Miyerkules, Disyembre 19, 2018

AKLAT NG SIETE ARCANGELES

AKLAT NG SIETE ARCANGELES

(IILAN LAMANG ITO SA MGA LAMAN NA NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO)

1. PANALANGIN SA 7 ARCANGELES
2. PANALANGIN SA 7 ARCANGELESSA BUONG ISANG LINGGO
3. ORACION UPANG MALIGTAS SA MGA SAKIT AT KAPAHAMAKAN
4. ORACION SA PAGHINGI NGTAWAD AT AWA SA DIYOS
5. ORACION UPANG MALIGTAS SA 4 NA ELEMENTO
6. ORACION UPANG MALIGTAS SA LISYANG HATOL NG HUSTISYA
7. MAIKLING PANTAWAG SA 7 ARCANGELES
8. PANGALAN NG PITONG ARCANGELES NA   HINDI BINYAGAN, NA KUNG TAWAGIN AY KALIGTASAN SA PANGANIB AT CABAL
9. PINAGKAISAHAN NG 7 ARCANGELES
10. KASAYSAYAN NG 7 ARKANGHELES
11. ORACION NI SAN MIGUEL ARKANGHEL SA KABAL
12. ORACION NI SAN MIGUEL TAGULIWAS
13. ORACION NI SAN MIGUEL SA COMBATE
14. ORACION NI SAN MIGUEL SA PANGGAGAMOT
15. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGTATAGO
16. ORACION NI SAN GABRIEL TAGABULAG
17. ORACION NI SAN GABRIEL PAGLUSOT SA MALIIT NA BUTAS
18. ORACION NI SAN GABRIEL PARA SA PITO NA ARAW
19. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN SA DIYOS
20. ORACION NI SAN GABRIEL PAGPADAGDAG NG BUHAY SA TAONG MAMAMATAY
21. ORACION NI SAN GABRIEL UPANG MAKAPAGTAGO SA ORAS NG KAGULUHAN
22. ORACION NI SAN MIGUEL ANG ABUTIN NG TINIG AY MANGINGINIG
23. ORACION NI SAN MIGUEL UPANG MATAKOT ANGMASAMANG LOOB NA ABOT TINGIN MO
24. ANG GIYERA SA LANGIT
25. PAGSASANAY SA ESPIRITUAL SA 7 ARKANGHELES
26. ANG MGA ESPADA AT TALIM NG DIYOS
27. TALIM NG OX STRIKE FORCE
28. TALIM NG KIDLAT
29. SUSI NG 7 ARKANGHELES
30. ISA PANG ESPESYAL NA SUSI NI SAN MIGUEL PAMBULID SA DIYABLO

... AT MARAMI PANG IBA.NOTE: PDF FILES ARE AVAILABLE VIA EMAIL

CONTACT : 09100487695 / 09356500653 / 09107374233


7 LLAVES et 7 VERTUDES

7 LLAVES et  7 VERTUDES

(IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)

1. PANALANGIN SA PITONG SUSI NA ISASAGAWA PAGKAGISING SA ARAW-ARAW
2. DASAL SA 7 SELYOS NA ISASAGAWA BAGO MATULOG
3. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN
4. 7 SELLOS / PITONG TATAK: PANAWAGAN AT PAG-UUTOS
5. 7 LLAVES SA PITONG SUSON NG LANGIT
6. PROSESO NG PAGGAMIT NG 7 SUSI.
7. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT
8. PROSESO NG 7 VERTUDES:
9. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS
10. PROSESO NG PAGPAPAANDAR
11. 7 CABESAS
12. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN
13. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL
14. 7 CUERPOS :  PITONG KANUNUAN NA SINASAMBA  NG MGA HEBREO.
15. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN
16. 7 ILAWAN
17. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL
18. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT
19. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA
20. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM
21. 7 ESPIRITUS
22. 7 PANGALAN NG DIYOS
23. 7 ESPIRITU NG KARUNUNGAN
24. PANGGAMOT SA NAAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU
25. PANGALAN NG DIYOS NA MANDIRIGMA
26. 7 HUNOS NG 7 OJOS
27. PANLABAN AT DEPENSA SA LAHAT NG MASAMA
28. KAPANGYARIHAN SA MAHIGPITANG LABANAN
29. MANTRA SA BAWAT CHAKRA
30. 7 x 7 LLAVES

... AT MARAMI PANG IBA.


