Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Hulyo, 2019

Ang Medalya at ang Testamento ng Trespicos AAA-ROMA

Imahe
Ang Medalya at ang Testamento ng Trespicos AAA-ROMA Ang medalya ay dinadala sa katawan upang magtaglay ng kakaibang kakayahan at kapangyarihan na hindi pangkaraniwan. Ang nag-iisang mata nito sa gitna ay sumasagisag ng Mata ng Infinito Deus na nagmamasid sa lahat ng Kanyang nilalang. Ang Tatlong letrang "A" sa bawat sulok nito ay sumisimbolo naman sa Santisima Trinidad na tinatawag sa hayag na Karunongan na AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO. Samantalang sa karunongang lihim, marami ang naging katawagan sa kanila gaya na lamang ng mga sumusunod ; ARAM ACDAM ACSADAM ARAM ARDAM ADRADAM ABEISTE ABITE ABITEM AVILATOR AVITILLO AVITIMET at marami pang iba. Sa testamento ng medalya malalaman ang iba pang lihim na mga Pangalan ng tatlong personas at kung papaano sila tinatawagan upang magamit sa kabutihan gaya ng pagpapagaling ng mga karamdaman, pagwasak ng kapangyarihan ng diablo, pag angkin ng kakaibang lakas, at kakayahang hindi nakikita ng mga mata ng kaaway. Dito sa t

The Books of Powers

BOOKS OF POWER (Mga Mahiwagang Aklat) This books are intended for filipino healers and exorcists who love to heal people victimized by evil spirits, bad elements, diseases and witchcraft black magic powers and ability. This books are fit to those practising the path of spiritualism and esoteric way of living. Contains oracions, mantras, shortprayers for healing, protection, defense, safety and security. To those who wanted to study these books, don't hesitate to click the link below: https://www.amazon.com/s?k=kumander+sator&crid=28784DWRHX127&sprefix=kumander%2Caps%2C1199&ref=nb_sb_ss_i_1_8

Testamento Ng Trespicos AAA - ROMA

Imahe
SA BIBLIA O HAYAG NA KARUNONGAN NG DEUS, ANG SALITANG TRESPICO O TRESPICOS AY HINDI NAKASULAT, SUBALIT SA MATEO 28:19, ITO ANG SABI: “BAUTISMUHAN NINYO SILA SA NGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO”. SA TALATANG ITO AY INUTOS NG PANGINOONG JESUCRISTO SA KANYANG MGA ALAGAD NA BAUTISMUHAN ANG MGA TAO SA PANGALAN NG SANTISIMA TRINIDAD SUBALIT HINDI NAISULAT SA BIBLIA KUNG ANO ANG MGA PANGALAN NA TINUTUKOY NG PANGINOON. SA TAGONG KARUNUNGAN AY MARAMI ANG PANGALAN NG TATLONG PERSONA NA GAYA NG:  ARAM – PANGALAN NG AMA, AKDAM – SA ANAK AT AKSADAM – SA ESPIRITU SANTO. ADRA – SA AMA, MADRA – SA ANAK AT ADRADAM – SA ESPIRITU SANTO. SA MGA SEKTANG GRUPO MAYROON SILANG BINABANGGIT NA SALITA BILANG PASASALAMAT NG PANGINOON AT ITO AY ANG “ALELUYA,” ANG SALITANG ITO AY ISA LAMANG SA NAPAKARAMING PANGALAN NG SANTISIMA TRINIDAD ITO AY HANGO SA SALITANG; AL - AMA EL - ANAK UYA – ESPIRITU SANTO KAYA DITO NAGSIMULA ANG DEBATIHAN NG MGA SEKTANG GRUPO, LUMA

CINCO VOCALES

Imahe
CINCO VOCALES KASAMA SA MGA ARAL NG SAMAHANG CINCO VOCALES Y SIETE VERTUDES, O KILALA BILANG LAPIANG MALAYA, SA PAMUMUNO NI KA VALENTIN DE LOS SANTOS, ANG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN. ANG ORIHINAL NA SULAT UKOL SA MGA ITO AY MULA PA SA GINTONG AKLAT NI HONORIO LOPEZ NA NGAYON AY HINDI NA INILALATHALA, AT HAWAK NA NG AKLATANG LUNAS ANG NASABING AKLAT. ANG PAGKAKAROON NG AKLAT NG 25 SUSI NG KAPANGYARIHAN AY ISANG MALAKING RESPONSIBILIDAD SAPAGKAT PINAGBIBILINAN ANG NAGTATANGAN NA HUWAG GAGAMITIN ANG KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, HUWAG IPAGPAPARANGYA O IPAGYAYABANG—SAPAGKAT KAPAHAMAKAN AT PAGDURUSA ANG NAKAKAMIT NG LALABAG SA PATAKARANG ITO. ANG MGA ORACION SA MGA AKLAT NA ITO AYON SA KASAYSAYAN, AY NAPATUNAYAN NA MABISA, KUNG KAYA’T IBAYONG PAG-IINGAT ANG KINAKAILANGAN SA PAGTATANGAN NITO. IPINAGBIBILIN DIN NG AKLAT NA ITO NA HUWAG IBUBUKA ANG BIBIG KUNG BIBIGKASIN. SAPAT NA ITO AY BIGKASIN LAMANG SA ISIP. IPINAGBIBILIN DIN NA HUWAG PAHAHAKBANGAN, HUWAG PAGLALARUAN, HUWAG T

