Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Disyembre, 2017

SAGRADONG AKLAT NG OBRA SARATA : CADENA DE AMOR

Imahe
SAGRADONG AKLAT NG OBRA SARATA : CADENA DE AMOR Ang karunongan na ito ay tinatawag na OBRA SARATA – CADENA DE AMOR sapagkat ito ay naglalaman lamang ng mga oraciones o mga dasal na panghalina sa negosyo, sa pakikipag-usap, sa pagpapalubag ng loob sa mga taong may matitigas na kalooban, pampawi ng galit at panggayuma sa mga taong nais natin mapapaibig sa atin. Kung kayo ay mag-iingat nito, Gamitin lamang sa kabutihan at iwasang gamitin ito sa kasamaan at pag yurak sa kahinaan ng mga kababaihan o pang aabuso man ng mga kababaihan sa kabaitan na mga kalalakihan. Ugaliing maging matapat sa inyong sarili, sa inyong mga sinisinta, sa kapwa at lalo na sa Dios. Nais makakuha ng kompletong kopya ng aklat na ito? Magmensahe na lamang sa mga numerong makikita sa ibaba; 09100487695 09356500653

SAGRADO CORAZON MEDALLION

Imahe
SAGRADO CORAZON DE DEUS FILIUS - Sacred Heart of the Son of God. Kagalingan sa lahat ng mabubuting bagay ang tataglayin ng taong magtatangan at mag-iingat sa medalyang ito. Sa hanap-buhay, sa mga kahilingan, proteksyon at depensa laban sa mga karamdaman pisikal man at espiritual, buwal ang epekto ng mga masasamang mahika at sa sumpa ikay mapaparaya. Lahat na ito ay gagana sa matinding pagnanais at pananalig sa sa Kataas-taasang Dios na may likha sa atin. # sagradocorazon #1.5diameterwide Nais kumuha ng medalyon na ito? Magmensahe na lamang sa mga numerong nakatala sa ibaba; 09100487695 09356500653

BOTE DE GUERRA

Imahe
BOTE DE GUERRA Ang bote de guerra ay isang uri ng medium na naglalaman ng samot-saring sangkap sa mga parte ng kahoy at halaman na nilalagay sa isang bote at hinaloan ng mga oracion/dasal at langis ng niyog o di kaya'y olive oil. Pagkatapos itong mahalo at mailagay sa isang bote ay coconsagrahan ito, bubuhayin at babasbasan, hingiin sa Dios na ang medium na ito ay magkakaroon ng pwersa laban sa masasamang nilalang, masasamang loob, masasamang espiritu at gamot sa lahat na karamdaman. Kapag nagawa na ang prosesong ito ay maaari na itong gamitin bilang proteksyon, depensa, at gamot/lunas sa mga karamdaman. Magagamit ito bilang proteksyon sa kulam, barang, tigalpo, bati, usog, palipad-hangin at iba pang epekto ng masasamang mahika. Ito ay gamot din sa kagat ng mga makamandag na hayop, rabbies at titanus. Kumukulo din ang langis na ito kapag ika'y malapit sa kapahamakan at kapanganiban. Ituring ito na banal sapagkat ito'y naialay sa Kataas-taasang maylikha sa atin. 

The Testament of Saint Benedict Medallion

Imahe
The Testament of Saint Benedict Medallion Ang medalyon ni san Benito ay sinasabing isa sa mgapinakamabisang medalyon. Proteksyon ito sa mga masasamang tao, espirito at elemento. Para rin ito pampalayo sa mga demonyo at sa lason. Madali lang rin itong paganahin at madali ring makuha ng birtud nito. Ang Medalyon ay dasal exorsismo laban kay Satanas,panalangin para sa tibay sa oras ng tukso, panalangin para sa kapayapaan para sa ating sarili at sa mga bansa sa mundo, ang panalangin na ang krus ni Jesus ay maging ating ilaw at gabay, isang panalangin ng matibay na pagtanggi ng lahat na ay masama. Nais mo bang magkaroon ng Medalyon at aklat na ito? Magmensahe na lamang sa mga numerong nasa ibaba; 09100487695 09356500653

72 NAMES OF GOD MEDALLION

Imahe
Ang magtatangan at nakakaalam ng 72 names of God ay pagpapalain hanggang sa kanyang mga salinlahi, ligtas at protektado sa lahat na kapahamakan at kapanganiban, ligtas sa anumang uri na epektu ng masasamang mahika gaya ng kulam, barang, tigalpo, palipad hangin, masasamang nilanag at lahat na masasamang espiritu. Sa mga nais magkaroon nito, magmensahe na lamang sa mga mobile number na nakatala sa ibaba; 09100487695 09356500653

“AKLAT NG SIETE ARCANGELES”

