Mga Post

Ipinapakita ang mga post mula sa Marso, 2019

ANG AKLAT NG PAGKABUHAY NG PANGINOONG HESUKRISTO: Ang Mga Mahiwaga At Makapangyarihang Salita

Imahe
AKLAT NG PAGKABUHAY NG PANGINOONG JESUCRISTO (IILAN LAMANG SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. KUMPLETONG PANALANGIN NG MULING PAGKABUHAY NI PANGINOONG HESUKRISTO 2. ORACION NI JESUCRISTO NANG PAYANIGIN ANG BUONG MUNDO 3. ORACION NI JESUCRISTO SA PAG-AKYAT SA LANGIT 4. ORACION NI JESUCRISTO SA PAGLAKAD 5. ORACION NI JESUCRISTO PANG-AGAW NG ARMAS DE MANO 6. ORACION NI JESUCRISTO PANGDISKOMUNYON SA ARMAS DE MANO AT FUEGO 7. ORACION NI JESUCRISTO NANG PUMASOK SIYA SA IMPYERNO 8. ORACION NI JESUCRISTO NANG SIYA’Y UMAKYAT SA LANGIT 9. ORACION NI JESUCRISTO NANG PAURUNGIN ANG TUBIG NG DAGAT AT INILAGAY SA MUNTING HUKAY 10. ORACION NI JESUCRISTO NANG SAMSAMIN ANG MGA ARMAS NG JUDIO 11. ORACION NI JESUCRISTO NANG MAGKALAG SA KRUS AT HINDI NAMALAYAN NG MGA JUDIO 12. ORACION NI JESUCRISTO HINDI MAHAHARANG SAANMANG LUGAR NG MASASAMANG LOOB, MALAYO SA MGA ELEMENTO, AT HINDI MASUSUNOG ANG BAHAY 13. ORACION NI JESUCRISTO LABAN SA MAY KARGA NG MASAMANG ESPIRITU 14. ORACION NI JESUCRISTO PAGSAWAY SA

LIBRO DELA SUERTE: Ang Mahiwagang Aklat Ng Pangkabuhayan

Imahe
LIBRO DELA SUERTE SINASABI SA SECRETONG AKLAT NA ANG TAO, KUNG ANO ANG INILAGAY SA KANYANG ISIP AT PUSO, ANG SIYANG LUMILITAW SA KANYANG BUHAY. KUNG INYONG SUSURIIN, AT GAGAWA KA NG TALAAN SA PANG-ARAW ARAW NG INYONG INIISIP AT LAMAN NG PUSO, AT MGA NANGYAYARI SA BUHAY, MAKIKITA MONG MAYROONG “PATTERN” O MGA PANGYAYARING NAAAYON SA LAMAN NG IYONG PUSO AT ISIP SA IYONG BUHAY. KUNG KAYA’T INGATAN ANG ILALAGAY SA IYONG PUSO AT ISIPAN. KUNG NAIS NG TAO NA UMASENSO SA BUHAY, ILAGAY LAMANG SA PUSO, ISIP AT DIWA ANG MGA MAGAGANDANG BAGAY NA MAY KINALAMAN SA PAG-ASENSO. ANG LAHAT AY NAG-UUGAT SA LAMAN NG PUSO AT DIWA. INAANI NATIN ANG LAMAN NG ATING MGA PUSO AT DIWA. KUNG KAYA’T KUNG NAIS NATING MABAGO ANG ATING MGA KAPALARAN, LAHAT NG ITO AY NAGSISIMULA SA ATING ISIP, PUSO AT DIWA. ABOT-KAMAY NG TAO ANG MAGANDANG KAPALARAN KUNG SIYA AY MANINIWALA NG MATIBAY AT MADADADAMA NIYA ANG MATINDING DAMDAMIN AT PAGNANAIS NA UMASENSO. ANG MGA BAGAY NA ITO AY MAY LAKIP NA PAGGAWA. SAPAGKAT WALANG A

