Miyerkules, Oktubre 14, 2020

Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

 Tetragrammaton Protection & Lucky Charm Medallion

The tetragrammaton (from Greek Τετραγράμματον, meaning "[consisting of] four letters",) is the Hebrew theonym יהוה, commonly transliterated into Latin letters as YHWH. It is one of the names of God used in the Hebrew Bible.The name may be derived from a verb that means "to be", "to exist", "to cause to become", or "to come to pass".

The books of the Torah and the rest of the Hebrew Bible (with the exception of Esther and Song of Songs) contain the Hebrew word יהוה. Religiously observant Jews and those who follow conservative Jewish traditions do not pronounce יהוה, either aloud or to themselves in silence, nor do they read aloud transliterated forms such as Yahweh or Yahuveh; instead the word is substituted with a different term, whether used to address or to refer to the God of Israel. Common substitutions for Hebrew forms are hakadosh baruch hu ("The Holy One, Blessed Be He"), Adonai ("The Lord"), or HaShem ("The Name").

YHWH / IHVH (יהוה) Ang Pangalan ng Deus ni Abraham, Deus ni Isaac at Deus ni Jacob ay tinatawag na TETRAGRAMMATON na kung saan ito'y buong buhay nilang sinasamba, pinaglilingkoran na may lubos na katapatan. 

Ang Tetragrammaton ay iginagalang ng lahat ng mga hukbo sa kalangitan, sa kalupaan at maging sa kaharian ng kailaliman. Kaligtasan sa kapahamakan at kapanganiban, sa aksidente trahediya, kalamidad, tukso, at sa lahat na salot. Proteksiyon laban sa lahat na gawa ng masasamang elemento, espiritu at diablo.

Ang sinomang magtataglay ng talisman na ito ay iginagalang, nirerespito at walang makakapigil sa kanyang layunin. Katanyagan, Pagtatagumpay, Kasaganaan at hindi matatawarang galing mula sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na siyang gumagabay sa kanya.

Panatilihin lamang ang pakikipag ugnayan sa Deus, paggawa ng kabutihan sa kapwa at pagganap ng Kanyang kalooban na may buong pagpapakumbaba .


San Jose Lucky Charm & Good Guidance Medallion

 
Ito ang isa sa sekreto ng mga matagumpay na mga taong nasa larangan ng pagnenegosyo. Ang medalyangbito ay gamit ng mga sinaunang taong mangangalakal na kung saan pinaniniwalaan nilang ito ay nakakapagbigay ng suwerte, at tagumpay sa buhay lalong lalo na sa larangan ng pangangalakal.
Ito rin ay mainam na gabay sa paglalakbay.

Ginagamit din ito sa lottery. Sapagkat ang limang sekretong salita na nakapaloob sa medalyang ito ay gamit sa lottery o legal na sugal na nakapaloob sa testamentong "The Black Pullet". Bagaman mayrong kalakip na lottery ang medalyang ito, ipinapayo ko pa rin na mas mainam ang kumita sa legal at marangal na pamamaraan na hindi natin iniaasa sa sugal ang ating pagtatagumpay.

Ang medalyang ito ay may kalakip na panalangin na siyang gagawin ng mga nagtataglay nito upang magkamit ng katuparan ng kanilang mga kahilingan at mapagtagumpayan ang mga ninanais at layunin sa buhay.

Panatihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu. Gawin ang kalooban ng Deus at humiwalay sa mga gawang masasama.


Eden Paradise Protection Medal (Proteksiyon sa Salot)

 
Ang medalyang ito ay denesinyo upang malabanan ang lahat na uri ng salot gaya ng mga virus, bakteria, peste at iba pa. Malaki ang maitutulong ng medalyang ito sa taong magsusuot nito lalo na ngayong panahon ng pandemiya. Meron itong automatikong kasa sa diretsahang panggagamotan laban sa salot na hindi na hindi nararamdaman at nalalalaman ng may taglay nito.

Magkaroon ng kompiyansa sa sarili na walang anumang salot na tatalab at lalapit sa iyo. Bumibihis ng espirituwal na balote sa katawan ang taong magsusuot nito upang hindi malapitan, at tablan ng anumang uri ng salot na gawa ng kalikasan o ng masasamang loob man.

Panatilihin ang pakikipag ugnayan sa Deus, sa mga anghel at sa mga banal na espiritu sapagkat ang nga salitang nakapaloob ng medalyang ito ay hindi biro bagkus lahat na ito ay pawang dibino o sagrado.Mag-aral At Matuto Ng Mga Bagay Na Kababalaghan At Kapaki-pakinabang

1. Mahilig ka ba sa mga kababalaghan o sa mga gawaing paranormal? 2. Namangha ka ba sa mga taong may kakayahang magpapalayas...