Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa 2018

AKLAT NG SIETE ARCANGELES

Imahe
AKLAT NG SIETE ARCANGELES (IILAN LAMANG ITO SA MGA LAMAN NA NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN SA 7 ARCANGELES 2. PANALANGIN SA 7 ARCANGELESSA BUONG ISANG LINGGO 3. ORACION UPANG MALIGTAS SA MGA SAKIT AT KAPAHAMAKAN 4. ORACION SA PAGHINGI NGTAWAD AT AWA SA DIYOS 5. ORACION UPANG MALIGTAS SA 4 NA ELEMENTO 6. ORACION UPANG MALIGTAS SA LISYANG HATOL NG HUSTISYA 7. MAIKLING PANTAWAG SA 7 ARCANGELES 8. PANGALAN NG PITONG ARCANGELES NA   HINDI BINYAGAN, NA KUNG TAWAGIN AY KALIGTASAN SA PANGANIB AT CABAL 9. PINAGKAISAHAN NG 7 ARCANGELES 10. KASAYSAYAN NG 7 ARKANGHELES 11. ORACION NI SAN MIGUEL ARKANGHEL SA KABAL 12. ORACION NI SAN MIGUEL TAGULIWAS 13. ORACION NI SAN MIGUEL SA COMBATE 14. ORACION NI SAN MIGUEL SA PANGGAGAMOT 15. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGTATAGO 16. ORACION NI SAN GABRIEL TAGABULAG 17. ORACION NI SAN GABRIEL PAGLUSOT SA MALIIT NA BUTAS 18. ORACION NI SAN GABRIEL PARA SA PITO NA ARAW 19. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGHINGI NG

7 LLAVES et 7 VERTUDES

Imahe
7 LLAVES et  7 VERTUDES (IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN SA PITONG SUSI NA ISASAGAWA PAGKAGISING SA ARAW-ARAW 2. DASAL SA 7 SELYOS NA ISASAGAWA BAGO MATULOG 3. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN 4. 7 SELLOS / PITONG TATAK: PANAWAGAN AT PAG-UUTOS 5. 7 LLAVES SA PITONG SUSON NG LANGIT 6. PROSESO NG PAGGAMIT NG 7 SUSI. 7. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT 8. PROSESO NG 7 VERTUDES: 9. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS 10. PROSESO NG PAGPAPAANDAR 11. 7 CABESAS 12. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN 13. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL 14. 7 CUERPOS :  PITONG KANUNUAN NA SINASAMBA  NG MGA HEBREO. 15. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN 16. 7 ILAWAN 17. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL 18. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT 19. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA 20. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM 21. 7 ESPIRITUS 22. 7 PANGALAN NG DIYOS 23. 7 ESPIRITU NG

AKLAT NG ACTUM DEI

Imahe
AKLAT NG ACTUM DEI (IILAN LAMANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PAGPOPONDO 2. PANALANGIN 3. SAGRADONG PANGALAN ITO INGATAN: SUSI AT PONDO ITO 4. PANAWAGAN, INVOCACION, AT PODER (USALIN SA ISIP BAGO BUMANGGIT NG ORACION NA GAGAMITIN MULA SA AKLAT NA ITO) 5. PANAWAG SA KULAY-UBENG APOY ESPIRITUAL UPANG DUMANTAY SA AKIN 6. PANGBASBAS PARA SA KAPAYAPAAN 7. PANALANGIN UPANG SAMAHAN NG DIYOS, AT ILIGTAS SA MADLANG PANGANIB 8. MGA SAGRADONG PANGALAN NA SUSI SA MGA ORACION NA LABAN SA MASASAMA: 9. BALABAL NG PROTEKSYON 10. ITO AY 7 ESPIRITU KAY IHVH MABISANG SANGGALANG SA KAPANGANIBAN 11. PANGDUROG NG KAPANGYARIHANG MULA SA MASAMA 12. NAKAKAWASAK NG KAPANGYARIHAN 13. LATIGONG KIDLAT NA NAGWAWASAK SA MGA MASASAMANG ESPIRITU AT LALANG SA PALIGID 14. ANG 49 PANIRA NG MGA KAPANGYARIHAN MULA SA KADILIMAN 15. PANSUPIL NG MAGULONG KAISIPAN, PAMPAANDAR 16. PAMATAY NG TANIM NA GALIT 17. MGA ESPADA NG LIWANAG:PANIRA NG MGA LALANG MULA SA MASAMA