LIBRO SECRETO NG SANCTI KARMA: Ang Aklat ng Kapangyarihan

Imahe
SANCTI KARMA (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON 2. UPANG DUMIKIT ANG ESPIRITU NG MANGKUKULAM AT HINDI MAKAKAALIS: 3. PAMPAWI SA GALIT NG IYONG MGA ASAWA: 4. UPANG TUMIGIL ANG KULOG AT KIDLAT: 5. UPANG MALIGTAS SA MGA TULISAN NA NAIS PUMASOK SA INYONG TAHANAN AT SILAY MANGALIGAW 6. UPANG HINDI MAKAKARAMDAM NG GUTOM: 7. UPANG HINDI NA MAKAKABALIK ANG MASAMANG ESPIRITU SA TAONG INALIHAN O KINULAM: 8. UPANG MALIGTAS SA MULA SA KAPAHAMAKAN SA GITNA NG DAGAT: 9. UPANG ANG INYONG MGA KALABAN AY MAMAMALIKMATA AT HINDI KAYO NILA MAKIKITA: 10. UPANG MABAGO ANG INYONG ANYO AT MAGMUKHANG BABAE SA HARAP NG INYONG MGA KALABAN 11. UPANG KASISILAWAN NG MGA MASASAMANG ESPIRITU AT MASASAMANG NILALANG 12. UPANG MAPAKO ANG MANGKUKULAM SA KUNG SAAN MO NAIS IPAKO: 13. UPANG MALIGTAS SA KULOG, KIDLAT AT LINDOL: 14. TIGALPO UPANG MAPIGILAN ANG TAONG SUMUSUGOD SAYO UPANG IKAY SAKTAN: 15. UPANG MAPABALIS ANG PAG AMPAT NG SUGAT AT DUGO: 16. PAMPATIBAY NG BOTE, HINDI MABABA

EL NAVI DAVID: Ang Secretong Aklat ng Gayuma

Imahe
EL NAVI DAVID (ANG SECRETONG AKLAT NG GAYUMA) ANG DIYOS ANG MAY HAWAK NG MGA PUSO NG KANYANG MGA NILALANG, NGUNIT IGINALANG NG DIYOS ANG KALAYAAN NG MGA TAO UPANG MAKAPAMUHAY NG AYON SA KANILANG NAIS, MALIBAN LAMANG SA IILAN NA PINAGKALOOBAN NG NATATANGING LAYUNIN UPANG MABUHAY NG NAAAYON SA KANYANG NAIS. KUNG KAYA’T IPINAPAYO KO SA IYO NA HUWAG MONG GAGAMITIN ANG MGA KARUNUNGANG ITO SA KASAMAAN, SAPAGKAT ANG DIYOS AY HINDI NATUTULOG, LAHAT AY NAKIKITA NIYA AT WALANG NALILINGID SA KANYA. ANG KALOOBAN PA RIN NG DIYOS ANG MASUSUNOD, AT WALANG SINUMAN ANG MAKAKAHARANG SA DIYOS KUNG NAISIN NIYA. KUNG KAYA’T ANG PINAKAUNANG GINAGAWA AY MAGKAROON NG MAGANDANG UGNAYAN SA DIYOS. SA DIYOS KAYO HUMILING, SAPAGKAT TANGING DIYOS LAMANG ANG MAKAKAPAG-IBA NG KALOOBAN NG SINUMAN. ANG AKLAT NA ITO AY MAGTUTURO SA INYO NG MGA PRINSIPYO UKOL SA PAGMAMAHAL. (IILAN LAMANG SA MGA PAKSANG NAKAPALOOB SA AKLAT NA ITO) 1. PROSESO NG PAGPAPAANDAR NG MGA NILALAMANG KARUNUNGAN SA AKLAT NA ITO 2. ANG MGA