NOTE: PDF FILES ARE AVAILABLE VIA EMAIL

CONTACT : 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

AKLAT NG ACTUM DEI
AKLAT NG ACTUM DEI

(IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)

1. PAGPOPONDO
2. PANALANGIN
3. SAGRADONG PANGALAN ITO INGATAN: SUSI AT PONDO ITO
4. PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER
(USALIN SA ISIP BAGO BUMANGGIT NG ORACION NA GAGAMITIN MULA SA AKLAT NA ITO)
5. PANAWAG SA KULAY-UBENG APOY ESPIRITUAL UPANG DUMANTAY SA AKIN
6. PANGBASBAS PARA SA KAPAYAPAAN
7. PANALANGIN UPANG SAMAHAN NG DIYOS, AT ILIGTAS SA MADLANG PANGANIB
8. MGA SAGRADONG PANGALAN NA SUSI SA MGA ORACION NA LABAN SA MASASAMA:
9. BALABAL NG PROTEKSYON
10. ITO AY 7 ESPIRITU KAY IHVH MABISANG SANGGALANG SA KAPANGANIBAN
11. PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG MULA SA MASAMA
12. NAKAKAWASAK NG KAPANGYARIHAN
13. LATIGONG KIDLAT NA NAGWAWASAK SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT LALANG SA PALIGID
14. ANG 49 PANIRA NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KADILIMAN
15. PANSUPIL NG MAGULONG KAISIPAN, PAMPAANDAR
16. PAMATAY NG TANIM NA GALIT
17. MGA ESPADA NG LIWANAG:PANIRA NG MGA LALANG MULA SA MASAMA AT PANGWASAK NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KASAMAAN
18. KALIGTASAN SA MGA KAAWAY NA TUMUTUGIS SA IYO AT GUMAGAWA NG MASAMA SA IYO
19. SA PAGHINGI NG KALAKASAN
20. MGA ESPIRITUAL NA ESPADA GINAGAMIT NA PANGLABAN SA MGA KAMPON NG KADILIMAN. BASAHIN ANG PANGALAN NG ESPADA  AT HINGIN SA DIYOS NA IKAW AY TULUNGAN  LABAN SA KAMPON NG KADILIMAN
21. NAKAKASIRA AT NAKAKATANGGAL NG SAPI NA MASAMANG ESPIRITU, PALIPAD-HANGIN, KULAM, AT MGA KATULAD NITO
22. PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU AT MGA MASASAMANG KARGA, PAMPASUKA NG MGA MASASAMANG KARGA
23. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA. MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.
24. PODER BAGO MANGGAMOT AT BAGO LUMAKAD
25. PAGHILING NG KAPANGYARIHAN MULA SA DIYOS
26. MGA SAGRADONG PANGALAN NG DIYOS, NAHIHILINGAN NG MGA MABUBUTING BAGAY
27. PANABOG NG MGA MASASAMANG ESPIRITU
28. INGATAN: NAKAMAMATAY NG MGA MANGKUKULAM PAG TINAPAL SA SIKMURA NG KINUKULAM
29. PANGKUWINTAS SA NAEESPIRITU
30. MGA PANGALAN NA NAKAKAPAGPASUKO NG MGA DEMONYO

... AT MARAMI PANG IBA.

NOTE: PDF FILES ARE AVAILABLE VIA EMAIL

CONTACT : 09100487695 / 09356500653 / 09107374233


AKLAT NG AUM

AKLAT NG AUM

Ang testamento na ito ay banal, kaya naman sa lahat na mga magtatangan ng testamento na ito ay kinakailanagang mamuhay na banal at naayon sa kalooban ng Panigoong Dios nating maylikha sa atin.

Iwasan ang mga gawaing karumal-dumal sa harapan ng ating Dios gaya ng mga pagpatay, pakikiapid, pagsisinungaling, pagsimba sa mga diosdiosan, mga pagmamalabis at pang-aapi sa kapwa, at iba pa. Tumulong sa mga nangangailangan, ugaliing maglimos sa mga kapus-palad sapagkat ito ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa kapwa na siya namang pagmamahal natin sa Dios. Kinalulugdan ng Dios ang mga taong sumusunod sa kanyang utos ngunit kapahamakan  naman sa mga taong sumusuway sa kanyang kalooban. Huwag gagamitin sa kasamaan upang hindi malagay sa kaparusahan ang inyong mga kaluluwa.

