Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Oktubre, 2017

Powerful and Miraculous medallions!

Powerful and Miraculous medallions This amulet is absolutely vital for all-round general protection. Both sides of the medallion contain secret mantras and objects that bring cosmic protection. It offers the wearer protection against all forms of dangers, including dangers from bad spirits, accidents, natural disasters, and bad intentions of people. Wear it if you are travelling often, or frequent places which are prone to natural disasters - such as volcanic regions, earth quake areas, coastal regions and flood zones. It is also essential for those who are involved with esoteric work such as geomancy and astrology. This medallion protects you from developing illness. It is inscribed with secret mantras. Wear it touching your skin, close to your chest area to stay protected at all times. It has been designed to invite luck that will grant you your most desired wish, be it love, happiness, money or children. Nais magkaroon? Kontakin lamang ang mga numerong ito...

AKLAT NG AUM

Imahe
AKLAT NG AUM MATAPOS MONG MAISAGAWA ANG MGA PAMAMARAANG ITO, KARAMIHAN NG MGA ORACION, MGA GAMIT, MGA ANTING-ANTING, MGA MEDALYA, AT IBA PA AY AANDAR NG KUSA SA IYO, GAMIT LAMANG ANG IYONG KAMAY, IHIP, AT PAGNANAIS NA GUMANA ITO. MAAARI NA DIN NA MAGAMIT MO ANG NATAMONG KAPANGYARIHAN SA PANGGAGAMOT. KUNG LOLOOBIN NG DIYOS AY SA PAMAMAGITAN NG IYONG PAGPATONG NG KAMAY SA PARTENG MAY KARAMDAMAN AY MAKAKAMIT NG  TAO ANG LUNAS SA NARARAMDAMANG SAKIT. SA PUNTONG ITO, AY KAKAILANGANIN MO NA LAMANG NA BANGGITIN ANG 7 TOMO NG AUM NG 36 NA BESES KADA ARAW BAGO MAGSAGAWA NG PAGBUHAY NG MGA TAGLAY, PANGGAGAMOT, O MGA GAWAING ESPIRITUAL. MAS TITINDI ANG IYONG KAKAYAHAN KUNG GAGAMITIN ITO SA KABUTIHAN, AT SA PAGTULONG SA KAPWA. SA PAMAMAGITAN NG MGA NAISAKATUPARAN NA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO, MAIPAGKAKALOOB SA IYO ANG KAPANGYARIHAN NA MAGAGAMIT SA MGA MABUBUTING BAGAY. SUBALIT KUNG ITO AY IYONG GAGAMITIN SA KASAMAAN, ANG IYONG IPINUNDAR NA PAGHIHIRAP AT PANAHON UKOL SA

AKLAT NG CONSAGRATUM EST

Imahe
AKLAT NG CONSAGARTUM EST Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga pamamaraan ng pagbuhay ng mga gamit espiritual gaya ng mga samot-saring agimat, mga mutya, mga medalyon, chalico, panyo, talandro, habak at marami pang iba. mahalaga ang aklat na ito sa mga taong nais tahakin ang landas ng pag espiritual, pag-aanting anting at panggagamot.  NAIS MAGKAROON NG KOPYA? Magmensahe na lamang sa mga numerong ito: 09100487695 / 09356500653 o bisitahin ang FB page na ito: https://www.facebook.com/kumandersator

TESTAMENTO NG MAHIWAGANG MEDALYA NI SAN BENETO

Imahe
TESTAMENTO NG MAHIWAGANG MEDALYA NI SAN BENETO (ST. BENEDICT) Kung nais mag aral ukol sa exorcismo, pagpapalayas ng mga demonyo, pakikipaglaban sa mga mangkukulam at lahat na mahikang itim, kinakailangan ninyo ang aklat na ito upang malubos ang inyong pag aaral, at upang makompleto ang sandata sa labanang espirituwal ay kinakailangan din ninyong magtangan ng medalyon ni San Beneto bilang pangontra at kalasag laban sa mga tirada ng kampon ng kadiliman. GET YOUR COPIES OF THE BOOK AND MEDAL Please contact : 09100487695/09356500653 or visit https://www.facebook.com/kumandersator