Aklat ng Sancto Cristo: Mahiwagang Aklat

Imahe
SANCTO CRISTO (IILAN LAMANG SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. ORACION NI JESUCRISTO NANG PABANGUNIN NIYA ANG BABAENG MAYSAKIT 2. ORACION KAY JESUCRISTO PAMPALINAW NG MATA 3. ORACION NI JESUCRISTO PAMPAHINA SA KUMOKONTRA 4. ORACION NI JESUCRISTO NANG NAWALAN NG LOOB ANG MGA JUDIO 5. ORACION NI JESUCRISTO SA PAGPAHINTO NG BAGYO 6. ORACION NI JESUCRISTO NANG HINDI NAKAKIBO ANG MGA HUMAHANAP NA JUDIO 7. ORACION NI JESUCRISTO NANG MAG-IBA ANG KATAWAN SA BUNDOK NG TABOR 8. ORACION NI JESUCRISTO UPANG ISUKSOK NI SAN PEDRO ANG ITAK SA BAYNA 9. ORACION NI JESUCRISTO NANG MAGKATAWANG-TAO SA LUPA 10. ORACION NI JESUCRISTO UPANG MASIRA ANG MATIGAS NA LOOB NG KALABAN 11. ORACION NI JESUCRISTO UPANG MAKAHULI SI SAN PEDRO NG MARAMING ISDA 12. ORACION NI JESUCRISTO UPANG MALIGTAS SA MGA KALABAN 13. ORACION NI JESUCRISTO SA PAGPAPAHULOG NG ARMAS 14. ORACION NI JESUCRISTO NANG SIYA’Y HABULIN NG MGA JUDIO AY NANGAWALAN NG LOOB 15. ORACION NI JESUCRISTO SA PAG-AGAW NG ARMAS 16. ORACION NI JESUCRISTO NA

Obra Sarata Cadena de Amor: Mahiwagang Aklat Ukol sa Gayuma

Imahe
OBRA SARATA ANG KARUNONGAN NA ITO AY TINATAWAG NA OBRA SARATA – CADENA DE AMOR. ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA ORACIONES O MGA DASAL NA PANGHALINA SA NEGOSYO, SA PAKIKIPAG-USAP, SA PAGPAPALUBAG NG LOOB SA MGA TAONG MAY MATITIGAS NA KALOOBAN, PAMPAWI NG GALIT AT PANGGAYUMA SA MGA TAONG NAIS NATIN MAPAPAIBIG SA ATIN. KUNG KAYO AY MAG-IINGAT NITO, GAMITIN LAMANG SA KABUTIHAN AT IWASANG GAMITIN ITO SA KASAMAAN AT PAG YURAK SA KAHINAAN NG MGA KABABAIHAN O PANG AABUSO MAN NG MGA KABABAIHAN SA KABAITAN NA MGA KALALAKIHAN. UGALIING MAGING MATAPAT SA INYONG SARILI, SA INYONG MGA SINISINTA, SA KAPWA AT LALO NA SA DIOS. (NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANGGAYUMA NG KRISTONG HARI 2. GAYUMA SA LAHAT NG TAO 3. ORACION NI HARING SOLOMON SA MGA BABAE UPANG HINDI MAKATANGGI 4. ORACION PANGGAYUMA SA PAMAMAGITAN NG UBO 5. ORACION NI HARING DAVID PANGHALINA SA MGA BABAE 6. ORACION PANGGAYUMA HINDI MAKAKATANGGI ANG MGA BABAE 7. ORACION NA MABABALISA ANG BABAE HANGGAT HI