Imahe
“AKLAT NG SIETE ARCANGELES” 1. PANALANGIN 2. KASAYSAYAN NG 7 ARKANGHELES 3. ORACION NI SAN MIGUEL ARKANGHEL SA KABAL 4. ORACION NI SAN MIGUEL TAGULIWAS 5. ORACION NI SAN MIGUEL SA COMBATE 6. ORACION NI SAN MIGUEL SA PANGGAGAMOT 7. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGTATAGO 8. ORACION NI SAN GABRIEL TAGABULAG 9. ORACION NI SAN GABRIEL PAGLUSOT SA MALIIT NA BUTAS 10. ORACION NI SAN GABRIEL PARA SA PITO NA ARAW 11. ORACION NI SAN GABRIEL SA PAGHINGI NG KAPANGYARIHAN SA DIYOS 12. ORACION NI SAN GABRIEL PAGPADAGDAG NG BUHAY SA TAONG MAMAMATAY 13. ORACION NI SAN GABRIEL PANTAGO HENERAL 14. ORACION NI SAN GABRIEL UPANG MAKAPAGTAGO SA ORAS NG KAGULUHAN 15. ORACION NI SAN MIGUEL ANG ABUTIN NG TINIG AY MANGINGINIG ILAN LANG ITO SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO AT MARAMI PANG IBA.

"SAGRADONG AKLAT NG 7 LLAVES7 VERTUDES"

Imahe
"SAGRADONG AKLAT NG 7 LLAVES7 VERTUDES" ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN NG MGA SUMUSUNOD: 1. KALIGTASAN SA KAPAHAMAKAN AT KAMATAYAN 2. 7 SELLOS PITONG TATAK - PANAWAGAN AT PAG-UUTOS 3. 7 VERTUDES SA PITONG SUSON NG LANGIT 4. 7 OJOS, O PITONG MATA NA LUMABAS SA MATA NG INFINITO DEUS 5. 7 CABESAS 6. 7 BRASOS NG KAPANGYARIHAN 7. 7 BAKAS, ANG 7 PANGALAN NG DIYOS NG MGA HENTIL 8. 7 CUERPOS 9. 7 SULOK NG KAPANGYARIHAN 10. 7 ILAWAN 11. PANGALAN NG INFINITO DEUS SA PAGKA-HENTIL 12. LIWANAG 13. KALIGTASAN ITO SA ILALIM NG SILONG NG LANGIT 14. 12 EXCELENCIAS NA NAKAPALIBOT SA DIYOS AMA 15. PANAWAG SA WALONG ARKANGHELES NG INFINITO DEUS 16. SINAG NG KALIWANAGAN TATLONG TALIM 17. ANG ITINANGLAW NG VIRGEN SA MGA ARKANGHELES 18. 7 ESPIRITUS 19. 7 PANGALAN NG DIYOS 20. PANGGAMOT SA NAAALIHAN NG MASAMANG ESPIRITU 21. PANGALAN NG DIYOS NA MANDIRIGMA 22. 7 HUNOS NG 7 OJOS 23. PANLABAN AT DEPENSA SA LAHAT NG MASAMA 24. PAMPALIWANAG NG ISIPAN 25. SA DEPENSA 26. MANTRA SA BAWAT CHAKRA 27. 7 x

SAGRADONG AKLAT NG S.T.M

Imahe
AKLAT NG S.T.M "TESTAMENTO NG S.T.M" SA MGA TAONG NAGNANAIS MAGKAMIT NG HIGIT NA KAPANGYARIHAN AT BISA NG STM, ITO ANG MGA S.T.M. NA LALONG MAGPAPASIDHI NG KAPANGYARIHAN NG S.T.M. NA IYONG TINATAGLAY.   PAKAINGATAN LAMANG, SAPAGKAT HABANG LUMALAKAS ANG IYONG KAPANGYARIHAN, AY KINAKAILANGAN NA LALO KANG MAGIGING MAHINAHON, MAPAGPASENSYA AT MAPAGPAUMANHIN.   SAPAGKAT ANG LABIS NA PAGGAMIT NG S.T.M. NG WALANG KAHINAHUNAN AY NAKAKAWALA NG SARILI, AT MAAARING MANGANIB KANG MAKASIHAN NG DIYABLO O DEMONYO KUNG HINDI KA MAGPAPAKABUTI HABANG GINAGAMIT MO ANG S.T.M. PARA SA MGA TAONG NAGPAPAKABUTI, AT NAGSISIKAP NA SUMUNOD SA DIYOS AT SA KANYANG NINANAIS, AY IKAW AY MAGIGING MAESTRO NG S.T.M. AT HINDI ALIPIN NITO. SAPAGKAT ANG KABUTIHAN AY HINDI MAAARING MADAIG NG MASAMA, GAYUNDIN ANG KAPANGYARIHAN NG S.T.M.. ITO AY RUMERESPETO SA DIWANG MAKA-DIYOS AT SA MGA TAONG MAY TAKOT SA DIYOS. ITO ANG TESTAMENTO NG STM NA NAGKAKALOOB NG IBA’T-IBANG MGA KAPANGYARIHAN AT MGA