AKLAT NG AUM

Imahe
AKLAT NG AUM Ang testamento na ito ay banal, kaya naman sa lahat na mga magtatangan ng testamento na ito ay kinakailanagang mamuhay na banal at naayon sa kalooban ng Panigoong Dios nating maylikha sa atin. Iwasan ang mga gawaing karumal-dumal sa harapan ng ating Dios gaya ng mga pagpatay, pakikiapid, pagsisinungaling, pagsimba sa mga diosdiosan, mga pagmamalabis at pang-aapi sa kapwa, at iba pa. Tumulong sa mga nangangailangan, ugaliing maglimos sa mga kapus-palad sapagkat ito ang pagpapakita natin ng pagmamahal sa kapwa na siya namang pagmamahal natin sa Dios. Kinalulugdan ng Dios ang mga taong sumusunod sa kanyang utos ngunit kapahamakan  naman sa mga taong sumusuway sa kanyang kalooban. Huwag gagamitin sa kasamaan upang hindi malagay sa kaparusahan ang inyong mga kaluluwa. MATAPOS MONG MAISAGAWA ANG MGA PAMAMARAANG ITO, KARAMIHAN NG MGA ORACION, MGA GAMIT, MGA ANTING-ANTING, MGA MEDALYA, AT IBA PA AY AANDAR NG KUSA SA IYO, GAMIT LAMANG ANG IYONG KAMAY, IHIP, AT P

AKLAT NG MANGGAGAMOT

Imahe
AKLAT NG MANGGAGAMOT ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. (IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON/PODER 2. ESPIRITUAL NA KARUNUNGAN SA PANGGAGAMOT 3. PANALANGIN SA DIYOS UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT NG MGA ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN 4. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT. 5. UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION 6. PARA MALAMAN KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL ANG SAKIT 7. PAG-ALAM NG SAKIT KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL 8. PARAAN NG PAGKUMPIRMA KUNG MAYSAKIT SA

SPIRITUM WACSIM

Imahe
KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233 NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

AKLAT NG ALPHA ET OMEGA

Imahe
AKLAT NG ALPHA ET OMEGA ( IILAN LAMANG SA MGA SALITANG NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. KOMPLETONG PANALANGIN AT PODER NG ALPHA ET OMEGA 2. MGA LLAVE - ANG MGA SAGRADONG MGA PANGALAN: 3. ANG SUSI NG MGA SUSI 4. SENTRO AT LLAVE MAJOR SA LAHAT NG GAMIT 5. SUSI NG MGA SUSI SA BUONG LAS VOCALES NG DIYOS 6. PINAGMULAN NG LAHAT NG KINAPAL SA LANGIT AT LUPA 7. . ANG MAAALAB NA APOY NA LUMALABAS SA LUKLUKAN HANGGANG SA KAITAASAN 8. HUNI NG KULOG NA LUMALABAS SA AKING BIBIG 9. ANG KIDLAT NA NAGMUMULA SA AKING LUKLUKAN AT TUMITILAMSIK HANGGANG KAITAASAN 10. PINAGMULAN NG INFINITO 11. TUNAY NA PANGALAN NG ALPHA ET OMEGA 12. INIHINGA SA ILONG NI ADAN AT SI ADAN AY NAGING KALULUWANG MAY BUHAY 13. SAGRADONG PANGALAN NG DIYOS NA LALO SA LAHAT 14. ANG DIYOS ESPIRITU SANTO NA NAGSIMULA SA MATA AT BILIG NA SIYANG PANGKAKAISA NG BANAL NA MAG-ANAK 15. DIYOS AMANG MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT NA GUMAWA SA SANTISSIMA TRINIDAD 16. ANG PASIMULANG SALITA, ANG A  NA MAY PAKPAK

