Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Mayo, 2021

Ang Karunungang Lihim Ukol Sa Suwerte, Grasiya At Mga Pagpapala

Imahe
  Ang Karunungang Lihim Ukol Sa Suwerte, Grasiya At Mga Pagpapala By   Talamebs Religious Items Shop Ang lihim na karunungan na ito ay isinulat upang pagkalooban ng tulong ang mga nag-eespiritual hinggil sa mga pangangailangang material. Ipinauunawa sa mga magtatangan ng testamento na ito na ang bisa nito ay depende sa Diyos, kung ipagkakaloob sa iyo ang mga ito, at depende sa iyong katayoang espirituwal, kung nararapat ka ngang pagkalooban ng yamang pangmateryal. Nakatala sa testamento na ito ang tungkol sa mga karunungan na nauukol sa pagtatamo ng mga kayamanang material, upang magamit sa marangal na pamumuhay at para sa pagtulong sa kapwa. Kung masama ang inyong pagnanasa, ay isangtabi ang testamento na ito, sapagkat hindi aandar ang mga banal na salita sa loob nito kung ang puso at diwa ng gagamit nito ay masama. Kung ang iyong diwa ay totoo, at likas sa iyo ang pagiging matulungin sa kapwa, sa pamilya, kung mataimtim kang manalangin ay hindi ka pagkakaitan ng tulong ng Diyos. Ang

Ang Mga Susi Ng Kapangyarihan Ng Deus

Imahe
  Ang Mga Susi Ng Kapangyarihan Ng Deus By   Talamebs Religious Items Shop Ang mga susi na ito ay hango sa mga karunungang lihim na nagmula pa sa mga kanunu-nunoan. Ang mga ito ay nasubok sa napakatagal ng panahon at magpasahanggang ngayon ay ginagamit ng mga taong mahihilig sa karunungang lihim ng Deus. Ingatan, alagaan at pakamahalin ng buong puso, isip at diwa upang ito’y kumasi at magkakaroon ng bisa sa iyong kataohan. Ang testamento na ito ay banal. Kaya naman hinihikayat ko ang lahat na magtatangan ng karunungang ito ay mamuhay na naaayon sa kalooban ng Infinito Deus na siyang may-ari ng lahat ng kapangyarihan sa buong sansinukob. Ang sinumang magtatangan nito ay gampanan ay sampung kautosan na nakatala sa testament na ito. Sampung Utos 1. Mahalin ang Deus una sa lahat. 2. Mahalin ang kapwa-tao. 3. Ibigin ang kalikasan may buhay man o wala. 4. Lumayo sa mga dios-diosan. 5. Lumayo sa mga bisyo alak, sugal, droga, sigarilyo at pakikiapid. 6. Maging malimosin sa mga pulubi. 7. Panat