PANALANGIN SA ARAW ARAW GAMIT ANG MEDALYA NG SATOR

Imahe
PANALANGIN SA ARAW ARAW GAMIT ANG MEDALYA NG SATOR In Nomine Patri et Filii et Spirito Sancti Amang Banal, Kataas-taasang Dios ng mga dios, Panginoon ng mga panginoong at Hari ng mga hari, EL, ELOAH, ELOHIM, EL EL-YON ADONAI JAH AHA HAH, YAHOWAH RAPHA, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Iyong kabutihan, pagpapala, pagmamahal at pag-iingat sa amin sa araw araw ng aming buhay. Maraming salamat sa patuloy na pag aaruga at paggabay sa amin tungo s a tamang landas ng buhay. Salamat din po sa iyong Bugtong na Anak Panginoong Hesukristo na binigyan niya kami ng bagong pag-asa at kaligtasan ng aming mga kaluluwa, sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo ay nahugasan ang aming mga kasalanan.  Nawa poy sa araw na ito, patuloy niyo po kaming gabayan, alagaan at ingatan, balotin mo nawa kami ng balabal ng Iyong proteksyon ARSUKTOM at iligtas niyo po kami sa madlang kapahamakan, kapanganiban, masasamang loob at masasamang espiritu ARATUM, huwag po ninyong tulotang makita kami ng mga

ANG SIMBAHANG KATOLIKO NGAYON

Imahe
ANG SIMBAHANG KATOLIKO NGAYON Kung totoo man ito, nakakalungkot po ang ganitong mga bagay. Ang mga Apostol ni Cristo noong unang panahon ay walang hinihinging bayad ng kanilang pamisa, at pamamahagi, pagmimilagro at paggamot sa mga maysakit, o kung meronman ay siyang taos puso at hindi labag sa kalooban, hindi mabigat sa taong nagbibigay...kawawa naman yong mga walang wala lalo na sa mga taong balot na balot sa kahirapan at wa lang kakayahang magbayad ng ganyan.  Tandaan, ganito ang sulat ni Apostol Pablo sa atin na nasusulat sa Biblia II Corinto 2:17 Sapagka't hindi kami gaya ng karamihan na kinakalakal ang salita ng Dios: kundi sa pagtatapat, at gaya ng mula sa Dios, sa harapan ng Dios ay nagsasalita kami para kay Cristo. Isaias 56:11 Oo, ang mga aso ay matatakaw, sila'y kailan man ay walang kabusugan; at ang mga ito ay mga pastor na hindi nangakakaunawa: sila'y nagsilikong lahat sa kanilang sariling daan na mula sa lahat ng dako, bawa't isa'y s

SINO ANG PANGINOONG HESUKRISTO?

Imahe
SINO SI KRISTO Colosas 1:15-20 Na siya ang larawan ng Dios na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang; Sapagka't sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya; At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. At siya ang ulo ng katawan, sa makatuwid baga'y ng iglesia; na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay; upang sa lahat ng mga bagay, ay magkaroon siya ng kadakilaan. Sapagka't minagaling ng Ama na ang buong kapuspusan ay manahanan sa kaniya; At sa pamamagitan niya ay pakipagkasunduin sa kaniya ang lahat ng mga bagay, na pinapayapa niya sa pamamagitan ng dugo ng kaniyang krus; sa pamamagitan niya, sinasabi ko, maging mga bagay sa kalupaan, o mga