ANG BUKAL NG BUHAY

Imahe
ANG SAGRADONG AKLAT NA ITO AY TUNGKOL SA MGA BANAL NA ARAL NA MAY KINALAMAN SA DIYOS, AT SA TAO. BAGO MAGPATULOY AY MAG-ALAY MUNA NG MAIKLING PANALANGIN SA DIYOS NG LAHAT NG MGA DIYOS, PANGINOON NG LAHAT NG PANGINOON, UPANG GABAYAN TAYO TUNGO SA LANDAS NG KABANALAN. PAKAINGATAN AT MAHALIN ANG MGA ARAL SA AKLAT NA ITO, SAPAGKAT ITO AY SAGRADO. ANG MAG-IINGAT NG MGA LIHIM SA AKLAT NA ITO AY MAGKAKAMIT NG KARUNUNGAN MULA SA DIYOS, AT MAGSISILBING KAPAKINABANGAN SA IKAKAPAGBAGO NG SARILI TUNGO SA DIYOS. (IILAN LAMANG SA MGA PAKSA NA NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN SA ARAW-ARAW 2. MGA PANALANGIN NA NAGKAKALOOB NG KARAGDAGANG-BUHAY 3. Banal na Binhi at buhay na tubig 4. SUBOK NA PANDAGDAG NG BUHAY 5. PAGBASBAS NG TINAPAY AT ALAK 6. HININGA NG BUHAY 7. ANG BANAL NA PANGALAN NA KUNG UUSALIN SA ISIP ARAW-ARAW NG 108 NA BESES AY MAKAPAGDADAGDAG SA SARILING BUHAY 8.  MGA SALITANG KUNG UUSALIN SA ISIP NG 108 NA BESES AY MAGKAKALOOB NG DUGTONG SA BUHAY 9. “SUPPLEMEN

CINCO VOCALES

Imahe
ANG AKLAT NA ITO AY SUBOK NA MAKAPANGYARIHAN, GAMITIN LAMANG SA KABUTIHAN UPANG HINDI MAGKAMIT NG KAPARUSAHAN MULA SA DEUS. KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233 NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

EL NAVI DAVID

Imahe
EL NAVI DAVID (ANG SECRETONG AKLAT NG GAYUMA) ANG DIYOS ANG MAY HAWAK NG MGA PUSO NG KANYANG MGA NILALANG, NGUNIT IGINALANG NG DIYOS ANG KALAYAAN NG MGA TAO UPANG MAKAPAMUHAY NG AYON SA KANILANG NAIS, MALIBAN LAMANG SA IILAN NA PINAGKALOOBAN NG NATATANGING LAYUNIN UPANG MABUHAY NG NAAAYON SA KANYANG NAIS. KUNG KAYA’T IPINAPAYO KO SA IYO NA HUWAG MONG GAGAMITIN ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, SAPAGKAT ANG DIYOS AY HINDI NATUTULOG, LAHAT AY NAKIKITA NIYA AT WALANG NALILINGID SA KANYA. ANG KALOOBAN PA RIN NG DIYOS ANG MASUSUNOD, AT WALANG SINUMAN ANG MAKAKAHARANG SA DIYOS KUNG NAISIN NIYA. KUNG KAYA’T ANG PINAKAUNANG GINAGAWA AY MAGKAROON NG MAGANDANG UGNAYAN SA DIYOS. SA DIYOS KAYO HUMILING, SAPAGKAT TANGING DIYOS LAMANG ANG MAKAKAPAG-IBA NG KALOOBAN NG SINUMAN. ANG AKLAT NA ITO AY MAGTUTURO SA INYO NG MGA PRINSIPYO UKOL SA PAGMAMAHAL. (iilan lamang sa mga paksang nakapaloob sa aklat na ito) 1. PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO 2