LIBRO SECRETO NG SANCTI KARMA

Imahe
LIBRO SECRETO NG SANCTI KARMA (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON 2. UPANG DUMIKIT ANG ESPIRITU NG MANGKUKULAM AT HINDI MAKAKAALIS: 3. PAMPAWI SA GALIT NG IYONG MGA ASAWA: 4. UPANG TUMIGIL ANG KULOG AT KIDLAT: 5. UPANG MALIGTAS SA MGA TULISAN NA NAIS PUMASOK SA INYONG TAHANAN AT SILAY MANGALIGAW 6. UPANG HINDI MAKAKARAMDAM NG GUTOM: 7. UPANG HINDI NA MAKAKABALIK ANG MASAMANG ESPIRITU SA TAONG INALIHAN O KINULAM: 8. UPANG MALIGTAS SA MULA SA KAPAHAMAKAN SA GITNA NG DAGAT: 9. UPANG ANG INYONG MGA KALABAN AY MAMAMALIKMATA AT HINDI KAYO NILA MAKIKITA: 10. UPANG MABAGO ANG INYONG ANYO AT MAGMUKHANG BABAE SA HARAP NG INYONG MGA KALABAN 11. UPANG KASISILAWAN NG MGA MASASAMANG ESPIRITU AT MASASAMANG NILALANG 12. UPANG MAPAKO ANG MANGKUKULAM SA KUNG SAAN MO NAIS IPAKO: 13. UPANG MALIGTAS SA KULOG, KIDLAT AT LINDOL: 14. TIGALPO UPANG MAPIGILAN ANG TAONG SUMUSUGOD SAYO UPANG IKAY SAKTAN: 15. UPANG MAPABALIS ANG PAG AMPAT NG SUGAT AT DUGO: 16. PAMPATIBAY NG

POTENTE CONTRA MALUM

Imahe
POTENTE CONTRA  MALUM  (KAPANGYARIHAN LABAN SA KASAMAAN) IILAN LAMANG ITO SA MGA KAPANGYARIHANG NAPAPALOOB SA AKLAT NA ITO 1. PANALANGIN 2. MGA ORACION NA PANGLABAN SA MGA MANGKUKULAM, MAMBABARANG, MANINIGALPO, AT IBA PANG TULAD NITO 3. PANGPATAY SA KULAM 4. PANGKALAS NG TIGALPO 5. SA KULAM NA PINAGBUBUKOL ANG KATAWAN 6. PANGKALAS NG TIGALPO 7. PANGONTRA SA KAPANGYARIHAN NG KULAM 8. PANGPALUGMOK SA MASAMANG ESPIRITU SA PALIGID MO PATI SA MAYSAKIT 9. PANAG-ULI SA NATIGALPO 10. PANIRA NG EPEKTO NG KULAM 11. PANESTING SA NAKULAM 12. PAMATAY SA MASAMANG ESPIRITU (SA MAMBABARANG AT MANGKUKULAM) 13. GAMOT SA NABARANG NA PINAGSUSUGAT 14. LABAN SA MASAMANG ESPIRITU 15. TIGALPO SA ASWANG UPANG MAMATAY 16. TIGALPO SA ENGCANTO NA MASAMA ANG GINAGAWA UPANG HINDI MAKALAPIT SA IYO AT MANGATOG SA TAKOT 17. TIGALPO NA PANGPASUKO SA MASAMANG ESPIRITU 18. TIGALPO SA MASAMANG ESPIRITU AT SIYA’Y AALIS SA KATAWAN NG TAONG INAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU 19. TIGALPO SA MANGKUKULAM PAMATAY KUNG IHIHIP SA TUK

LIBRO SECRETO NG MANGGAGAMOT

Imahe
LIBRO SECRETO NG MANGGAGAMOT ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. (IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON/PODER 2. ESPIRITUAL NA KARUNUNGAN SA PANGGAGAMOT 3. PANALANGIN SA DIYOS UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT NG MGA ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN 4. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT. 5. UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION 6. PARA MALAMAN KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL ANG SAKIT 7. PAG-ALAM NG SAKIT KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL 8. PARAAN NG PAGKUMPIRMA KUNG MAYSAKIT SA ESPIRI

