Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Enero, 2021

Alpha et Omega Protection & Lucky Charm Medallion

Imahe
Alpha et Omega Protection & Lucky Charm Medallion Alpha et Omega, isa sa pinakabantog na titulo ng Deus sa sangkalangitan at sangkalupaan na ang ibig sabihin ay siya ang ang Simula at Siya din ang wakas. Mapalad ang magtataglay ng kanyang titulo at isinasabuhay sa araw-araw ang Kanyang kalooban sapagkat sila'y maligtas sa amunamg uri ng kapahamakan at kapanganiban. Katuparan ng mga mabubuting kahilingan at kagalingan sa mga karamdaman. Mapalad sa paghahanap-buhay anumang uri ito basta nasa marangal na pamamaraan. Natatarok ng Deus ang puso at isipan ng bawat tao at nalalaman niya ang mga gawang lihim at hayag. Hayaang ang Deus Alpha et Omega na siyang maging sentro sa iyong buhay ang Kanyang kalooban ang siyang mangunguna bago ang sa atin. Upang makakuha ng medalyang ito, maaaring bisitahin ang ating Official website https://talamebs.myecomshop.com or https://payhip.com/talamebs Maari ring kunin ito via COD / COP, Kompletohin lamang ang mga sumusunod; PANGALAN KOMPLETONG ADDRE