FARDAZCION

Imahe
FARDAZCION ITO ANG KABUOAN NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN NA PANANAKIT SA ESPIRITU AT TAO, SAPAGKAT ANG BILIN NG DIOS SA SINOMANG TUMANGGAP NG KAPANGYARIHANG ITO AY GAGANTIMPALAAN NG DIOS AT MAGKAKAROON NG BUHAY NA WALANG HANGGAN SA KABILANG BUHAY AT HINDI MAMATAY ANG PAGKATAO NIYA SA BALA, PATALIM, BOMBA, APOY AT ANUMANG BAGAY NA SANDATANG NAKAMAMATAY. ANG BILIN NG SA SINOMANG TUMANGGAP NITONG KAPANGYARIHAN AY MAY BATAS NA SINUMPAAN DITO SA AKLAT NG FARDAZCION, HUWAG GAMITIN SA ANOMANG KALOKOHAN AT HUWAG ABUSOHIN SAPAGKAT ANG MGA SALITANG NAKAPALOOB DITO AY KAMANGHA-MANGHA AT KATAKA –TAKA. ITO’Y PUMAPATAY NG ANOMANG NILIKHA O NILALANG AT SUMISIRA NG ALINMANG MGA BAGAY-BAGAY NA GINAWA NG DIOS. PAKAINGATANG BIGKASIN SA BIBIG SAPAGKAT ANG ABOTIN NITO AY MAAARING IKAMATAY NG TAO SA PAMAMAGITAN NG PAGSUSUKA NG DUGO. GAMITIN LAMANG SA MGA TAONG MASASAMA AT HINDI GUMAGAWA NG MABUTI SA KAPWA SAPAGKAT ANG KAPANGYARIHANG ITO NG DIOS AY LIWANAG AT DILIM O “MAJICA BLANCA” AT ITO’Y MAY BALIK SA TA

JUGARUM

Imahe
JUGARUM (IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. MISTERIO 2. MAHALAGANG ALITUNTUNIN UKOL SA BANAL NA SINGSING 3. MGA MAHIWAGANG ORAS 4. 4 NA HALIGI NG MUNDO 5. UPANG MABAKURAN NG KAPANGYARIHAN 6. PANGWASAK NG MASAMANG KAPANGYARIHAN 7. MGA FORMULAS NA MAGAGAMIT SA PANGGAGAMOT 8. 9 NA PLANETAS 9. HEART GATES 10. ALPHA OMEGA 11. PAMBAKOD 12. PARA MAKATANGGAP NG MGA MENSAHE SA LAHAT NG PARTE NG MUNDO 13. KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT, BAKOD, PAGTAWAG SA APAT NA SULOK NG MUNDO KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233 NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

KARUNONGAN NG DEUS

Imahe
ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG HAYAG AT LIHIM NA KARUNONGAN NG DEUS, NAGLALAMAN NG KASAYSAYAN NG PAGLIKHA, PAANO NABUOO ANG 7 ARCANGELES, AT 24 NA ANCIANO AT MGA MILAGRO NG PANGINOONG HESUCRISTO. KUNG NAIS MAGKAROON NG KOPYA, MAGMENSAHE NA LAMANG SA MGA NUMERONG ITO 09100487695 / 09356500653 / 09107374233 NOTE: PDF FILES AVAILABLE VIA EMAIL

