Huwebes, Marso 7, 2024

RITUWAL PARA SA MATUWID NA PAGHATOL AT KATARUNGAN

 


Ritwal para sa Matuwid na Katarungan

Mga kagamitan:

- Kandila (kulay puti o berde)
- Kandila (kulay itim o pula)
- Rosaryo o maliit na krus
- Puting tela o kahoy na tabak

Tagubilin:

1. Simulan ang ritwal sa isang tahimik na lugar.

2. Magtanghal ng isang munting altar sa harap mo. Ilagay ang puting tela o kahoy na tabak bilang simbolo ng katarungan sa gitna ng altar.

3. Ilagay ang kandila sa kaliwa at kanan ng altar, ang itim o pula sa kaliwa at ang puti o berde sa kanan.

4. Hawakan ang rosaryo o maliit na krus sa iyong kamay habang ikaw ay nagmumuni-muni.

5. Ihanda ang iyong sarili sa ritwal sa pamamagitan ng paghinga ng malalim at pagpapakalma ng iyong isipan.

6. Umpisahan ang panalangin sa "AMA NAMIN" na uulitin ng tatlong beses at isunod ang panalangin na matutunghayan sa ibaba uulitin din ng tatlong beses;

Imploro vos, divinae potentiae, ut convocetis illos qui iudicari debent. Per voluntatem tuam, vide veritatem totam rei.
Faciem culpabilis tandem ferre crimen suum
Et innocentium ambulare libere, imploro vos, divinae potentiae, ad aequilibrium adferendum ubi opus est.
Per manum tuam, propellas cum iustitia ad eos qui merentur.
Sentiant culpabiles gladium iustitiae.
Et staterae aequationis, ut innocentes ambulent libere, Amen.

7. Matapos ang panalangin, pag-isipan ang layunin ng ritwal: ang hilingin ang matuwid na katarungan para sa isang partikular na sitwasyon o kaso.

8. Itaas ang rosaryo o maliit na krus at ilagay ito sa puting tela o kahoy na tabak sa altar habang iniisip ang pagtatagumpay ng pagkamit ng katarongan.

9. Pagkatapos, papagaspasin ang kandila sa kaliwa at kanan ng altar, at habang ginagawa ito, magpahayag ng kabutihan at pasasalamat para sa lahat ng mga dibinong pwersa na nagmamasid sa iyong ginagawang rituwal.

10. Pagkatapos ng ritwal, magpasalamat sa Dios at sa mga banal na espiritu at mga anghel at ilagay ang rosaryo o maliit na krus sa altar bilang tanda ng iyong debosyon.

11. Patuloy na magdasal at magpakumbaba habang hinaharap ang mga hamon at tagumpay sa landas ng katarungan.

12. Isara ang ritwal sa pamamagitan ng pagptay ng kandila at pag-alis sa altar nang may paggalang at pagmamalasakit.

SA MGA NAGNANAIS NA MAG ARAL NG LIHIM NA KARUNUNGAN, BISITAHIN LAMANG ANG AMING SHOP DITO 👉 FILIPINO ESOTERIC WISDOM

Biyernes, Marso 1, 2024

ESTO MIHI BALTEUS ET DAMIHI PRODEO ET IN DEO MORI

 


"ESTO MIHI BALTEUS ET DAMIHI

PRODEO ET IN DEO MORI"

Ang mga lihim na karunungan na ipinapalaganap sa mga Pilipino mula sa mga anghel, partikular ang mga sinambit ni San Miguel Arkanghel tulad ng nabanggit sa itaas, ay may malaking halaga sa pananampalataya at kultura ng mga sinaunang Pilipino. Narito ang ilang mga dahilan kung bakit napakahalaga ng mga ito:

1. Pananampalataya at Espiritwal na Proteksyon: Para sa maraming Pilipino, ang paniniwala sa mga anghel at sa kanilang mga lihim na salita ay nagbibigay ng katiyakan at proteksyon sa gitna ng mga hamon at panganib sa buhay. Ang mga salitang ito ay itinuturing na sagrado at may kapangyarihan sa espirituwal na mundo, kaya't ang paggamit at pagsasalin ng mga ito ay nagdudulot ng katiwasayan at seguridad.

2. Kultural na Identidad: Ang mga lihim na karunungan na nagmula sa mga anghel ay bahagi na ng kultura at pananampalataya ng mga Pilipino. Ito ay nagpapatibay sa kanilang mga tradisyon at paniniwala, at nagbibigay ng patuloy na koneksyon sa kanilang mga ninuno at espiritwal na mga pinagmulan.

3. Pananalig sa Mabuti Laban sa Masama: Ang mga salitang ito ay madalas na nakatuon sa pagtanggi at paglaban sa kasamaan at pagtataguyod ng kabutihan sa buhay ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagbanggit at paggamit sa mga lihim na karunungan, nagiging bahagi ang mga Pilipino ng isang pananampalataya na naglalayong magdulot ng mabuti at kaginhawahan sa kanilang buhay at lipunan.

4. Pag-asa at Kapangyarihan: Ang mga lihim na karunungan mula sa mga anghel ay nagbibigay ng pag-asa at pagpapalakas sa mga Pilipino, lalo na sa mga oras ng pagsubok at kahirapan. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pananampalataya na mayroong mga espiritwal na lakas at kapangyarihan na kanilang maaaring sandigan sa lahat ng mga pagsubok ng buhay.

Sa kabuuan, ang mga lihim na karunungan mula sa mga anghel ay mayroong malaking halaga sa mga Pilipino hindi lamang dahil sa kanilang espiritwal na bisa, kundi pati na rin sa kanilang kultural na identidad at pananampalataya. Ito ay nagbibigay ng katiwasayan, pag-asa, at lakas sa gitna ng mga hamon ng buhay.

NAIS MO BA MATUTO NG ESOTERIKONG KAALAMAN? MATUTO NG PROTEKSYON LABAN SA MASASAMAN, SA SAKUNA, TRAHEDYA AT KALAMIDAD, SA TUKSO, MAGING LIGTAS SA KAPANGANIBAN AT KAPAHAMAKAN, EKSORSISMO AT PAKIKIPAGLABAN SA MGA DEMONYO? KUNIN ANG INYONG MGA AKLAT ESOTERIKO DITO 👉 ANG KARUNONGANG LIHIM NG SIETE ARCANGELES

Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...