MATAPOS MONG MAISAGAWA ANG MGA PAMAMARAANG ITO, KARAMIHAN NG MGA ORACION, MGA GAMIT, MGA ANTING-ANTING, MGA MEDALYA, AT IBA PA AY AANDAR NG KUSA SA IYO, GAMIT LAMANG ANG IYONG KAMAY, IHIP, AT PAGNANAIS NA GUMANA ITO. MAAARI NA DIN NA MAGAMIT MO ANG NATAMONG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT. KUNG LOLOOBIN NG DIYOS AY SA PAMAMAGITAN NG IYONG PAGPATONG NG KAMAY SA PARTENG MAY KARAMDAMAN AY MAKAKAMIT NG TAO ANG LUNAS SA NARARAMDAMANG SAKIT. SA PUNTONG ITO, AY KAKAILANGANIN MO NA LAMANG NA BANGGITIN ANG 7 TOMO NG AUM NG 36 NA BESES KADA ARAW BAGO MAGSAGAWA NG PAGBUHAY NG MGA TAGLAY, PANGGAGAMOT, O MGA GAWAING ESPIRITUAL. MAS TITINDI ANG IYONG KAKAYAHAN KUNG GAGAMITIN ITO SA KABUTIHAN, AT SA PAGTULONG SA KAPWA. SA PAMAMAGITAN NG MGA NAISAKATUPARAN NA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO, MAIPAGKAKALOOB SA IYO ANG KAPANGYARIHAN NA MAGAGAMIT SA MGA MABUBUTING BAGAY. SUBALIT KUNG ITO AY IYONG GAGAMITIN SA KASAMAAN, ANG IYONG IPINUNDAR NA PAGHIHIRAP AT PANAHON UKOL SA PAG-EESPIRITUAL AY MASASAYANG. ANG DIYOS AY NAGDARAGDAG NG KANYANG MGA KALOOB SA MGA TAONG NAKITA NIYA NA MAPAGKAKATIWALAAN. SUBALIT BINABAWASAN NIYA ANG MGA KAKAYAHAN NG MGA TAONG GINAGAMIT ANG KANYANG KALOOB SA KASAMAAN O SA MGA WALANG KATUTURANG MGA BAGAY.


KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL


AKLAT NG MANGGAGAMOT


AKLAT NG MANGGAGAMOT

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI.

(IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)

1. PANALANGIN/DEBOSYON/PODER
2. ESPIRITUAL NA KARUNUNGAN SA PANGGAGAMOT
3. PANALANGIN SA DIYOS UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT NG MGA ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN
4. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT.
5. UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION
6. PARA MALAMAN KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL ANG SAKIT
7. PAG-ALAM NG SAKIT KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL
8. PARAAN NG PAGKUMPIRMA KUNG MAYSAKIT SA ESPIRITUAL ANG TAO AY IHIHIP ITO SA TUBIG NG TATLONG BESES AT IPATIKIM SA TAO.
9. ORACION SA MGA KASANGKAPANG PANG-IPIT
10. PAGPAPAALIS NG MASASAMANG ESPIRITU SA TAO AT NAKAPAGPAPALIWANAG NG ISIP
11. INIHIHIP SA TUKTOK NG MAYSAKIT UPANG UMALIS ANG MASASAMANG ESPIRITU SA KANYA
12. ISUSULAT SA PAPEL AT IPANGKUKUWINTAS O DADALHIN NG MAYSAKIT SA KATAWAN UPANG HANGGA’T MAAARI AY HINDI NA MAGBALIK ANG MGA ESPIRITUNG NAMIMINSALA
13. PAGBABASBAS NG PAPEL NA SINULATAN NG ORACION UPANG MAGKAROON NG BISA
14. PALAYAS SA MASAMANG ESPIRITU
15. CINCO VOCALES NA GINAGAMIT SA PANGGAGAMOT
16. PANGGAGAMUTAN NG MALAYUAN
17. PANGGAGAMOT SA MAYSAKIT
18. KONTRA SA MANGKUKULAM
19. KONTRA SA ASWANG
20. ANG 9 LLAVES NA MAGAGAMIT SA MABUBUTING BAGAY
21. GENERAL AUTOMATIC MEDICINE
22. MGA MAHIHIWAGANG SALITA NG KAPANGYARIHAN NA NAKAKAPANGGAMOT KUNG LOLOOBIN NG DIYOS
23. GAMOT SA MGA SAKIT NA HINDI PISIKAL O HINDI BUHAT SA SAKIT SA PANGLUPA, NA HINDI NAGAGAMOT NG MGA DUKTOR
24. MGA SAKIT ESPIRITUAL NA ANIMO AY MATERYAL NA SAKIT
25. MGA HALAMANG GAMOT
26. HALAMANG GAMOT NA NAGAGAMIT KONTRA KULAM, NAEESPIRITU, O NABABARANG
27. MGA KOMBINASYON NG MGA HALAMANG GAMOT NA MAAARING GAMITIN SA MGA SAKIT ESPIRITUAL
28. MGA BITAMINA
29. EHERSISYO
30. UKOL SA MGA PAGKAIN

...AT MARAMI PANG IBA.


KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAILSPIRITUM WACSIM


KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

AKLAT NG ALPHA ET OMEGA

AKLAT NG ALPHA ET OMEGA

(IILAN LAMANG SA MGA SALITANG NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO)

1. KOMPLETONG PANALANGIN AT PODER NG ALPHA ET OMEGA
2. MGA LLAVE - ANG MGA SAGRADONG MGA PANGALAN:
3. ANG SUSI NG MGA SUSI
4. SENTRO AT LLAVE MAJOR SA LAHAT NG GAMIT
5. SUSI NG MGA SUSI SA BUONG LAS VOCALES NG DIYOS
6. PINAGMULAN NG LAHAT NG KINAPAL SA LANGIT AT LUPA
7. . ANG MAAALAB NA APOY NA LUMALABAS SA LUKLUKAN HANGGANG SA KAITAASAN
8. HUNI NG KULOG NA LUMALABAS SA AKING BIBIG
9. ANG KIDLAT NA NAGMUMULA SA AKING LUKLUKAN AT TUMITILAMSIK HANGGANG KAITAASAN
10. PINAGMULAN NG INFINITO
11. TUNAY NA PANGALAN NG ALPHA ET OMEGA
12. INIHINGA SA ILONG NI ADAN AT SI ADAN AY NAGING KALULUWANG MAY BUHAY
13. SAGRADONG PANGALAN NG DIYOS NA LALO SA LAHAT
14. ANG DIYOS ESPIRITU SANTO NA NAGSIMULA SA MATA AT BILIG NA SIYANG PANGKAKAISA NG BANAL NA MAG-ANAK
15. DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT NA GUMAWA SA SANTISSIMA TRINIDAD
16. ANG PASIMULANG SALITA, ANG A  NA MAY PAKPAK
17. MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT NG HINDI BINYAGAN
18. ANG PANGALAN NG UNAWA SA KALUPAAN
19. SUSI SA PANGALAN NG SANTISSIMA TRINIDAD
20. PANGALANG LIHIM NG HAH
21. PANGALAN NG TULDOK
22. ISA PANG PANGALAN NG DIOS ANAK SA LUPA
23. ANG PANGALAN NG SOLO OJOS NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT
24. PANGALANG LIHIM NG VIRGEN NA NAKATUNGTONG SA BUWAN
25. NANG HUMIKAB ANG DIOS NA MANLILIKHA
26. CENTRO NG BUHAY
27. HININGA NG BUHAY
28. PANGALAN NG INFINITO DEUS (PAKAINGATAN- NAKAPIPINSALA)
29. PONDO NA HABANG TINITIRA KA AY PATAAS KA NG PATAAS
30. PANGALAN NG KIDLAT

...AT MARAMI PANG IBA.


KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL


ANG BUKAL NG BUHAY

ANG SAGRADONG AKLAT NA ITO AY TUNGKOL SA MGA BANAL NA ARAL NA MAY KINALAMAN SA DIYOS, AT SA TAO. BAGO MAGPATULOY AY MAG-ALAY MUNA NG MAIKLING PANALANGIN SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, UPANG GABAYAN TAYO TUNGO SA LANDAS NG KABANALAN. PAKAINGATAN AT MAHALIN ANG MGA ARAL SA AKLAT NA ITO, SAPAGKAT ITO AY SAGRADO. ANG MAG-IINGAT NG MGA LIHIM SA AKLAT NA ITO AY MAGKAKAMIT NG KARUNUNGAN MULA SA DIYOS, AT MAGSISILBING KAPAKINABANGAN SA IKAKAPAGBAGO NG SARILI TUNGO SA DIYOS.


(IILAN LAMANG SA MGA PAKSA NA NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO)

1. PANALANGIN SA ARAW-ARAW
2. MGA PANALANGIN NA NAGKAKALOOB NG KARAGDAGANG-BUHAY
3. Banal na Binhi at buhay na tubig
4. SUBOK NA PANDAGDAG NG BUHAY
5. PAGBASBAS NG TINAPAY AT ALAK
6. HININGA NG BUHAY
7. ANG BANAL NA PANGALAN NA KUNG UUSALIN SA ISIP ARAW-ARAW NG 108 NA BESES AY MAKAPAGDADAGDAG SA SARILING BUHAY
8.  MGA SALITANG KUNG UUSALIN SA ISIP NG 108 NA BESES AY MAGKAKALOOB NG DUGTONG SA BUHAY
9. “SUPPLEMENTS” NA NAKAKAPAGPAHABA NG BUHAY
10. MGA IBA-IBANG TIMPLA NG “INUMIN NA NAKAKADAGDAG-BUHAY”
11. PAYO SA PAGPAPAHABA NG BUHAY
12. SCALAR ENERGY DEVICE
13. PAGHAWAK AT PAGYAKAP SA MALALAKING PUNO
14. PAGHINGA
15. ARAL NG BBB

...AT MARAMI PANG IBA.

KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL


CINCO VOCALES


ANG AKLAT NA ITO AY SUBOK NA MAKAPANGYARIHAN, GAMITIN LAMANG SA KABUTIHAN UPANG HINDI MAGKAMIT NG KAPARUSAHAN MULA SA DEUS.

KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

EL NAVI DAVID

EL NAVI DAVID

(ANG SECRETONG AKLAT NG GAYUMA)

ANG DIYOS ANG MAY HAWAK NG MGA PUSO NG KANYANG MGA NILALANG, NGUNIT IGINALANG NG DIYOS ANG KALAYAAN NG MGA TAO UPANG MAKAPAMUHAY NG AYON SA KANILANG NAIS, MALIBAN LAMANG SA IILAN NA PINAGKALOOBAN NG NATATANGING LAYUNIN UPANG MABUHAY NG NAAAYON SA KANYANG NAIS. KUNG KAYA’T IPINAPAYO KO SA IYO NA HUWAG MONG GAGAMITIN ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, SAPAGKAT ANG DIYOS AY HINDI NATUTULOG, LAHAT AY NAKIKITA NIYA AT WALANG NALILINGID SA KANYA. ANG KALOOBAN PA RIN NG DIYOS ANG MASUSUNOD, AT WALANG SINUMAN ANG MAKAKAHARANG SA DIYOS KUNG NAISIN NIYA.
KUNG KAYA’T ANG PINAKAUNANG GINAGAWA AY MAGKAROON NG MAGANDANG UGNAYAN SA DIYOS. SA DIYOS KAYO HUMILING, SAPAGKAT TANGING DIYOS LAMANG ANG MAKAKAPAG-IBA NG KALOOBAN NG SINUMAN. ANG AKLAT NA ITO AY MAGTUTURO SA INYO NG MGA PRINSIPYO UKOL SA PAGMAMAHAL.

(iilan lamang sa mga paksang nakapaloob sa aklat na ito)

1. PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO
2. ANG MGA ORACIONG ITO UKOL SA PAG-IBIG AT PAGMAMAHAL NA PANLUPA (PAG-IBIG NG LALAKE UPANG TANGGAPIN NG BABAE)
3. ANG MGA ORACIONG ITO AY MAAARING USALIN NG LALAKE SA MINAMAHAL NIYANG BABAE, AT ANG BABAE UPANG MAHALIN NG KANYANG MINAMAHAL NA LALAKI, SA KAPAHINTULUTAN NG DIYOS
4. UPANG MAGING MAPALAD SA PAG-IBIG
5.  NAIS UPANG LUMAPIT ANG KANYANG KALOOBAN SA IYO
6. MGA SAGRADONG PANGALAN NI ng dios NA MAY KINALAMAN UKOL SA PAGPAPALUBAG-LOOB O SA PAGBABAGO NG DAMDAMIN NG KAPWA
7. MGA MAHIHIWAGANG SALITA PARA KAGAANAN NG LOOB NG TAONG KABILANG SA IBANG KASARIAN
(ANG LALAKE AY GAGAAAN ANG LOOB SA BABAE, AT ANG BABAE AY GAGAAN ANG LOOB SA LALAKE)
8. MGA ORACIONG MAGAGAMIT SA IBA’T-IBANG PAGKAKATAON
9. ORACION UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA O MGA MAGKASINTAHAN
10. UPANG KALUGDAN NG MARAMI AT KAGAANGAN NILA NG LOOB AT IKAW AY IGALANG
11. UPANG HINDI MAKAPANGUSAP ANG IBANG KAUSAP
12. SA HUSGADO KUNG MAY KASO
13. UPANG SUKUAN NG MGA KALABAN
14. PANAWAGAN UPANG MABALISA SIYA, HANAPIN KA, PARATINGIN SIYA O DI KAYA’Y KONTAKIN KA, O MAKIPAGKITA SA IYO
15. panawagan at pambalisa
16. pampaamo
17. pangkonsensiya
18. pampabalik sa umalis
19. UPANG ALALAHANIN AT HANAP-HANAPIN NG ISANG TAO AT HINDI KA MALIMOT
20. GAYUMA
21. PANGHALINA AT GAYUMA
22. GAYUMA NI HARING DAVID
23. GAYUMA UPANG MAPALAPIT SA IYO ANG IYONG MGA KAPWA
24. upang hindi ka matanggihan
25. MGA SAMU’T-SARING ORACION UKOL SA IBA’T-IBANG LARANGAN SA RELASYON
26. PANGSUPIL SA LAHAT NG TAONG NAGAGALIT
27. SA MAGKAHIWALAY NA MAG-ASAWA UPANG MAPANUMBALIK ANG PAGMAMAHALAN
28. UPANG HANAP-HANAPIN NG MGA COSTUMER
29. PARA MAGING MALAPIT ANG MGA KAIBIGAN
30. PANG-AWAT SA GULO

...at marami pang iba.

KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

FARDAZCION

FARDAZCION

ITO ANG KABUOAN NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN NA PANANAKIT SA ESPIRITU AT TAO, SAPAGKAT ANG BILIN NG DIOS SA SINOMANG TUMANGGAP NG KAPANGYARIHANG ITO AY GAGANTIMPALAAN NG DIOS AT MAGKAKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA KABILANG BUHAY AT HINDI MAMATAY ANG PAGKATAO NIYA SA BALA, PATALIM, BOMBA, APOY AT ANUMANG BAGAY NA SANDATANG NAKAMAMATAY. ANG BILIN NG SA SINOMANG TUMANGGAP NITONG KAPANGYARIHAN AY MAY BATAS NA SINUMPAAN DITO SA AKLAT NG FARDAZCION, HUWAG GAMITIN SA ANOMANG KALOKOHAN AT HUWAG ABUSOHIN SAPAGKAT ANG MGA SALITANG NAKAPALOOB DITO AY KAMANGHA-MANGHA AT KATAKA –TAKA. ITO’Y PUMAPATAY NG ANOMANG NILIKHA O NILALANG AT SUMISIRA NG ALINMANG MGA BAGAY-BAGAY NA GINAWA NG DIOS. PAKAINGATANG BIGKASIN SA BIBIG SAPAGKAT ANG ABOTIN NITO AY MAAARING IKAMATAY NG TAO SA PAMAMAGITAN NG PAGSUSUKA NG DUGO. GAMITIN LAMANG SA MGA TAONG MASASAMA AT HINDI GUMAGAWA NG MABUTI SA KAPWA SAPAGKAT ANG KAPANGYARIHANG ITO NG DIOS AY LIWANAG AT DILIM O “MAJICA BLANCA” AT ITO’Y MAY BALIK SA TAONG GAGAMIT NG KAPANGYARIHANG ITO KAPAG INAABUSO. GAMITIN LAMANG KUNG IKAW AY NAKAKATIYAK NA INAAPI AT LAGPAS SA LANGIT ANG KASAMAAN NG PAPARUSAHAN. ANG PUMAPATAY NG INOSENTE AY AANI NG WALANG HANGGANG PAGPAPAHIRAP NG DEUS SA LAWA NG APOY.

1. TIGALPO NG NUNONG DIOS FUOC KAY LUZBER NG PATIGASIN ANG BUONG KATAWAN
2. TIGALPO NG INFINITO DIOS NUNG BULOKIN ANG KATAWAN NI BECCA
3. NUNG PUGNAWIN NG DIOS AMA SI LUCIFER
4. NUNG PINASUKA NI JESUS ANG MGA HUDIO NG DUGO
5. PAMIGIL NG MAHAL NA VIRGEN SA MGA HUDIO
6. NUNG NAWALAN NG DIWA ANG MGA HUDIO
7. UPANG MANGINIG ANG BUONG KATAWAN NG MGA KALABAN
8. NUNG SUMAKIT ANG ULO NG MGA KAAWAY
9. UPANG SUMAKIT ANG TIYAN NG KAHARAP NA KAGALIT
10. UPANG HINDI MAKAKILOS ANG TAONG GALIT
11. UPANG MAWASAK ANG BARIL
12. SINAMBIT NI SAN MIGUEL UPANG TATABLAN ANG MAY CABAL
13. UPANG HUMUPA ANG GALIT NG TAO
14. TIGALPO YUKO ANG TAO SA IYONG HARAPAN
15. UPANG MABILAOKAN NG PAGKAIN ANG TAO HINDI MAKAKAHINGA
16. TIGALPO IIHIP SA TAO AT SIYAY MANGINGISAY SA SAKIT
17. TIGALPO SA KAAWAY UPANG SIYAY MAGPAPAKAMATAY
18. UPANG SUMUKA NG DUGO ANG KAAWAY
19. UPANG MAGKALASOG LASOH ANG LAMANG LOOB NG KAAWAY
20. UPANG MAPUNO NG SUGAT ANG BUONG KATAWAN NG KAGALIT
21. UPANG MAUBOS ANG BUHOK NG KAAWAY
22. TIGALPO IIHIP SA KAAWAY UPANG MAGKABALI BALI ANG BUTO
23. UPANG MAMATAY SA BANGUNGOT
24. UPANG SUMAKIT ANG ULO NG KAAWAY
25. TIGALPO SA NAG-AAWAY UPANG WALANG AAWAT HANGGANG SA MAGPAPATAYAN
26. TIGALPO SA MAGALING NA LALAKE UPANG SIYAY TABLAN AT MANLOLOMO
27. SUMPA UPANG MAUBOS ANG ARIA-ARIAN AT MAMAMATAY ANG BUONG PAMILYA
28. TIGALPO SA MAGNANAKAW AT KUSANG ISAULI ANG NINAKAW
29. TIGALPO SA TAONG MANG-AAPI, IIHIP SA KANYA AT PAG UWI SA BAHAY SUNOG ANG BAHAY NILA
30. TIGALPO UPANG MAGTATAE ANG KAGALIT AT MATUYOAN HANGGANG SA DUGO NA ANG IDUDUMI
........AT MARAMI PANG IBA.


KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

JUGARUM

JUGARUM

(IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)

1. MISTERIO
2. MAHALAGANG ALITUNTUNIN UKOL SA BANAL NA SINGSING
3. MGA MAHIWAGANG ORAS
4. 4 NA HALIGI NG MUNDO
5. UPANG MABAKURAN NG KAPANGYARIHAN
6. PANGWASAK NG MASAMANG KAPANGYARIHAN
7. MGA FORMULAS NA MAGAGAMIT SA PANGGAGAMOT
8. 9 NA PLANETAS
9. HEART GATES
10. ALPHA OMEGA
11. PAMBAKOD
12. PARA MAKATANGGAP NG MGA MENSAHE SA LAHAT NG PARTE NG MUNDO
13. KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT, BAKOD, PAGTAWAG SA APAT NA SULOK NG MUNDO

KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

KARUNONGAN NG DEUS

ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG HAYAG AT LIHIM NA KARUNONGAN NG DEUS, NAGLALAMAN NG KASAYSAYAN NG PAGLIKHA, PAANO NABUOO ANG 7 ARCANGELES, AT 24 NA ANCIANO AT MGA MILAGRO NG PANGINOONG HESUCRISTO.

KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

LIBRO DELA SUERTE

LIBRO DELA SUERTE

SINASABI SA SECRETONG Aklat NA ANG TAO, KUNG ANO ANG INILAGAY SA KANYANG ISIP AT PUSO, ANG SIYANG LUMILITAW SA KANYANG BUHAY. KUNG INYONG SUSURIIN, AT GAGAWA KA NG TALAAN SA PANG-ARAW ARAW NG INYONG INIISIP AT LAMAN NG PUSO, AT MGA NANGYAYARI SA BUHAY, MAKIKITA MONG MAYROONG “PATTERN” O MGA PANGYAYARING NAAAYON SA LAMAN NG IYONG PUSO AT ISIP SA IYONG BUHAY. KUNG KAYA’T INGATAN ANG ILALAGAY SA IYONG PUSO AT ISIPAN. KUNG NAIS NG TAO NA UMASENSO SA BUHAY, ILAGAY LAMANG SA PUSO, ISIP AT DIWA ANG MGA MAGAGANDANG BAGAY NA MAY KINALAMAN SA PAG-ASENSO. ANG LAHAT AY NAG-UUGAT SA LAMAN NG PUSO AT DIWA. INAANI NATIN ANG LAMAN NG ATING MGA PUSO AT DIWA. KUNG KAYA’T KUNG NAIS NATING MABAGO ANG ATING MGA KAPALARAN, LAHAT NG ITO AY NAGSISIMULA SA ATING ISIP, PUSO AT DIWA.
ABOT-KAMAY NG TAO ANG MAGANDANG KAPALARAN KUNG SIYA AY MANINIWALA NG MATIBAY AT MADADADAMA NIYA ANG MATINDING DAMDAMIN AT PAGNANAIS NA UMASENSO. ANG MGA BAGAY NA ITO AY MAY LAKIP NA PAGGAWA. SAPAGKAT WALANG ANUMANG PAMAMARAANG ESPIRITUAL ANG GAGANA KUNA ANG INYONG BUONG PAGKATAO AY HINDI AAYON DITO. “KUNG WALANG TIYAGA, WALANG NILAGA.” ANG MGA PANALANGIN NA ITO AY ISAGAWA AT UULIT-ULITIN SA ISIP SA TUWI-TUWINA UPANG MAGKAROON NG PAGBABAGO SA INYONG SARILI TUNGO SA KAUNLARAN AT TAGUMPAY. WALANG LUGAR SA ESPIRITUAL NA PAMAMARAAN ANG PAGDUDUDA, SAPAGKAT ANG PAGDUDUDA AY NAKAKAHARANG SA PAGKAKATOTOO NG INYONG MGA NAISIN AT MITHIIN SA BUHAY. MAGTIYAGA SA PAGSASAGAWA NG MGA PAMAMARAANG ITO SAPAGKAT KUNG ANO ANG INYONG ILALAGAK NA PAGTITIYAGA SA PAGSASAULIT-ULIT NG MGA SALITA O MANTRANG ITO, AY GAYUNDIN ANG TINDI NG BISANG MAIPAGKAKALOOB NITO. ISAMA ANG PAGSASAISIP AT PAGLALAGAY SA INYONG PUSO AT DIWA NG MITHIIN NG PAG-ASENSO. ISIPIN AT ISADIWA ANG BUHAY NA NAIS MONG MAKAMIT SA TUWING INUULIT NINYO ANG PAG-USAL NG MGA MANTRANG ITO. ANG BAWAT MANTRA O SALITANG NAKATALA DITO AY ULITIN NG 108 NA BESES SA ARAW-ARAW, SA LOOB NG ISANG LINGGO, BAGO TUMUNGO SA SUSUNOD NA MANTRA. KUNG ANO ANG MANTRANG NAPANSIN MO NA NAGKALOOB NG MGA MAGAGANDANG PANGYAYARI SA IYONG BUHAY, AY ITO ANG GAWING REGULAR NA MANTRA NA UUSALIN NG 108 NA BESES, BUKOD PA SA IBA PANG MANTRANG NASUSULAT SA AKLAT NA ITO NA ISASAGAWA SA LOOB NG ISANG LINGGO. MAGTIYAGA SA MGA PAMAMARAAN DITO. KUNG WALANG PAGTITIYAGA, WALANG NILAGA.