LIBRO DELA SUERTE

Imahe
LIBRO DELA SUERTE SINASABI SA SECRETONG Aklat NA ANG TAO, KUNG ANO ANG INILAGAY SA KANYANG ISIP AT PUSO, ANG SIYANG LUMILITAW SA KANYANG BUHAY. KUNG INYONG SUSURIIN, AT GAGAWA KA NG TALAAN SA PANG-ARAW ARAW NG INYONG INIISIP AT LAMAN NG PUSO, AT MGA NANGYAYARI SA BUHAY, MAKIKITA MONG MAYROONG “PATTERN” O MGA PANGYAYARING NAAAYON SA LAMAN NG IYONG PUSO AT ISIP SA IYONG BUHAY. KUNG KAYA’T INGATAN ANG ILALAGAY SA IYONG PUSO AT ISIPAN. KUNG NAIS NG TAO NA UMASENSO SA BUHAY, ILAGAY LAMANG SA PUSO, ISIP AT DIWA ANG MGA MAGAGANDANG BAGAY NA MAY KINALAMAN SA PAG-ASENSO. ANG LAHAT AY NAG-UUGAT SA LAMAN NG PUSO AT DIWA. INAANI NATIN ANG LAMAN NG ATING MGA PUSO AT DIWA. KUNG KAYA’T KUNG NAIS NATING MABAGO ANG ATING MGA KAPALARAN, LAHAT NG ITO AY NAGSISIMULA SA ATING ISIP, PUSO AT DIWA. ABOT-KAMAY NG TAO ANG MAGANDANG KAPALARAN KUNG SIYA AY MANINIWALA NG MATIBAY AT MADADADAMA NIYA ANG MATINDING DAMDAMIN AT PAGNANAIS NA UMASENSO. ANG MGA BAGAY NA ITO AY MAY LAKIP NA PAGGAWA. SAPAGKAT WALANG A

LIBRO SAGRADO NINO JESUS

Imahe
LIBRO SAGRADO NINO JESUS ANG AKLAT NA ITO AY BANAL SAPAGKAT ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAHIWAGA AT MAKAPANGYARIHANG MGA SALITA NA GINAMIT NG ATING PANGINOONG HESUS NOONG SIYA AY NAMUMUHAY DITO SA MUNDO NG MGA TAO. KAYA NAMAN SA LAHAT NA MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO, AY TIYAKING MAMUHAY NA BANAL AT SUNDIN ANG KALOOBAN NG ATING DIOS GAYA NG PAGSUNOD NG ATING PANGINOONG HESUCRISTO SA KALOOBAN NG KANYANG AMA AT IWASAN NINYONG MAGING PALALO SA KAPWA, MAPAKIAPID, PAGSISINUNGALING AT PAGGAWA NG ANOMANG KARUMAL DUMAL NA GAWAIN SA HARAPAN NG ATING DIOS NA MAYLIKHA SA ATIN.   (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO)   1. TALANDRO NG NINO HESUS 2. PANGBUHAY SA TALANDRO NG SANTO NINO 3. DIBUSYON SA NINO JESUS 4. PASIMULA NG NINO JESUS BAGO GUMAWA NG MILAGRO 5. PAMPALAKAS: SECRETO NG NINO JESUS NG BUHATIN ANG MUNDO 6. LAKAS NG NINO 7. GAMIT SA NEGOSYO 8. ORACION NG SANTO NINO UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA 9. KASAYSAYAN NG NINO JESUS 10. PAMPUROL NG TALIM 11

TESTAMENTO NG MAHIMALANG MEDALYA NI SAN BENITO

Imahe
TESTAMENTO NG MAHIMALANG MEDALYA NI SAN BENITO Ang testamento na ito ay banal, kaya naman sa lahat na mga magtatangan ng medalya at testamento na ito ni San Benito ay kinakailanagang mamuhay na banal at naayon sa kalooban ng Panigoong Dios nating maylikha sa atin. Iwasan ang mga gawaing karumal-dumal sa harapan ng ating Dios gaya ng mga pagpatay, pakikiapid, pagsisinungaling, pagsimba sa mga diosdiosan, mga pagmamalabis at pang-aapi sa kapwa, at iba pa. Tumulong sa mga nangangailangan, ugaliing maglimos sa mga kapus-palad sapagkat ito ang sinaunang gawain ng banal na Santo Benito. Kinalulugdan ng Dios ang mga taong sumusunod sa kanyang utos ngunit kapahamakan naman sa mga taong sumusuway sa kanyang kalooban. 1. maikling debosyon sa medalya, panyo o talisman ni san benito 2. MAIKLING KASAYSAYAN NI SAN BENITO 3. MGA INDULHENSIYA 4. ANG JUBILEE MEDAL 5. ANG MGA TITIK SA MGA ANGGULO NG KRUS 6. Novena Prayer to St. Benedict 7. Consagracion ng Medalya ni San Be