LIBRO SECRETO NG MANGGAGAMOT: Mahiwagang Aklat

Imahe
AKLAT NG MANGGAGAMOT ANG AKLAT NA ITO AY NAGLALAMAN LAMANG NG MGA DASAL O ORACION NA NAUUKOL SA PANGGAGAMOT PISIKAL AT ESPIRITUWAL. IPINAGBIBILIN KO, NA SA LAHAT NG GAGAMIT NG AKLAT NA ITO AY PANATILIHIN ANG RELASYON NIYA SA DIOS NA SIYANG MAY-ARI NG LAHAT NG KAPANGYARIHAN, TULONG AT AWA UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT. PANATILIHIN ANG PAGMAMAHAL SA KAPWA GAYA NG PAGMAMAHAL NINYO SA INYONG MGA SARILI. (IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON/PODER 2. ESPIRITUAL NA KARUNUNGAN SA PANGGAGAMOT 3. PANALANGIN SA DIYOS UPANG PAGKALOOBAN NG KAPANGYARIHANG MAKAPANGGAMOT NG MGA ESPIRITUAL NA KARAMDAMAN 4. GAMOT SA LAHAT AT PANGONTRA MABISANG PANGGAMUTAN SA LAHAT. 5. UPANG MAGKAROON NG SINAG ANG ATING ULO AT MGA DALIRI UPANG MAGKAROON NG KAPANGYARIHAN UPANG MAKAPAGPAANDAR NG MGA ORACION 6. PARA MALAMAN KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL ANG SAKIT 7. PAG-ALAM NG SAKIT KUNG MATERYAL O ESPIRITUAL 8. PARAAN NG PAGKUMPIRMA KUNG MAYSAKIT SA ESPIRITUAL ANG TAO AY IHIHIP

SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMORTALIS: Ang Makapangyarihang Mga Salita ng Ama, Anak, at Espiritu Santo

Imahe
SANCTUS DEUS, SANCTUS FORTIS, SANCTUS IMORTALIS (IILAN LAMANG SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. UPANG HINDI KAPITAN NG MGA SUMPA 2. SA PALIPAD - HANGIN(PANGONTRA AT PANGGAMOT) 3. PANTABOY SA ESPIRITU 4. KONTRA LASON 5. SA AWAY (PAMPATIGIL) 6. 24 ORAS KABAL 7. SA KIROT 8. CONSAGRASYON SA GAMIT 9. SA KULAM UPANG HINDI TABLAN 10. PAMPALINAW NG MATA (IHIHIP SA MATA, AT SA PAMPATAK SA MATA) 11. SA NALASON- UPANG HINDI AGAD MAMATAY 12. PAMBUHAY NG PATAY (KUNG KAMAMATAY LANG) 13. SUGAT-PAAMPAT 14. NAGSUSUKA NG DUGO-PAHINTO 15. PAMPAANDAR NG ORACION 16. PANGALANG SAGRADO NA NAGPAPAANDAR NG MGA GALING: (INUUSAL SA ISIP SAKA IHIHIP) 17. PAMPAGALING NG KARAMDAMAN 18. PAMPALINAW NG ISIP 19. PAMPASUKO NG KALABAN 20. PANGPAKASUNDO NG MAG-ASAWA (SA OLIVE OIL IDASAL AT IHAPLOS SA ASAWA) 21. ORACION SA ATING PANGINOONG JESUCRISTO DISCOMUNYON SA PAGBUKAS SA PINTUAN 22. PAMPALAYO SA KAAWAY 23. PANGKALAS NG TIGALPO 24. ORACION LABAN SA SUNOG (ISULAT SA DINGDING O KISAME GAMIT ANG PULANG PENTEL PEN) 2