(IILAN LAMANG SA MGA PAKSA NA NAKAPALOOB SA AKLAT NA ito)

1. MGA MANTRANG PAMPASUWERTE
2. MGA MANTRA NA MAY KINALAMAN SA PAGPAPAGANDA NG KINABUKASAN, PAMPASUWERTE, AT PAGPAPAUNLAD
3. MGA MANTRA NG KABUHAYAN
4. MANTRAS NA NAGKAKALOOB NG SUWERTE
5. 3 NATATANGING MGA SAGRADONG SALITA NA NAGKAKALOOB NG MAGANDANG KAPALARAN
6. MUDRAS O MGA POSISYON NG KAMAY NA MAY KINALAMAN SA MAGANDANG KAPALARAN O SUWERTA
7. SALMO
8. HEXAGRAM
9. mga TALISMAN NI HARING SOLOMON NA MAY KINALAMAN SA MAGANDANG KAPALARAN
10. MGA SALITA NA MAY ORACION PARA SA MAGANDANG KAPALARAN
11. MGA BATONG HUMAHATAK  NG SUWERTE
12. MGA HALAMANG HUMAHATAK NG SUWERTE
13. MGA INSENSONG HUMAHATAK NG SUWERTE
14. MGA AMOY NA HUMAHATAK NG MAGANDANG SUWERTE
15. PANALANGIN SA 28 FAMILIARIS PARA SA MAGANDANG SUWERTE AT KAPALARAN
 
...at marami pang iba.

KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

LIBRO SAGRADO NINO JESUS

LIBRO SAGRADO NINO JESUS

ANG AKLAT NA ITO AY BANAL SAPAGKAT ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAHIWAGA AT MAKAPANGYARIHANG MGA SALITA NA GINAMIT NG ATING PANGINOONG HESUS NOONG SIYA AY NAMUMUHAY DITO SA MUNDO NG MGA TAO. KAYA NAMAN SA LAHAT NA MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO, AY TIYAKING MAMUHAY NA BANAL AT SUNDIN ANG KALOOBAN NG ATING DIOS GAYA NG PAGSUNOD NG ATING PANGINOONG HESUCRISTO SA KALOOBAN NG KANYANG AMA AT IWASAN NINYONG MAGING PALALO SA KAPWA, MAPAKIAPID, PAGSISINUNGALING AT PAGGAWA NG ANOMANG KARUMAL DUMAL NA GAWAIN SA HARAPAN NG ATING DIOS NA MAYLIKHA SA ATIN.
 
(NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)
 
1. TALANDRO NG NINO HESUS
2. PANGBUHAY SA TALANDRO NG SANTO NINO
3. DIBUSYON SA NINO JESUS
4. PASIMULA NG NINO JESUS BAGO GUMAWA NG MILAGRO
5. PAMPALAKAS: SECRETO NG NINO JESUS NG BUHATIN ANG MUNDO
6. LAKAS NG NINO
7. GAMIT SA NEGOSYO
8. ORACION NG SANTO NINO UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA
9. KASAYSAYAN NG NINO JESUS
10. PAMPUROL NG TALIM
11. PANGHASA NG PATALIM
12. PANGGAGAMOT GAMIT ANG DAHON
13. PAMPASABOG NG NEGATIBO
14. UPANG MAGKAROON NG BUHAY ANG PATAY NA PUNO
15. UPANG LUMIWAS ANG UNOS
16. LAKAS NG NINO
17. UPANG MAKALIPAT AGAD SA IBANG LUGAR
18. GAMOT SA BULAG
19. KALIGTASAN SA ILALIM NG BALON
20. UPANG HINDI KAINGGITAN NG KAPWA
21. PAMPALAYO NG MASASAMANG ESPIRITU
22. PANALI NG MASAMANG ESPIRITU
23. ORACION NG NINO PARA SA PALMERA UPANG HUMAKOT NG SUWERTE
24. PAMPALAYO NG MASASAMANG TAO
25. PANTAWAG NG ESPIRITU
26. PAMPAALIS NG MASAMANG ESPIRITU SA KATAWAN NG TAO
27. TULONG SA KABAGABAGAN AT MGA PROBLEMA
28. KALIGTASAN
29. SA HUSTISYA
30. LABAN SA MASASAMANG LOOB

......AT MARAMI PANG IBA.


KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233

NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...