LIBRO SAGRADO NINO JESUS

Imahe
LIBRO SAGRADO NINO JESUS ANG AKLAT NA ITO AY BANAL SAPAGKAT ITO AY NAGLALAMAN NG MGA MAHIWAGA AT MAKAPANGYARIHANG MGA SALITA NA GINAMIT NG ATING PANGINOONG HESUS NOONG SIYA AY NAMUMUHAY DITO SA MUNDO NG MGA TAO. KAYA NAMAN SA LAHAT NA MAGTATANGAN NG AKLAT NA ITO, AY TIYAKING MAMUHAY NA BANAL AT SUNDIN ANG KALOOBAN NG ATING DIOS GAYA NG PAGSUNOD NG ATING PANGINOONG HESUCRISTO SA KALOOBAN NG KANYANG AMA AT IWASAN NINYONG MAGING PALALO SA KAPWA, MAPAKIAPID, PAGSISINUNGALING AT PAGGAWA NG ANOMANG KARUMAL DUMAL NA GAWAIN SA HARAPAN NG ATING DIOS NA MAYLIKHA SA ATIN. (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. TALANDRO NG NINO HESUS 2. PANGBUHAY SA TALANDRO NG SANTO NINO 3. DIBUSYON SA NINO JESUS 4. PASIMULA NG NINO JESUS BAGO GUMAWA NG MILAGRO 5. PAMPALAKAS: SECRETO NG NINO JESUS NG BUHATIN ANG MUNDO 6. LAKAS NG NINO 7. GAMIT SA NEGOSYO 8. ORACION NG SANTO NINO UPANG MAGKASUNDO ANG MGA MAG-ASAWA 9. KASAYSAYAN NG NINO JESUS 10. PAMPUROL NG TALIM 11. PANGHASA NG PATALIM 12. PANG

LIBRO DELA SUERTE

Imahe
LIBRO DELA SUERTE SINASABI SA SECRETONG AKLAT NA ANG TAO, KUNG ANO ANG INILAGAY SA KANYANG ISIP AT PUSO, ANG SIYANG LUMILITAW SA KANYANG BUHAY. KUNG INYONG SUSURIIN, AT GAGAWA KA NG TALAAN SA PANG-ARAW ARAW NG INYONG INIISIP AT LAMAN NG PUSO, AT MGA NANGYAYARI SA BUHAY, MAKIKITA MONG MAYROONG “PATTERN” O MGA PANGYAYARING NAAAYON SA LAMAN NG IYONG PUSO AT ISIP SA IYONG BUHAY. KUNG KAYA’T INGATAN ANG ILALAGAY SA IYONG PUSO AT ISIPAN. KUNG NAIS NG TAO NA UMASENSO SA BUHAY, ILAGAY LAMANG SA PUSO, ISIP AT DIWA ANG MGA MAGAGANDANG BAGAY NA MAY KINALAMAN SA PAG-ASENSO. ANG LAHAT AY NAG-UUGAT SA LAMAN NG PUSO AT DIWA. INAANI NATIN ANG LAMAN NG ATING MGA PUSO AT DIWA. KUNG KAYA’T KUNG NAIS NATING MABAGO ANG ATING MGA KAPALARAN, LAHAT NG ITO AY NAGSISIMULA SA ATING ISIP, PUSO AT DIWA. ABOT-KAMAY NG TAO ANG MAGANDANG KAPALARAN KUNG SIYA AY MANINIWALA NG MATIBAY AT MADADADAMA NIYA ANG MATINDING DAMDAMIN AT PAGNANAIS NA UMASENSO. ANG MGA BAGAY NA ITO AY MAY LAKIP NA PAGGAWA. SAPAGKAT WALANG A

EL NAVI DAVID

Imahe
EL NAVI DAVID (ANG SECRETONG AKLAT NG GAYUMA) ANG DIYOS ANG MAY HAWAK NG MGA PUSO NG KANYANG MGA NILALANG, NGUNIT IGINALANG NG DIYOS ANG KALAYAAN NG MGA TAO UPANG MAKAPAMUHAY NG AYON SA KANILANG NAIS, MALIBAN LAMANG SA IILAN NA PINAGKALOOBAN NG NATATANGING LAYUNIN UPANG MABUHAY NG NAAAYON SA KANYANG NAIS. KUNG KAYA’T IPINAPAYO KO SA IYO NA HUWAG MONG GAGAMITIN ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, SAPAGKAT ANG DIYOS AY HINDI NATUTULOG, LAHAT AY NAKIKITA NIYA AT WALANG NALILINGID SA KANYA. ANG KALOOBAN PA RIN NG DIYOS ANG MASUSUNOD, AT WALANG SINUMAN ANG MAKAKAHARANG SA DIYOS KUNG NAISIN NIYA. KUNG KAYA’T ANG PINAKAUNANG GINAGAWA AY MAGKAROON NG MAGANDANG UGNAYAN SA DIYOS. SA DIYOS KAYO HUMILING, SAPAGKAT TANGING DIYOS LAMANG ANG MAKAKAPAG-IBA NG KALOOBAN NG SINUMAN. ANG AKLAT NA ITO AY MAGTUTURO SA INYO NG MGA PRINSIPYO UKOL SA PAGMAMAHAL. (IILAN LAMANG SA MGA PAKSANG NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO 2. ANG MGA ORACIONG