KAUTUSAN. Nais makakuha ng kompletong kopya ng aklat? Makipag-ugnayan na lamang sa mga sumusunod : Email : kumandersator@gmail.com Mobile No. :  +639100487695

AKLAT NG A.U.M

Imahe
ANG MGA BIBLIYATO NG A.U.M. NA ITO AY IMAMANTRA O PAULIT-ULIT BIBIGKASIN NG 108X, SA ISANG TAHIMIK NA LUGAR O SILID. ANG MGA BIBLIYATONG ITO, KUNG UUSALIN SA PAMAMARAANG ITO AY MAYROONG KAKAYAHANG MAKAPAGBUKAS NG ILAN SA MGA CHAKRAS O MGA DALUYAN NG KAPANGYARIHAN SA ATING KATAWAN NA MAAARING MAKAGISING SA MGA NATUTULOG NATING MGA KAKAYAHANG ESPIRITUAL O MATERYAL. ANG PAGBABANGGIT NG MGA BIBLIYATONG ITO AY KAILANGAN ISAGAWA SA TAHIMIK NA LUGAR. ISIPIN LAMANG ANG PUTING LIWANAG NA BUMABALOT SA IYO SA TUWING ISINASAGAWA ANG PAULIT-ULIT NA PAGBANGGIT. MAS MAINAM NA ISINASAGAWA ITO SA DAKONG SIKATAN NG ARAW, HABANG SUMISIKAT ITO. GAWIN ANG PAGMAMANTRA O PAULIT-ULIT NA PAGBIGKAS NG ISANG BESES KADA ARAW, NG 108X, UPANG BIGYAN NG PANAHON ANG KATAWAN NA MAKAHABOL SA MGA PAGBABAGO NG SARILI. MATAPOS MAISAGAWA ANG PAGBANGGIT NG 108X SA UNANG BIBLIYATO NG AUM, ISUNOD SA SUSUNOD NA ARAW ANG IKALAWANG BIBLIYATO. SA IKATLONG ARAW AY GAMITIN NAMAN ANG IKATLONG BIBLIYATO NG AUM.

AKLAT NG ACTUM DEI

Imahe
SAGRADONG PANGALAN ITO INGATAN: SUSI AT PONDO ITO IYOW-HUH-YIO-HYA PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER (USALIN SA ISIP BAGO BUMANGGIT NG ORACION NA GAGAMITIN MULA SA AKLAT NA ITO) CREUM DEUM DEUS ELOI ELOIM ELOJOC YESHUA......... Nais makakuha ng kompletong kopya? Makipag-ugnayan sa mga sumusunod : Email : kumandersator@gmail.com Mobile No. : +639100487695

AKLAT NG S.T.M

Imahe
SA MGA MAGMAMANA NG SAGRADONG AKLAT NA ITO, IPINAGBIBILIN NA SIKAPIN NA MAGPAKABUTI.  MAGSIKAP NA MAKATULONG SA KAPWA  SA ABOT NG ATING MAKAKAYA.  ITUON ANG ATING PANANAMPALATAYA AT PAGSAMBA  SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS,  PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON.  SIKAPING MAMUHAY SA KATUWIRAN NG DIYOS AT SA KANYANG MGA SAGRADONG MGA ARAL NA MATUTUNGHAYAN SA BANAL NA KASULATAN. Nais makakuha ng kompletong kopya? Makipag-ugnayan na lamang sa mga sumusunod: Email : kumandersator@gmail.com Mobile No. :  +639100487695