OBRA SARATA : CADENA DE AMOR

Imahe
OBRA SARATA : CADENA DE AMOR Ang karunongan na ito ay tinatawag na OBRA SARATA – CADENA DE AMOR. Ang aklat na ito ay naglalaman lamang ng mga oraciones o mga dasal na panghalina sa negosyo, sa pakikipag-usap, sa pagpapalubag ng loob sa mga taong may matitigas na kalooban, pampawi ng galit at panggayuma sa mga taong nais natin mapapaibig sa atin. Kung kayo ay mag-iingat nito, Gamitin lamang sa kabutihan at iwasang gamitin ito sa kasamaan at pag yurak sa kahinaan ng mga kababaihan o pang aabuso man ng mga kababaihan sa kabaitan na mga kalalakihan. Ugaliing maging matapat sa inyong sarili, sa inyong mga sinisinta, sa kapwa at lalo na sa Dios. Get your copy : call or text 09100487695/09356500653 or visit https://www.facebook.com/kumandersator

SATOR

Imahe
AKLAT NG SATOR MAIKLING DEBOSYON SA SATOR NA DADASALIN SA ARAW ARAW HANGGANG IKA-49 NA ARAW AT PAGKATAPOS NITO AY DASALIN NA LAMANG ITO TUWING MARTES AT BIYERNES. 1 – AMA NAMIN ISUNOD ITO… AKING DIOS SA LANGIT NA MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT, MAY LIKHA NG LANGIT AT LUPA, DIOS NG MGA DIOS, PANGINOON NG MGA PANGINOON AT HARI NG MGA HARI, ISUNUSUMAMO KO PO SA INYO NA AKO PO’Y PATAWARIN NINYO SA LAHAT NG AKING PAGKAKASALA, LUBOS KONG PINAGSISISIHAN ANG MGA YAON AT IKINALULUNGKOT PO ITO NG AKING KALULUWA. KASIHAN NAWA AKO NG IYONG BANAL NA ESPIRITU SANTO UPANG MAKAMIT KO ANG BISA NG AKLAT NA ITO AT MAGAMIT KO LABAN SA KASAMAAN AT SA PAGTULONG SA KAPWA.   SATOR AREPO TENET OPERA ROTAS SAUGNAT ADONADAM TADHACSAC OGNAT REHOP REX CHRISTUM DEUM MEUM................. Get your copy : call or text 09100487695/09356500653 or visit https://www.facebook.com/kumandersator

ANG MEDIUM : ANG MGA MEDALYON ( THE MEDALLIONS)

Imahe
Medium Ang medium ay isang uri ng pag eespirituwal na gumagamit ng mga kasangkapan upang magtagumpay sa buhay, maproteksyonan laban sa masasamang loob at masasa mang mga espiritung mapaminsala, upang maligtas sa samot saring trahedya, kalamidad at mga signus planetas. Kaya natin matatawag na medium sapagkat ang kapangyarihan ng Dios ay idinadaan sa mga kasangkapan o gamit na kung saan doon dumadaloy ang pwersa at kapangyarihan upang magagamit sa kabutihan. Ang mga medalyon, garapa de guera, chaleco, panyo at iba pang mga talisman kung tawagin ay iilan lamang sa mga matatawag na medium. Ang mga gamit na ito ay dinadaloyan ng pwersa sa tulong at awa ng Dios na makapangyarihan sa lahat at tagapaglikha upang makatulong sa mgabtaong may taglay nito. Iilan sa mga propeta at mga hari na gumagamit ng medium ay sina MOESIS AARON DAVID SOLOMON GEDION ENOCH ABRAHAM .....at marami pang iba. Sa mga nais magkaroon ng mga medalyang ito, magtext sa numerong ito...09100487695. Ang mga

ALPHA OMEGA MEDALLION

Imahe
ALPHA OMEGA MEDALLION Revelation 1:8,11 KJV [8] I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, saith the Lord, which is, and which was, and which is to com e, the Almighty. [11] Saying, I am Alpha and Omega, the first and the last: and, What thou seest, write in a book, and send it unto the seven churches which are in Asia; unto Ephesus, and unto Smyrna, and unto Pergamos, and unto Thyatira, and unto Sardis, and unto Philadelphia, and unto Laodicea. ANG ALPHA OMEGA MEDALLION AY MAGALING SA LAHAT NA BAGAY SAPAGKAT ITO ANG TINAGURIANG MEDALYA NG DIOS AMA. To get 1 for you? Contact us here : +639100487695