TESTAMENTO NG MAHIMALANG MEDALYA NI SAN BENITO: Ang Aklat ng Eksorsismo

Imahe
TESTAMENTO NG MAHIMALANG MEDALYA NI SAN BENITO ANG TESTAMENTO NA ITO AY BANAL, KAYA NAMAN SA LAHAT NA MGA MAGTATANGAN NG MEDALYA AT TESTAMENTO NA ITO NI SAN BENITO AY KINAKAILANAGANG MAMUHAY NA BANAL AT NAAYON SA KALOOBAN NG PANIGOONG DIOS NATING MAYLIKHA SA ATIN. IWASAN ANG MGA GAWAING KARUMAL-DUMAL SA HARAPAN NG ATING DIOS GAYA NG MGA PAGPATAY, PAKIKIAPID, PAGSISINUNGALING, PAGSIMBA SA MGA DIOSDIOSAN, MGA PAGMAMALABIS AT PANG-AAPI SA KAPWA, AT IBA PA. TUMULONG SA MGA NANGANGAILANGAN, UGALIING MAGLIMOS SA MGA KAPUS-PALAD SAPAGKAT ITO ANG SINAUNANG GAWAIN NG BANAL NA SANTO BENITO. KINALULUGDAN NG DIOS ANG MGA TAONG SUMUSUNOD SA KANYANG UTOS NGUNIT KAPAHAMAKAN NAMAN SA MGA TAONG SUMUSUWAY SA KANYANG KALOOBAN. 1. MAIKLING DEBOSYON SA MEDALYA, PANYO O TALISMAN NI SAN BENITO 2. MAIKLING KASAYSAYAN NI SAN BENITO 3. MGA INDULHENSIYA 4. ANG JUBILEE MEDAL 5. ANG MGA TITIK SA MGA ANGGULO NG KRUS 6. NOVENA PRAYER TO ST. BENEDICT 7. CONSAGRACION NG MEDALYA NI SAN BENITO 8. DEBOSYON 9. PANALANGIN

Libro Secreto ng SATOR: Mahiwagang Aklat

Imahe
(NARITO ANG IILAN SA MGA NILALAMAN NG AKLAT NA ITO) 1. PANALANGIN/DEBOSYON 2. KASAYSAYAN NG SATOR 3. MGA BASAG NG SATOR CORONADOS AT HINDI CORONADOS 4. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA SATOR 5. MGA PANGALAN N ANGHEL NA NAKAPALOOB SA SATOR 6. MGA PANGALAN NG DEUS NA NAKAPALOOB SA MEDALYA NG SATOR 7. PANALANGIN SA MEDALYA NG SATOR 8. PANALANGIN SA KAHILINGAN 9. PAGTAWAG SA APAT NA SULOK NG MUNDO 10. KABAL AT KUNAT 11. PANGPAHINA NG KALABAN 12. PANGONTRA SA ASWANG 13. KALIGTASAN SA LAHAT NA SAKUNA AT KAPANGANIBAN 14. PAMPAANDAR NG ORACION IDUGTONG SA DULO 15. REBUELTAR/PAMPABALIK/PAMPATALBOG 16. UPANG MATAKOT ANG MGA KALABAN 17. TAGABULAG 18. TIGALPO 19. PANGALAN NG SANTONG IBONG MAY BASTON 20. BASAG NG INRI NA AYAW PUTUKAN. SUBOK NA ITO 21. SALITANG AYAW PUTOKAN NG BARIL 22. PAMPABALIK NG BALA 23. PANGALANG BANAL; AYAW PUTUKAN NG ARMAS 24. MABISANG PODER 25. PODER CABAL 26. SAGRADONG CABAL CONTRA BALA, PATALIM AT APOY 27. MAKAPANGYARIHANG MGA PANGALAN NG DEUS NI HARING SOLOMON 28. T

HOW TO CONCECRATE AN AMULETS, TALISMANS AND MEDALLIONS: Secret Book of Powers

Imahe
This books containing prayers and ritual how the amulets and talismans become a sacred and powerful instruments against evilness. Obtaining powers through prayers or orations. Just click the link below to get 1 https://www.amazon.com/HOW-CONCECRATE-AMULETS-TALISMANS-MEDALLIONS-ebook/dp/B07NMW5VVK/ref=sr_1_1?crid=24L44LMHJO9G8&keywords=kumander+sator&qid=1552464816&s=gateway&sprefix=kumander+sator%2Caps%2C368&sr=8-1